Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejsze zasady jej tworzenia

Kategoria:
Zamówienia publiczne
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-30
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
399 zł netto/os.
Rabat:
10% (359,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 października 2019 r.

TRENER
Wieloletni ekspert zewnętrzny w zakresie kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Uznany ekspert i praktyk w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Posiada 20-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych. Autor 3 komentarzy do ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz kilkuset publikacji z dziedziny prawa zamówień publicznych w czasopismach branżowych. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych i doświadczonych ekspertów i wykładowców problematyki prawa zamówień publicznych w Polsce. Prelegent na konferencjach i wykładowca na studium zamówień publicznych. Od 2010 r. stale jest biegłym sądowym w dziedzinie zamówień publicznych. Redaktor naczelny portalu wPrzetargach.pl 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Opis przedmiotu zamówienia a określenie przedmiotu zamówienia - jakich zapisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia unikać w SIWZ.
 2. Nietypowe zapisy dotyczące terminu wykonania.
 3. Jak określać warunki udziału w postępowaniu i jakich zapisów unikać.
 4. Błędy przy wskazaniu wykazu oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
 5. Zapisy dotyczące spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.
 6. Jak opisać sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, w zamówieniach z elektronizacją i bez elektronizacji.
 7. Wzorzec formularza oferty.
 8. Zapisy dotyczące wadium.
 9. Jak formułować zapisy dotyczące podmiotów trzecich.
 10. Jakie błędy popełnia się przy opisie sposobu przygotowywania ofert.
 11. Jakie błędy popełnia się przy opisie kryteriów oceny ofert.
 12. Przykłady informacji o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 13. Błędy przy opisie przewidywanych zamówień uzupełniających, które uniemożliwiają ich udzielenie.
 14. Jak opisać wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp.
 15. Zapisy dotyczące powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi w trakcie realizacji umowy.
 16. Zapisy dotyczące zmian w zawartej umowie.
 17. Wady w wykazach robót, dostaw i usług.
 18. Przykłady wzorców wykazów osób skierowanych do realizacji zamówienia.
 19. Przykłady wykazów wyposażenia.
 20. Wzory oświadczeń.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - najważniejsze zasady jej tworzenia
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-30
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 399 zł
Rabat: 10% (359,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów