Zamówienia publiczne. Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych

Kategoria:
Zamówienia publiczne
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-04-24
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 18 kwietnia 2018 r.

TRENER

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant, głównie w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Prowadzi autorskie wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzi szkolenia dla licznych instytucji, firm i organizacji na terenie całej Polski. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników szkolenia. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Elektronizacja zamówień publicznych

1. Założenia Platformy e-Zamówienia.

2. Zasady korzystania z Platformy e-Zamówienia.

3. Elektroniczny JEDZ.

4. Zasady składania JEDZ elektronicznie.

5. Określenia w SIWZ zasad składania JEDZ elektronicznie.

6. Składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

II. Planowanie zamówień publicznych

1. Plan finansowy a plan zamówień publicznych.

2. Szacowanie wartości zamówienia  – jak to robić?

 • Ustalenie wartości zamówienia dla zamówień długotrwałych,
 • Szacowanie na przykładach.

3. Zamówienie nieprzewidziane:

 • Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych,
 • Realizacja planu zamówień publicznych a wydatki nieplanowane,
 • Korekty planu zamówień publicznych.

III. Udzielanie zamówień podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych

1. Wprowadzenie: Newralgiczne problemy postępowania o zamówienie publiczne.

2. Jak opisywać przedmiot zamówienia?

 • Elementy obowiązkowe,
 • Elementy dopuszczalne,
 • Elementy zakazane.

3. Jak określać warunki udziału w postępowaniu oraz opisywać sposób dokonywania oceny ich spełniania:

 • Zakres wymagań,
 • Poziom wymagań.

4. Kryteria oceny oferta:

 • Bilans kryteriów,
 • Niebezpieczeństwa.

5. Dokumenty i oświadczenia żądane w celu wykazywania spełniania warunków

6. Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawców – po zmianach.

7. Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.

IV. Newralgiczne aspekty przebiegu postępowania o zamówienie publiczne

1. Tryby

2. Ogłoszenia

3. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

4. Wadium

5. Oświadczenia wstępne

6.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające

7. Wezwania do uzupełnień lub wyjaśnień.

8. Poprawianie ofert.

9. Wykluczanie wykonawców.

10. Odrzucanie ofert.

11. Unieważnianie postępować.

V. Umowy w zamówieniach publicznych

1. Wynagrodzenie ryczałtowe a wynagrodzenie kosztorysowe.

2. Kary umowne w umowach.

3. Zmiany umów a zamówienia uzupełniające i dodatkowe.

4. Umowy o zamówienia publiczne – typowe problemy.

VI. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1. Osoby odpowiedzialne.

2. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zamówienia publiczne. Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-04-24
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie