RODO – zmiany w ochronie danych osobowych

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwaPozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-20
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 17 kwietnia 2018 r.

TRENER

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta  i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej  na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220  szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

PROGRAM SZKOLENIA

1.       Zakres stosowania RODO
2.       Najważniejsze definicje - znaczenie praktyczne w administracji (dane osobowe, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, zbiór danych, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, organ nadzorczy)
3.       Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (praworządność, celowość, adekwatność, aktualność, ograniczenie czasowe, integralność i poufność, rozliczalność)
4.       Legalność przetwarzania danych osobowych - przesłanki (zgoda osoby, której dane dotyczą /w tym wyrażenie zgody przez dziecko/; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym; prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - wyłączenie organów administracji publicznej)
5.       Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - warunki wyrażenia zgody, przejrzystość formuły – wzór
6.        Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych - kategorie danych wrażliwych, przesłanki ich przetwarzania
7.       Przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa
8.        Obowiązek informacyjny administratora danych - zakres podawanych informacji, które należy przekazać osobom, których dane będą przetwarzane; przejrzystość przekazywanych informacji; Praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku innego trybu ich pozyskania - wzór klauzuli informacyjnej. Okoliczności, w których administrator jest zwolniony z obowiązku informacyjnego.
9.       Prawa osoby, której dane dotyczą - prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, "prawo do bycia zapomnianym", prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawa związane z profilowaniem
10.   Obowiązek administratora wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, poddawanie ich przeglądom i aktualizowanie - wdrażanie polityk i stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania - audyt ochrony danych osobowych, szacowanie ryzyka - informacje podstawowe. Dokumentacja ochrony danych osobowych wg RODO
11.   Pojęcie "współadministratora" danych osobowych
12.   Podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora - obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora - umowa o powierzeniu przetwarzania danych podmiotowi przetwarzającemu przez administratora danych (wzór)
13.   Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania - zakres danych w rejestrze - wzór rejestru czynności przetwarzania
14.   Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - wzór

15.  Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - informacje, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu - wzór zgłoszenia

16. Dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych (okoliczności naruszenia, skutki, podjęte działania) - wzór rejestru

17. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych

18. Inspektor ochrony danych osobowych - wyznaczanie, status, zadania i obowiązki

19. Ochrona danych osobowych a postępowanie administracyjne

20. Ochrona danych osobowych a udostępnianie informacji publiczne

21. Obowiązki pracowników administracji w zakresie ochrony danych osobowych (klientów, stron postępowania administracyjnego, pracowników) - zagadnienia praktyczne

22. Analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych regulującej niektóre zagadnienia z RODO - projekt z 12 września 2017 roku

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: RODO – zmiany w ochronie danych osobowych
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-20
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie