Zasady wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pobierania opłat za korzystanie z zezwoleń w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Kategoria:
Działalność gospodarcza, alkohole
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-25
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 października 2019 r.

TRENER
Długoletni pracownik Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wieloletni wykładowca specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących zadań gmin związanych z rejestracją działalności gospodarczej osób fizycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawowy cel ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 2. Zasady podejmowania przez rady gminy uchwał:
  • ustalających liczbę poszczególnych rodzajów zezwoleń dla gminy i dla jednostek pomocniczych gminy,
  • o zasadach usytuowania punktów sprzedaży i podawania alkoholu,
  • o zakazie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych,
  • o odstępstwie od ustawowego zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie gminy,
  • błędy spotykane w uchwałach o zasadach usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.
 3. Rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zależności od rodzaju napoju alkoholowego i kategorii miejsca sprzedaży.
  • na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży (w tym sprzedaż alkoholu w tzw. ogródku piwnym),
  • na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
  • na sprzedaż alkoholu w ramach dostarczania żywności na imprezy zamknięte w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą umowę),
  • jednorazowe zezwolenia wydawane przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na stałą sprzedaż alkoholu oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym,
  • zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
 4. Właściwość miejscowa i rzeczowa organu wydającego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 5. Kto może uzyskać zezwolenie na sprzedaż alkoholu?
 6. Elementy jakie musi zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku, w zależności od kategorii punktu sprzedaży alkoholu.
 7. Forma i podstawy prawne poszczególnych rodzajów zezwoleń:
  • Podpisywanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
  • Pouczenie o możliwości złożenia odwołania oraz o możliwości zrzeczenia się prawa do złożenia odwołania. Termin złożenia oświadczenia o możliwości zrzeczenia się prawa do złożenia odwołania.
  • Termin uprawomocnienia się zezwolenia. Czy decyzji o wydaniu zezwolenia można nadać rygor natychmiastowej wykonalności?
  • Czy można sprzedawać alkohol przed uprawomocnieniem się decyzji -zezwolenia?
 8. Opinia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych:
  • kiedy jest wymagana opinia lokalizacyjna,
  • forma i podstawa prawna opinii.
 9. Terminy ważności zezwoleń, w zależności od kategorii punktu sprzedaży. Właściwe liczenie terminów określanych w latach.
 10. Decyzja zmieniająca warunki zezwolenia - przykłady.
 11. Możliwość kontynuacji działalności na podstawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w przypadku śmierci przedsiębiorcy:
  • decyzja o możliwości wykonywania uprawnień zezwolenia przez zarządcę sukcesyjnego,
  • decyzja o przeniesieniu uprawnień na właściciela przedsiębiorstwa „w spadku”,
  • decyzja dla wspólnika spółki cywilnej,
  • czynności zachowawcze,
  • zasady i terminy wygaszania zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy.
 12. Zasady sprzedaży alkoholu w okresie letnim:
  • gdzie i na jakiej podstawie można sprzedawać alkohol w okresie letnim,
  • sprzedaż alkoholu w tzw. ogródkach piwnych – warunki konieczne do spełnienia,
  • logo producenta alkoholu na parasolach w ogródkach piwnych.
 13. Sprzedaż alkoholu na imprezie masowej.
 14. Brak możliwości sprzedaży alkoholu przezInternet.
 15. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu:
  • sposób wyliczania opłaty w zależności od okresu ważności zezwolenia w danym roku,
  • terminy wnoszenia opłat (wpłata za pośrednictwem poczty lub banku),
  • czy możliwy jest zwrot opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 16. Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych:
  • termin złożenia oświadczenia,
  • odpowiedzialność przedsiębiorcy za złożenie fałszywych danych lub niezłożenie oświadczenia w ustawowym terminie.
  • weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
 17. Decyzje o wygaszeniu zezwolenia na sprzedaż alkoholu – procedura wygaszania zezwoleń.
 18. Decyzje o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu – przypadki cofnięcia i procedura wydania takich decyzji. Konsekwencje cofnięcia zezwolenia.
 19. Podstawowe zasady prowadzenia kontroli punktów sprzedaży alkoholu.
 20. Konieczność przekazaniado CEIDG informacji o wydanych, cofniętych lub wygaszonych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.
 21. Termin przekazania takich informacji, z uwzględnieniem przepisów dotyczących zarządu sukcesyjnego.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zasady wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pobierania opłat za korzystanie z zezwoleń w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-25
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów