Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem przepisów KPA

Kategoria:
OświataPomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-08-20
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 13 sierpnia 2019  r.

TRENER

z wykształcenia socjolog. Praktyk pomocy społecznej (z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pracownika socjalnego i kierownika OPS), ekspert funduszy unijnych w okresie programowym 2007-2013 oraz 2014-2020 w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego w ramach współpracy z wydawnictwem Infor SA i Wolters Kluwer SA. Doświadczony trener i współautor programów zajęć oraz specjalizacji dla kadr pomocy społecznej

PROGRAM SZKOLENIA

I. Charakterystyka stypendiów i zasiłków szkolnych.

II. Postępowanie w zakresie przyznawania świadczeń:

1. Uczniowie, którym  przysługuje prawo do stypendiów i zasiłków szkolnych:

 • Typy i rodzaje szkół , których uczniowie są uprawnieni do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
 • Wyjaśnienie okresu przysługiwania stypendiów i zasiłków szkolnych - do 24 roku życia i do ukończenia obowiązku nauki.
 • Wyjaśnienie pojęć obowiązek szkolny, obowiązek nauki i ich wpływu na  prawo do stypendium szkolnego,
 • Pojęcie miejsca zamieszkania ucznia, rodziców ucznia i sposób ich dokumentowania.
 • Organ właściwy w sprawie
 • Właściwość miejscowa organu przyznającego świadczenie w przypadkach zamieszkiwania ucznia w miejscach  innych niż miejsce zamieszkania rodzica np.  w miejscowościach pobierania nauki

2. Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych

a. Zdefiniowanie powodów trudnej sytuacji materialnej uczniów jako przesłanki  uprawniającej do stypendium szkolnego,

b. Warunek spełniania kryterium dochodowego 

c. Definicja i zasady ustalania dochodu

 • regulacje prawne
 • obliczanie dochodów z gospodarstwa rolnego ze względu na tytuł prawny do niego np. własność, współwłasność, dzierżawa oraz użytkowanie 
 • odliczanie składek KRUS od dochodu, w tym za właścicieli, domowników, składek zaległych, nieopłaconych, 
 • ustalanie i dokumentowanie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na  zasadach ogólnych oraz według ryczałtu,
 • wliczanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu np. wybrane świadczenia socjalne, diety, ryczałty, prace dorywcze, dochodów jednorazowych i dochodów za dany okres,
 • postępowanie w sytuacji utraty / uzyskania dochodu,   
 • postępowanie w  przypadku zmiany wysokości dochodów po przyznaniu stypendium

3. Zasiłek szkolny:

 • wyjaśnienie pojęcia zdarzenia o charakterze losowym  
 • czas na złożenie wniosku
 • świadczenie jednorazowe, które można udzielić wielokrotnie temu samemu uczniowi
 • wymóg rozliczenia świadczenia

4. Formy stypendium oraz  proces wydawania  i realizacji decyzji

 • przebieg postępowania od przyjęcia wniosku do wydania decyzji
 • osoby uprawnione do złożenia wniosku,
 • kwestia złożenia wniosku przez osobę niebędącą stroną postępowania np. wniosek złożony przez dyrektora szkoły
 • terminy ustawowe na  złożenia wniosku,  przekroczenie terminu,
 • odzwierciedlenie form stypendium szkolnego w treści decyzji, tzn. wydatków na które można udzielić stypendium szkolnego,
 • wyszczególnienie kwestii pomocy pieniężnej,
 • wysokość stypendium  w kontekście wysokości zasiłku rodzinnego,
 • uznaniowy okres przyznania świadczeń, 
 • świadczenie, które można realizować miesięcznie, jednorazowo albo w innych odstępach czasowych w ciągu roku szkolnego
 • stosowanie procedury administracyjnej  o przyznawanie świadczeń  pomocy materialnej o charakterze  socjalnym.  Zawiadomienia, pouczenia wezwania i terminy,   
 • schemat postępowania w procesie przyznawania stypendium, w tym prawidłowość gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów szkolnych,
 • sposób postępowania w związku ze zmianą kryteriów dochodowych od 01.10.2018r.  
 • postępowanie w okresie przyznania / pobierania stypendium szkolnego w sytuacji zmiany sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia np. zmiana wysokości dochodów, zmiana miejsca zamieszkania, utrata władzy rodzicielskiej, utrata statusu ucznia  
 • „Katalog wydatków kwalifikowalnych” do stypendium szkolnego, w tym okres ponoszenia wydatków, zróżnicowanie katalogu wydatków o charakterze edukacyjnym, ewentualne ograniczenia co do ceny i ilości wyposażenia uczniów w artykuły sportowe i komputerowe, okres ponoszenia wydatków,
 • Realizacja decyzji – terminy wypłat, dokumentowanie refundacji kosztów świadczenobiorcom,  rozliczanie, kontrola bieżąca, weryfikacja, przyczyny wstrzymania wypłat.

5. Postępowanie w zakresie wstrzymania, cofnięcia, zwrotu stypendium.  Wygaśnięcie decyzji.

 • wyjaśnienie okoliczności cofnięcia lub wstrzymania stypendium
 • ustalenie  nienależnie pobranych świadczeń,
 • żądanie zwrotu w całości lub części oraz odstąpienie od żądania zwrotu całości lub części nienależnie pobranych  świadczeń

III. Omówienie przepisów KPA mających zastosowanie w sprawie, w tym:

 • prawo czynnego udziału w postępowaniu
 • możliwość zażalenie na bezczynność, opieszałość organu,
 • niezwłoczne rozpatrzenie danej sprawy,
 • prawomocność, ostateczność decyzji
 • zrzeczenie  prawa się do odwołania,
 • potwierdzanie za zgodność z oryginałem.  

IV. Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 V. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom w świetle orzecznictwa administracyjnego.

VI.Podsumowanie szkolenia. Dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem przepisów KPA
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-08-20
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów