Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Zadania gmin oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe, noclegownie

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-02-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 20 lutego 2018 r.

TRENER

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa, uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie RP, wieloletni pracownik departamentu mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, trener Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Doświadczony szkoleniowiec, praktyk w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zakres stosowania ustawy.   

2. Powstanie stosunku najmu:

- najem umowny,

- najem ustawowy.

 (omówienie m.in. definicji „ zamieszkiwania”  jako jednego z warunków uzyskania tytułu prawnego do lokalu   z zasobów gminy, wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy, wypowiedzenia stosunku najmu),

- lokale socjalne,

- lokale zamienne,

- lokale na czas trwania stosunku pracy,

- pomieszczenia tymczasowe

- najem okazjonalny,

- najem instytucjonalny.

3. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu.

-  kaucje ( wpłata i zwrot- sposób liczenia w zależności od okresu czasu w jakim została uiszczona, przedawnienie roszczeń),

-  czynsze i opłaty niezależne od właściciela,  m.in.obniżki czynszu   (wymagane dokumenty, organ dokonujący przyznania i odmowy, uchwały rady gminy w sprawie warunków obniżania czynszu i  zasad wynajmowania lokali ) i podwyżki czynszu,

- ulepszenia,

- opróżnienie lokalu na czas koniecznej naprawy

- wypowiedzenie umowy w związku z koniecznością rozbiórki budynku lub koniecznością remontu budynku oraz w związku z planowaną sprzedażą lokali przez gminę,

-  lokale socjalne :  obligatoryjne  i fakultatywne uprawnienia do ich otrzymania, oferta jako propozycja zawarcia umowy oraz przesłanki wygaśnięcia obowiązku gminy w zakresie dostarczenia lokalu socjalnego i płacenia odszkodowania , przedłużanie umów itp.,

-  wypowiedzenie, rozwiązanie, wygaśnięcie  stosunku prawnego,  

-  odszkodowania:

    - z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego przy uprawnieniu do lokalu socjalnego lub zamiennego oraz pomieszczenia tymczasowego,

    - z tytułu zamieszkiwania w lokalu  bez tytułu prawnego przy braku  uprawnienia do lokalu socjalnego lub zamiennego oraz pomieszczenia tymczasowego,

-   roszczenia odszkodowawcze od gminy  z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego  – udowodnienie szkody,

 

-  zakończenie najmu, 

- inne sprawy ( m.in. korespondencja i chwila jej złożenia).

4. Uchwały rady gminy: w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  i zasad wynajmowania lokali

Omówienie spraw dotyczących  najmu  lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, m.in.  

-      prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu     /zbycie budynku lub lokali w budynku – sytuacja prawna m.in. najemców/,

-  wejście w najem po śmierci najemcy: krewnych oraz innych osób   / przed 10.07. 2001r.  i po tej dacie – różnice/,

-  prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków ( w tym: szczegółowe omówienie tej problematyki począwszy od przepisów Kodeksu zobowiązań o najmie lokali, wydanego na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 X 1933 roku,

-  odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat,

-  przedawnienie roszczeń majątkowych,

-  inne sprawy.

Omówienie spraw  uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisami wykonawczymi, w tym :

-  sprawa pomieszczeń tymczasowych:

- tryb postepowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, m.in. sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni, sprawa dot. orzeczeń sądowych zapadłych przed 16 listopada 2011 r., w których brak wskazania przyczyn eksmisji, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, usunięcie ruchomości itp., 

-  problematyka związana z  żądaniem przez powoda ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego.

5.Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w  ww. sprawach.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Zadania gmin oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe, noclegownie
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-02-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów