Zarządzanie dokumentacją w instytucjach kultury

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-05-17
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 14 maja 2018 r.

TRENER

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w Podmiocie:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.

2. Rodzaje współczesnej dokumentacji:

 • Dokument papierowy a dokument elektroniczny.
 • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie.
 • Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw.
 • Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu: przesyłki przekazane pocztą elektroniczną; przesyłki na nośniku papierowym; przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych; przesyłki przekazane w teleinformatycznych.

3. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją jako wsparcie systemu tradycyjnego.

4. Obieg dokumentacji w podmiocie:

 • Akty wewnętrzne dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.
 • System kancelaryjny.
 • Znak sprawy.
 • Akta spraw (tradycyjne i elektroniczne).
 • Określenie komórki wiodącej i współpracującej.
 • Teczka rzeczowa i podteczka: zakładanie i prowadzenia teczek akt spraw; prowadzenie ewidencji akt spraw (spis spraw, metryka sprawy); wyodrębnienie dokumentacji nietworzącej akt spraw oraz teczek podmiotów; prowadzenie sprawy (rejestracja, dołączanie i sporządzanie pism, akceptacja, wysyłka).
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
 • Tworzenie i modyfikowanie wykazów akt w instytucjach kultury.
 • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentów: klasa a kategoria archiwalna; rodzaje kategorii archiwalnych; kategoria archiwalna a okres przechowywania akt.

5. Archiwizacja dokumentów:

 • Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych.
 • Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego: porządkowanie dokumentacji; formowanie jednostek archiwalnych; sporządzanie ewidencji.
 • Standard porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.
 • Nadzór archiwalny nad instytucjami kultury.
 • Organizacja, lokal i zadania archiwum zakładowego.
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych).
 • Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji zgromadzonej w archiwum zakładowym oraz prowadzenie jej ewidencji
 • Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym.
 • Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie.
 • Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym.
 • Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (papierowej i elektronicznej) po upływie obowiązujących okresów jej przechowywania.
 • Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 • Sprawozdawczość archiwum zakładowego.

6. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji/likwidacji podmiotu lub jego komórek organizacyjnych.

7. Ćwiczenia:

 • Tworzenie i praca ze: spisem spraw; spisem zdawczo - odbiorczym akt dokumentacji niearchiwalnej; wykazem spisów zdawczo - odbiorczych; spisem zdawczo- odbiorczym akt dokumentacji archiwalnej przekazywanej do archiwum państwowego; kartą udostępnienia akt; spisem dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie; wnioskiem na brakowanie i protokołem oceny dokumentacji niearchiwalnej.
 • Analiza praktyczna jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Porządkowanie i opisywanie próbek dokumentacji. 
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zarządzanie dokumentacją w instytucjach kultury
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-05-17
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów