Wynajmujący a użytkownicy mieszkań komunalnych, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-04-19
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 13 kwietnia 2018 r.

TRENER

Długoletni pracownik samorządowy odpowiedzialny między innymi za zarządzanie mieniem komunalnym, placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Prowadzi wykłady dotyczące między innymi ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej, gminnej gospodarki mieszkaniowej i spółdzielczości mieszkaniowej. 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Uwarunkowania prawne:

 • Definicja najmu z Ustawy – Kodeks Cywilny, 
 • Aktualna i nowa definicja mieszkaniowego zasobu gminy,
 • Standard lokali : mieszkalnych, socjalnych, zamiennych oraz objętych najmem socjalnym,  
 • Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego i oświadczenia o stanie majątkowym podstawą rozpatrzenia wniosku o najem mieszkania komunalnego,  wraz z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń,
 • Skutki prawne podpisania umowy najmu,
 • Elementy umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony i na czas oznaczony,    

2. Obowiązki wynajmującego mieszkania komunalne:

 • Obowiązki właściciela/zarządcy komunalnego budynku mieszkalnego wynikające z przepisów prawa,  
 • Regulamin rozliczania opłat niezależnych od wynajmującego,
 • Regulamin porządku domowego,  podstawą bieżącego zarządzania budynkami mieszkalnymi. 

3. Obowiązki użytkownika mieszkania komunalnego:  

 • Ustawowe obowiązki najemcy w szczególności w zakresie utrzymania lokalu w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym,
 • Prace remontowe w lokalu wymagające zgody wynajmującego
 • Aktualne i nowe zasady ustalania czynszu za najem mieszkań komunalnych,
 • Weryfikacja spełniania przez najemców, kryteriów wysokości dochodu uzasadniającej  oddanie w najem lub podnajem lokalu,  
 • Aktualne i nowe zasady ustalania odszkodowania za bezumowne zajmowanie lokalu,
 • Formy przeciwdziałania zaległościom czynszowym, 
 • Udostępnianie lokalu dla potrzeb właściciela/zarządcy komunalnego budynku mieszkalnego. 

4. Skutki niewywiązywania się najemcy z umowy:   

 • Podnajem lokalu bez zgody wynajmującego,
 • Tryb postępowania z uciążliwymi  użytkownikami  lokali mieszkalnych oraz z osobami które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
 • Nowe zasady rozwiązywania umów najmu lokali mieszkalnych w tym także w przypadku przekroczenia normatywu powierzchni  użytkowej w przeliczeniu na członków gospodarstwa domowego,
 • Skutki prawne wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu,
 • Korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego,
 • Obowiązki wynajmującego wobec bezumownego użytkownika lokalu, 
 • Protokolarne przejęcie lokalu od użytkownika.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Wynajmujący a użytkownicy mieszkań komunalnych, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-04-19
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie