Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

Kategoria:
Zamówienia publiczne
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-17
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 13 kwietnia 2018 r.

TRENER

Specjalista w tematyce zamówień publicznych i  kontroli projektów. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Aktywny doradca Beneficjentów POKL w zakresie realizacji projektów i udzielania zamówień publicznych. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w zakresie zamówień publicznych, polityki regionalnej UE oraz kontroli, jak również prowadzący szkolenia i spotkania informacyjno-konsultacyjne dla beneficjentów POKL w zakresie związanym z realizacją projektów

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1:

 1.  Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy:
  - Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania jako fundament zamówień publicznych.
  - Prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych.
  - Pozostałe zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych.
 2. Planowanie zamówień publicznych – zasady sporządzania rocznego planu zamówień.
 3. Szacowanie wartości zamówienia:
  - Podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia.
  - Szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.
  - Pozyskiwanie informacji niezbędnych w procesie szacowania.
  - Dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części.
  - Zasady dotyczące grupowania zamówień podobnych – tożsamość przedmiotowa, czasowa i podmiotowa.
  - Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.

Moduł 2 – Procedury udzielania zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy:

 1. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €:
 1. Procedura udzielania zamówień podprogowych:
  - Tryby udzielania zamówień poniżej 30 tys.€.
  - Opis przedmiotu zamówienia – jakie zasady stosujemy w zamówieniach „podprogowych”.
  - Kryteria oceny ofert oraz warunki udziału wykonawców w postępowaniu – kiedy i jakie zasady wynikające z PZP warto zastosować.
  - Efektywne formy upublicznienia zamówienia.
  - Zasady dot. unieważnienia postępowania, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert.
 2. Dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy).
 3. Umowa w zamówieniach „podprogowych”:
  - Definicja umowy oraz podstawa prawna.
  - Forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna.
  - Określenie praw i obowiązków stron.
  - Opis warunków wykonania umowy.
  - Dopuszczalność zmian umowy.
  - Określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.
 4.  Środki ochrony prawnej.
 1. Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – zasady dot. stosowania art. 4 ustawy PZP.
 2. Uproszczone zamówienia publiczne w zakresie usług społecznych:
  a. Wykaz usług o charakterze społecznym.
  b. Szczególna – uproszczona procedura dla usług społecznych dla zamówień poniżej 750 tys.€.
  c. Procedura usług społecznych o wartości powyżej 750 tys.€.
  d. Obowiązki zamawiającego w postępowaniu.

Moduł 3 – Wewnętrzne procedury zamówień publicznych:

 1. Czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego? 
 2. Zasady konstruowania procedur.
 3. Co procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego?
 4. Zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak dotrzeć do najkorzystniejszej oferty.
 5. Procedura wyboru i oceny ofert dla zamówień wyłączonych.
 6. Przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych.

Moduł 4 – Nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. Przegląd najczęściej popełnianych błędów.
 2. Odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
 3. Odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-17
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie