OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH DEDYKOWANYCH

JEDNOSTKOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

PROPONUJEMY ZORGANIZOWANIE NA TERENIE PAŃSTWA URZĘDU LUB W INNYM WYBRANYM MIEJSCU ZAMKNIĘTYCH SZKOLEŃ I WARSZTATÓW Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy, wraz z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach obowiązujących od 7 września 2019 r. - szkolenie, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się, czym są zjawiska mobbingu i dyskryminacji oraz jak im zapobiegać. Informacje uzyskane podczas szkolenia pozwolą na stworzenie skutecznej polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej w urzędach administracji publicznej, jst lub jednostkach powiązanych oraz wdrożenie działań mających na celu jej monitoring i wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - szkolenie ma na celu wyjaśnienie problematycznych kwestii dotyczących przygotowania do zlecania zadań publicznych na rok 2019 w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyjaśnienie bieżących problemów dotyczących rozliczania przyznanych środków i zmian temu towarzyszących. Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy kontroli oraz zwrocie udzielonych dotacji, a także omówienie zmian jakie nastąpiły we wzorach ofert, umów i sprawozdaniach do konkursów i małych grantów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Fundusz sołecki -  szkolenie ma na celu przybliżenie zasad funkcjonowania funduszu sołeckiego poprzez zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania funduszu sołeckiego, m.in. na jaki cel można przeznaczyć fundusz, kto jest dysponentem i jakie są zasady gospodarowania funduszem sołeckim. Omówione zostaną zasady organizacji zebrań wiejskich dotyczące przyjęcia zadań realizowanych z funduszu sołeckiego. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Profesjonalna obsługa klienta, komunikacja z klientem. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z klientem, rozwiązanie konfliktów i sporów - to szkolenie, które pozwoli Państwu wypracować standardy obsługi klienta w urzędzie oraz asertywne zachowanie podczas obsługi „trudnych klientów”, udoskonalić warsztat komunikacji podczas obsługi „trudnych klientów”, poznać techniki odpierania zarzutów oraz ochrony przed manipulacją ze strony „trudnych klientów”. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

SIO2 - Wprowadzanie danych do nowego Systemu Informacji Oświatowej w 2019 roku - warsztaty praktyczne  – Prawidłowość wprowadzanych danych zagwarantuje prawidłowe pozyskanie subwencji, nieprawidłowe dane mogą stać się przyczyną zaniżenia subwencji, a zgodnie z obecnym stanem prawnym w takiej sytuacji JST nie przysługuje dodatkowe wyrównanie subwencji. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Kodeks Postępowania Administracyjnego – przygotowywanie poprawnych decyzji administracyjnych to jedna z podstawowych kompetencji urzędnika samorządowego. Proponujemy organizację praktycznego szkolenia (jednodniowe, dwudniowe) lub przeprowadzenie dla pracowników czterodniowego kursu zakończonego egzaminem z zakresu postępowania administracyjnego.

Zamówienia publiczne – to szkolenie, które pozwoli Państwu przygotować profesjonalne dokumenty przetargowe lub zapytania ofertowe ze szczególnym uwzględnieniem zamian w ustawie. Szkolenie dostosujemy do charakterystyki jednostki, dla jakiej ma być prowadzone. Szkolenie może dotyczyć zagadnień ogólnych lub różnych wariantów: w zależności od poziomu znajomości zagadnienia oraz charakteru pracy odbiorców (np. zamówienia publiczne w kulturze, oświacie, pomocy społecznej – tzw. małe zamówienia).

Instrukcja kancelaryjna – prowadzenie obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym wykazie akt, z uwzględnieniem elektronicznego obiegu dokumentów, w urzędzie i/lub jednostkach podległych. Szkolenie może zostać rozszerzone o redagowanie pism urzędowych.

Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego i inne praktyczne szkolenia dla pracowników wydziałów organizacyjnych i biur obsługi rad gmin i powiatów, województwa takie jak dostęp do informacji publicznej, statuty jednostek samorządu terytorialnego w tym placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych.

Zarządzanie personelem - szkolenie dla kadry kierowniczej obejmujące m. in. umiejętności tworzenia i zarządzania zespołem, oceniania i motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów w zespole oraz elementy prawa pracy niezbędne w prawidłowym wykonywaniu roli kierowniczej itp.

Realizacja projektów finansowanych ze środków UE szkolenia dla zespołów i osób przygotowujących projekty połączone z konsultacjami specjalistów z zakresu EFRR, EFS, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko itp. Warsztaty z programem przygotowanym indywidualnie dla konkretnego samorządu pozwolą zdobyć wiedzę i wypracować praktyczne rozwiązania.

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi: m.in. zasady i tryb udzielania dotacji oraz ich rozliczanie; zlecanie i nadzór nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Finanse publiczne - ogólne i specjalistyczne szkolenia z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej, podatków i opłat lokalnych, inwentaryzacji, sprawozdawczości budżetowej, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej.

Prawne ramy działania gminnych i miejskich komisji rozwiązywania problemów alkoholowychw aspekcie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Szkolenie kierowane jest do członków gminnych komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

Prawidłowe sporządzanie pism urzędowych: charakterystyka pisma urzędowego zgodnie z aktualnymi wytycznymi, uwzględniając także wpływ instrukcji kancelaryjnej oraz zasady techniki prawodawczej. Główny cel szkolenia to doskonalenie umiejętności językowych przygotowywania pism urzędowych, aby usprawnić proces komunikacji między instytucją a jej klientami potrzebny do budowania relacji między nimi oraz prawidłowe zastosowanie technik redakcji i edycji pisma, aby zwiększyć czytelność i przejrzystość pisma.

Marketing miast i budowanie marki szkolenie pozwalające zdobyć specjalistyczną i kompleksową wiedzę na temat promocji miast, gmin i regionów, w zakresie tworzenia nowoczesnych narzędzi atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększania konkurencyjności miast, gmin i regionów.

Gospodarka odpadami - szkolenie, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie jak sprawnie obsługiwać system gospodarowania odpadami, wydawanie decyzji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wdrożenie zmian wynikających z ustaw.

Profesjonalna obsługa klientów – to warsztaty praktycznych technik zachowania wobec różnych typów klientów i umiejętności interpersonalnych. To warsztaty podczas których uczestnicy uczą się jak asertywnie postępować z osobami, które odwiedzają naszą organizację.

Szkolenie interpersonalne – to warsztaty podczas których uczestnicy będą mogli przećwiczyć swoje zachowania i umiejętności w zakresie kontaktów z innymi osobami. Szkolenie zostaje każdorazowo dostosowane do specyfiki grupy docelowej i jego szczegółowy program uwzględnia potrzeby grupy szkoleniowej (badanie potrzeb szkoleniowych).

Prawo oświatowe – szkolenia, które przybliżają problematykę spraw oświatowych z punktu widzenia dyrektora, organu prowadzącego i kuratorium. Szkolenia dla pracowników jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej, kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, rekrutacji do szkół i przedszkoli, arkuszy organizacyjnych, przygotowania do ewaluacji placówki.

Zarządzanie rozwojem gminy lub powiatu – moderowane warsztaty dot. aktualizacji strategii rozwoju, wdrożenia Powszechnego Modelu Samooceny (CAF), zarządzania w oparciu o budżet zadaniowy JST.

Prawo pracy – szkolenie, które pozwoli zdobyć i zaktualizować wiedzę na temat stosunku pracy w administracji publicznej w świetle nowelizowanych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków kadry zarządzającej i kierowników zarządzających zespołami pracowniczymi.

Oraz każdy inny temat, który jest organizowany w formie szkolenia otwartego w naszej ofercie.

 • Szkolenia zamknięte każdorazowo dostosowujemy do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Program szkolenia zostaje uzgodniony z zamawiającym, może zostać przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia we wskazanym przez Państwa ośrodku konferencyjnym. Do nas należy obsługa organizacyjna i merytoryczna szkolenia.
 • Szczegóły programu pobytowego zostają uzgodnione z zamawiającym.
 • Uczestnicy na szkoleniach otrzymują materiały szkoleniowe, materiały robocze oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.
 • Każde szkolenie kończy się badaniem satysfakcji ze szkolenia.
 • Ankiety wypełnione przez uczestników pozwalają nam doskonalić się i stale dostosowywać ofertę szkoleniowo – doradczą do potrzeb uczestników.

Szkolenia prowadzą profesjonaliści, praktycy, eksperci z instytucji sprawujących nadzór nad samorządem, osoby z dużym doświadczeniem szkoleniowym. Jednocześnie zorganizujemy szkolenie z trenerami poleconymi przez Państwa. Interesuje Państwa inny temat szkolenia? Prosimy o kontakt z Ośrodkiem, aby poznać pełną ofertę.

Na Państwa życzenie przedkładamy referencje z wykonanych usług potwierdzające należyte wykonanie szkolenia lub doradztwa.

NASZA MISJA:

Misją Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze jest wspieranie samorządności i rozwoju lokalnego poprzez działalność edukacyjną i doradczą.  

Zadaniem Ośrodka jest oferowanie usług spełniających zmieniające się i coraz bardziej skomplikowane potrzeby klientów, przyczyniając się tym do realizacji misji i merytorycznego wspierania samorządności i rozwoju lokalnego województwa lubuskiego oraz wielkopolskiego. Jakość świadczonych usług jest zapewniona poprzez wysokie zaangażowanie wszystkich pracowników Ośrodka. Kwalifikacje pracowników pozwalają na sprostanie wymaganiom klientów oraz są systematycznie podnoszone poprzez szkolenia i kursy. 

REALIZUJEMY: 

 • Projekty badawcze w organizacjach,
 • Pisanie i realizowanie w partnerstwie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • Realizowanie projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej jako wykonawca,
 • Coaching dla kadry kierowniczej administracji publicznej,
 • Pisanie programów i strategii miasta, gminy, powiatu w różnych obszarach merytorycznych,
 • Dziesiątki szkoleń otwartych i zamkniętych miesięcznie,
 • Wydawnictwo specjalistyczne. 

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU SZKOLEŃ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ?

 • Znajomość uwarunkowań działania administracji publicznej,
 • Udział w tworzeniu samorządu lokalnego,
 • Blisko 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej,
 • Bogata oferta szkoleń prawnych, z zarządzania i organizacji administracji publicznej,
 • Profesjonalna kadra trenerów, ekspertów, wykładowców praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i instytucjach z nią związanych RIO, SKO, sądy,
 • Partnerskie relacje we współpracy z państwem tak aby szkolenia odpowiadały Państwa potrzebom i oczekiwaniom,
 • Otwartość na nowe idee zarządzania w administracji publicznej,
 • Różnorodność i fachowość ofertowanych produktów szkoleniowo – doradczych,
 • Możliwości logistyczne organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych: stacjonarnych, wyjazdowych, w siedzibie zamawiającego, poza miejscem pracy,
 • Analizowanie poziomu zadowolenia naszych klientów, dostosowanie się do potrzeb wynikających ze zmian prawnych.

Przeszkoliliśmy blisko 1 500 000 osób (prawie 70 000 wydarzeń szkoleniowych)

Przy ośrodkach działa 60 forów, liczących około 4 000 członków, reprezentujących 20 grup zawodowych, dla których zorganizowano ok. 5 000 wydarzeń szkoleniowych

PONADTO W CIĄGU 25 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJA:

 • zorganizowała około 900 konferencji i seminariów,
 • zrealizowała ponad 800 projektów, w tym około 230 projektów w partnerstwie z administracją publiczną, około 140 projektów zagranicznych i międzynarodowych w 15 krajach. Około 480 projektów finansowanych było ze środków unijnych.
 • udzieliła wsparcia doradczego w postaci około 800 usług takich jak przeprowadzenie badań, audytów, ewaluacji, przygotowanie planów rozwoju, strategii, studiów wykonalności, dokumentacji projektowej itp.

 

KONATAKT:

Anna Szumkowska - Koordynator szkoleń

tel. 68 45 32 209

fax. 68 41 99 098

e-mail: a.szumkowska@frdl.org 

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów