Zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni - ujęcie prawne

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-11-26
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 listopada 2018 r.

TRENER

Specjalista w Wydziale ds. Ochrony Gatunkowej Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, ochroną gatunkową, gatunków obcych inwazyjnych (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie interpretacji prawnych) oraz bogatą praktykę dydaktyczną.

Na szkoleniu uzyskają Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
- Po co należy chronić drzewa?
- W jaki sposób wydać zezwolenie na usunięcie drzew, aby nie naruszyć innych przepisów, np. z zakresu form ochrony przyrody?
- Dlaczego należy uwzględniać drzewa i tereny zieleni w planach miejscowych?
- Jak usuwać drzewa na kolei?
- Jak wydawać zezwolenia na usunięcie drzew w związku z ustawą „lex deweloper”?
- Jakie elementy musi zawierać zgłoszenie, wniosek i zezwolenie na usunięcie drzew?
- Kiedy i jak można wydać decyzje sprzeciwiająca się usunięciu drzew?
- Czy zgoda właściciela powinna być zawsze dołączana do wniosku?
- Czy do wniosku zawsze powinien być dołączony plan nasadzeń? Jak powinien wyglądać?
- Kiedy można usuwać drzewa bez zezwolenia?
- Czy opłata za usunięcie drzew jest pobierana zawsze?
- Kiedy można odmówić wydania zezwolenia na usunięcie drzew?
- Jak ustalać opłatę w przypadku drzew wielopniowych, z których kilka pni ma obwody niekwalifikujące się do naliczenia opłaty w rozumieniu ustawy?
- Jak ustalić opłatę w przypadku drzew wielopniowych, z których niektóre pnie są złamane i suche?
- Czy zezwolenie na usunięcie drzew może być przeniesione na inny podmiot?
- Jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
- Jak postępować w przypadku, gdy zagrażające upadkiem drzewo rośnie na działce o nieuregulowanym stanie prawnym, co robić w takiej sytuacji?
- Jak powinna wyglądać procedura w przypadku usuwania drzew z rodzinnych ogrodów działkowych?
- Nasadzenia zastępcze - jak postąpić, jeśli właściciel sprzedał działkę?
- Jak określić kompensację przyrodniczą?
- Czy nasadzenia mogą być w innym miejscu niż usuwane drzewa?
- Jak postąpić w przypadku nieużytkowanej działki rolnej, na której wyrósł las?
- Decyzje bez naliczania opłat – czy rekompensatą za usunięcie drzew mogą być krzewy nasadzone w odpowiednich ilościach?
- Czy i kiedy można zwolnić rolnika z opłaty za wycinkę drzew na gruntach rolnych?
- Kiedy można usunąć podtopione drzewa z obszaru objętego programem Natura 2000?
- Jak postępować ze sprawami wszczętymi na starych przepisach?
- Jak naliczyć karę administracyjną za drzewa usunięte przed wejściem w życie nowych przepisów?
- Czy zawsze należy nakładać i pobierać kary za usunięcie drzew bez zezwolenia?
- Jak postępować w sprawie usuwania drzew na gruntach rolnych, objętymi dopłatami?
- Czy można przycinać gałęzie drzewa, które zacieniają mieszkanie?
- W jakim zakresie można teraz przycinać koronę drzew?
- Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, które jest pomnikiem przyrody?
- Czy można wydać zezwolenie na usunięcie drzewa, na którym są gniazda gawronów?
- Co powinno być pierwsze: pozwolenie na budowę czy zezwolenie na usunięcie drzew?
- Czy usuwając drzewo na podstawie zgłoszenia będą mogła prowadzić działalność gospodarczą?
- Jak usunąć drzewa na terenie zabytkowym?
- Kto wydaje zezwolenia na usunięcie drzew na terenach zamkniętych?
- Jak dokonywać oględzin pod kątem stwierdzenia obecności gatunków chronionych?
- Czy można usuwać drzewa w okresie lęgowym?
- Czym jest i ile trwa okres lęgowy?
- Jak postępować w przypadku usunięcia drzew rosnących na granicy skłóconych sąsiadów?
- Czy można usuwać drzewa z „niezajętymi” gniazdami? Jak to sprawdzić?
- Jak usuwać drzewa na gruntach rolnych, Lz i nieużytkach?

PROGRAM SZKOLENIA

1. Funkcje zadrzewień.
2. Przepisy prawne kształtujące zarządzanie terenami zieleni i zadrzewieniami
:
a. Ustawa o ochronie przyrody.
b. Prawo wodne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o transporcie kolejowym, Prawo lotnicze, specustawy (omówienie przypadków, wyroki sądowe).
c. Ustawa o ochronie zabytków (w jaki sposób można usuwać drzewa na terenach wpisanych do rejestru zabytków).
d. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (jaką funkcję pełnią w zarządzaniu terenami zieleni).
e. Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących („lex deweloper”) – analiza przepisów dot. zadrzewień i terenów zieleni.
f. Kodeks cywilny.
3. Zarządzanie zadrzewieniami, a formy ochrony przyrody
a. Usuwanie drzew na terenie obszarowych form ochrony przyrody, m.in. w parkach krajobrazowych, na obszarach chronionego krajobrazu oraz na obszarach Natura 2000. 
b. Ochrona gatunkowa, czyli czy można usuwać drzewa z gniazdami.
c. Pomniki przyrody – nowe wytyczne.
d. Sankcje karne za złamanie przepisów z zakresu form ochrony przyrody.
4. Usuwanie drzew na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody
a. Strony postępowania.
b. Kompetencje organów wydających zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.
c. Odstępstwo od obowiązku uzyskania zezwolenia.
d. Obowiązek dokonania zgłoszenia:
- Wymogi dotyczące zgłoszenia wynikające z ustawy o ochronie przyrody i kodeksu postępowania administracyjnego.
- Ograniczenie w przeznaczaniu nieruchomości na cele gospodarcze.
- Sprzeciw.
e. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 
- Wymogi wynikające z ustawy o ochronie przyrody i kodeksu postępowania administracyjnego
- Braki formalne wniosku i procedura ich usuwania.
- Postępowanie dowodowe (środki dowodowe, terminy, uzupełnianie braków merytorycznych).
f. Decyzja na usunięcie drzew: 
- Zakres.
- Decyzje warunkowe.
- Terminy usuwania drzew.
- Kompensacja przyrodnicza.
- Uzgodnienia.
g. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów:
- Naliczanie opłat.
- Terminy dotyczące opłat.
- Niepobieranie opłat.
h. Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie drzew.
i. Administracyjne kary pieniężne:
- Przesłanki wydania decyzji nakładającej karę.
- Naliczanie kar.
- Terminy dotyczące kar.
- Częściowe lub całkowite umorzenie nałożonej kary administracyjnej.
- Stan wyższej konieczności.
5. Nadzwyczajne tryby wzruszania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów i nakładającej administracyjną karę pieniężną.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni - ujęcie prawne
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-11-26
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów