RODO – nowa dokumentacja i procedury , analiza i szacowanie ryzyka - metodyka – krok po kroku

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwaPozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-27
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 kwietnia 2018 r.

TRENER

Wieloletni praktyk i specjalista z tematyki zawartej w programie szkolenia. Doradca i wykładowca w wielu ośrodkach szkoleniowych, autor i twórca szczegółowych opracowań dokumentacji i instrukcji dotyczącej ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej w administracji rządowej i samorządowej

PROGRAM SZKOLENIA

1.      Opis aktualnego stanu obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
2.      Przyczyny zmian w przepisach i uchylenia obowiązującej dotychczas ustawy o ochronie danych osobowych,
3.      Zasady swobodnego przepływu danych osobowych w Unii Europejskiej,
4.      Fundamenty dot. ochrony danych osobowych,
5.      Kto  powinien i  ma obowiązek wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych,
6.      Nowa rola inspektora ochrony danych osobowych w jednostce ,
7.      Wymogi dla kandydata do pełnienia funkcji inspektora,
8.      Zasady współdziałania  kierownika jednostki i wspierania inspektora w realizacji zadań,
9.      Możliwe  rozwiązanie – jeden inspektor dla wielu jednostek,
10.  Status i zakres zadań dla inspektora,
11.  Poszerzenie  prawa  osób , których dane dotyczą:

a)      prawo do przenoszenia danych osobowych,

b)      prawo do bycia zapomnianym,

c)      prawo do sprzeciwu,

12.  Wybrane definicje zawarte w RODO,
13.  Profilowanie, pseudonimizacja  jako czynność związana z przetwarzaniem danych osobowych,
14.  Dane biometryczne jako dane podlegającej szczególnej ochronie,
15.  Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – zasady,
16.  Rola organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w procesie kontroli i nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych,
17.  Zasady zgodności przetwarzania danych osobowych – dane zwykłe,
18.   Zasady zgodności przetwarzania danych osobowych – dane szczególnie chronione,
19.   Nowe warunki i zasady wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
20.  Zasady  wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego,
21.  Prawa osób , których dane dotyczą,
22.  Brak realizacji obowiązku  informacyjnego  jako ciężkie naruszenie ochrony danych osobowych

23.      Nowy obowiązek - zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych,

24.      Ocena ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych – nowe zadanie – metodyka,

25.      Przegląd dotychczas obowiązującej  dokumentacji w jednostce,

26.      Zakres dotychczasowej dokumentacji jaka może być wykorzystana po zmianach w przepisach,

27.      Kodeksy dobrych praktyk i zasady zabezpieczania danych osobowych.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: RODO – nowa dokumentacja i procedury , analiza i szacowanie ryzyka - metodyka – krok po kroku
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-27
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie