Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przebieg postępowania administracyjnego

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-04-17
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 12 kwietnia 2018 r.

TRENER

pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mgr biologii, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, członek korpusu SC, wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych. Wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji wymaganej w ramach ocen oddziaływania na środowisko.

PROGRAM SZKOLENIA

1.       Organy wydające decyzje środowiskowe.

1.1.            Wójt, burmistrz, prezydent miasta.

1.2.            Starosta

1.3.            Regionalny dyrektor ochrony środowiska.

1.4.            Inne organy.

2.       Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowych.

2.1.            I grupa.

2.2.            II grupa.

3.       Przebieg postępowania dot. uzyskania decyzji środowiskowej.

3.1.            Etapy analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko – screening i scoping.

3.2.            Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, w tym wymagane załączniki – weryfikacja kompletności.

3.3.            Karta informacyjna przedsięwzięcia.

3.4.            Strony postępowania.

3.5.            Opinie organów współuczestniczących w postępowaniu.

3.6.            Zakończenie postępowania na etapie screeningu i przygotowanie projektu decyzji środowiskowej.

3.7.            Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

3.8.            Przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko.

3.9.            Udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ.

3.10.        Wydanie decyzji środowiskowej.

3.11.        Obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania.

4.       Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej.

5.       Przepisy prawne, wytyczne i literatura.

6.       Uwzględnienie w procedurze OOŚ oceny wpływu na krajobraz oraz odniesienie się do zmian klimatu.

7.       Planowane zmiany w procedurze OOŚ wynikające z ustawy prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566).

8.       Dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przebieg postępowania administracyjnego
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-04-17
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie