UCHWAŁY PODATKOWE NA 2020 R.WZORY OGÓLNOPOLSKICH DEKLARACJI ORAZ INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1, IN-1), ROLNY (DR-1,IR-1) I LEŚNY (DL-1,IL-1). ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM W II PÓŁROCZU 2019 R.

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatki
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-08-27
Godzina:
9:30 - 15:00
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 sierpnia 2019  r.

TRENER

profesor Uniwersytetu w Białymstoku, autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa podatkowego, w tym „Komentarza do podatków i opłat samorządowych”, „Komentarza do podatku rolnego i podatku leśnego”, Podatków i opłat samorządowych w pytaniach i odpowiedziach”, “Polityki podatkowej gminy”, “Komentarza do podatku od środków transportowych”, ”Bonów paliwowych dla rolników. Komentarza”, „Postępowania podatkowego w systemie polskiego prawa podatkowego”, „Ulg i zwolnień uznaniowych stosowanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów. Pomocy publicznej dla przedsiębiorców”, „Wzorów decyzji, postanowień i innych pism podatkowych dla wójtów, burmistrzów (prezydentów)”, „Komentarza do ordynacji podatkowej”, „Procedur zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym” oraz „Zaskarżania decyzji podatkowych w Polsce”.

UCHWAŁY PODATKOWE NA 2020 R. (ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ PODATKOWYCH NA 2020 R.; WYROKI NSA I WSA, WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW W SPRAWACH UCHWAŁ PODATKOWYCH) 

WZORY OGÓLNOPOLSKICH DEKLARACJI ORAZ INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1, IN-1), ROLNY (DR-1,IR-1) I LEŚNY (DL-1,IL-1) (PRAKTYCZNE PRZYKŁADY WYLICZANIA PODATKU W DEKLARACJACH PODATKOWYCH; FORMULARZE EDYTOWALNE DO WYPEŁNIENIA KOMPUTEROWEGO; WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW W SPRAWACH NOWYCH WZORÓW FORMULARZY)

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM W II PÓŁROCZU 2019 R.

PROGRAM SZKOLENIA

I. Zwrot  podatku akcyzowego producentom rolnym w II półroczu 2019 r., w tym m.in.:

 • omówienie dokumentu wydawanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR w sprawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła na II półrocze 2019 r.,
 • ustalanie limitu na podstawie danych określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
 • określenie producenta rolnego,
 • pojęcie „dowodu zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku”,
 • czy musi być umowa pisemna do dzierżawy gruntów do zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
 • czy zwrot podatku akcyzowego może otrzymać producent rolny, który nabył grunty po 1 lutym danego roku,
 • czy zwrot podatku akcyzowego może otrzymać producent rolny, który posiada faktury wystawione na zmarłego męża (żonę), córkę, syna, brata,
 • czy można przywrócić uchybiony termin złożonego wniosku,
 • czy przy wniosku złożonym po terminie wydajemy decyzje, czy postanowienie,
 •  zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, jako pomoc publiczna (sprawozdania),
 •  podawanie do publicznej wiadomości podmiotów, którym dokonano zwrotu podatku akcyzowego (pomoc publiczna),
 • czy należy zakładać metrykę w aktach do spraw zwrotu podatku akcyzowego?
 • wzór wypełnionego nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego na II półrocze 2019 r.,
 • wzór wypełnionego nowego wniosku o zwrot podatku akcyzowego składanego przez producenta rolnego (zgody współposiadaczy) na II półrocze 2019 r.,
 • wzór pełnomocnictwa w sprawie zwrot podatku akcyzowego,
 • wzór wezwania do usunięcia braków wniosku o zwrot podatku akcyzowego,
 • wzór zawiadomienia w trybie art. 10 kpa,
 • wzór decyzji całkowicie uwzględniającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego na II półrocze 2019 r.,
 • wzór decyzji w części uwzględniającej wniosek o zwrot podatku akcyzowego na II półrocze 2019 r.,
 • wzór decyzji odmawiającej zwrotu podatku akcyzowego na II półrocze 2019 r.,
 • wzór postanowienia o wszczęciu postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za II półrocze 2019 r.,
 • wzór decyzji w trybie nadzwyczajnym w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
 • wzór decyzji o zwrocie nienależnie pobranego podatku akcyzowego za II półrocze 2019 r.

II. Zmiany od 1 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 2244) do podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w tym m.in.:

 • praktyczne wyliczenie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na wybranych przykładach;
 • na jakich formularzach (gminnych, czy ogólnopolskich) należy deklarować podatki w przypadku zakupu (sprzedaży) nieruchomości dokonanej 30 czerwca 2019 r.;
 • czy rady gmin (miast) powinny uchylić własne uchwały w sprawach wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny;
 • za jakie okresy i na jakich formularzach (starych, nowych) należy składać korekty deklaracji oraz informacji;
 • czy przy korekcie deklaracji podatkowej w przypadku sprzedaży nieruchomości należy podawać dane o nieruchomościach, które pozostały do opodatkowania;
 • czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek podać podatnikowi podstawy prawne z uchwał rad gmin (miast) do wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
 • czy pracownik organu podatkowego ma obowiązek pomóc w wypełnianiu deklaracji oraz informacji;
 • czy pracownik organu podatkowego ma prawo za podatnika (w jego imieniu) wypełnić deklarację oraz informację (kto podpisuje deklarację, informację);
 • czy na stronie internetowej urzędu gminy (miasta) mogą być umieszczone formularze deklaracji oraz informacji;
 • jak długo należy przechowywać i udostępniać podatnikom formularze deklaracji oraz informacji uchwalonych uprzednio przez rady gmin (miast).

III. Zasady przygotowywania projektów uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego z uwzględnieniem orzecznictwa WSA, NSA oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów, w tym m.in.:

1. Wzór uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r., w tym in.:

 • czy co roku należy podejmować uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na następny rok,
 • ostateczny termin podjęcia uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.,
 • zasady korzystania ze zwrotów innych ustaw oraz Słownika języka polskiego przy przygotowywaniu uchwał podatkowych,
 • dopuszczalność różnicowania stawek podatkowych oraz samych przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości (pomoc publiczna?),
 • od kiedy będzie obowiązywać uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. opublikowana w dzienniku urzędowym po 1 stycznia 2020 r.,
 • od kiedy będzie obowiązywać uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2020 r. podjęta po 1 stycznia 2020 r.

2. Wzór uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 r., w tym in.:

 •  czy dopuszczalne jest konstruowanie zwolnień przedmiotowo-podmiotowych w uchwałach w podatku od nieruchomości (wyroki WSA i NSA),
 •  czy zwolnienia w uchwałach w podatku od nieruchomości mogą zawierać podstawy prawne do podejmowania indywidualnych decyzji przez wójta, burmistrza (prezydenta),
 •  czy projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zawsze należy wysłać do UOKiK-u,

3. Wzór uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na 2020 r., w tym in.:

 •  omówienie najczęściej występujących w praktyce błędów przy przygotowywaniu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych,
 •  dopuszczalność różnicowania stawek w podatku od środków transportowych,
 •  czy różnicowanie stawek w podatku od środków transportowych będzie pomocą publiczną (wyjaśnienia UOKiK).

4. Wzór uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2020 r., w tym in.:

 •  czy dopuszczalne jest konstruowanie zwolnień przedmiotowo-podmiotowych w uchwałach w podatku od środków transportowych,
 •  czy projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych zawsze należy wysłać do UOKiK-u.

5. Wzór uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 r.

6. Wzór uchwały w sprawie opłaty targowej na 2020 r.

7. Wzór uchwały w sprawie opłaty miejscowej na 2020 r.

8. Wzór uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej na 2020 r.

9. Wzór uchwały w sprawie opłaty reklamowej na 2020 r.

10. Wzór uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa do wymiaru podatku rolnego na 2020 r.

11. Wzór uchwały w sprawie obniżenia ceny drewna jako podstawy do wymiaru podatku leśnego na 2020 r.

IV. Pytania, dyskusja, itp. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: UCHWAŁY PODATKOWE NA 2020 R.WZORY OGÓLNOPOLSKICH DEKLARACJI ORAZ INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1, IN-1), ROLNY (DR-1,IR-1) I LEŚNY (DL-1,IL-1). ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM W II PÓŁROCZU 2019 R.
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-08-27
Godzina: 9:30 - 15:00
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów