Realizacja świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-27
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 kwietnia 2018 r.

TRENER

Specjalista organizacji pomocy społecznej i II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Wieloletni praktyk w rządowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Od 2006 roku - metodyk pracy socjalnej na stanowisku asystenta w Zakładzie Pracy Socjalnej UMCS w Lublinie. W latach 2007-2014 ekspert MPiPS w zakresie standaryzacji usług pomocy i integracji społecznej. Od 2015 roku biegły NIK ds. kontroli samorządu gminy i powiatu w obszarze pomocy społecznej i polityki społecznej. Od lipca 2017 roku certyfikowany superwizor pracy socjalnej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w przepisach prawa wprowadzone w obecnym okresie zasiłkowym:

 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawa o świadczeniach wychowawczych,
 • Ustawa postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

2. Postępowanie wnioskowe w sprawie przyznawania świadczeń:

 • Usprawnienia organizacyjne w procesie składania wniosków (e-wnioski, e-podpisy, e-decyzje),
 • Przypomnienie katalogu osób uprawnionych do ŚR oraz omówienie błędów w kwalifikowaniu osób do ŚR,
 • Przypomnienie katalogu osób uprawnionych do ŚW (500+) oraz analiza błędów w kwalifikowaniu osób do ŚW.,
 • Przypomnienie katalogu osób uprawnionych do alimentów z FA oraz prezentacja przykładów błędów w kwalifikowaniu osób do ŚA.

3. Proces rozpatrywania wniosków w sprawach przyznawania świadczeń w kontekście uregulowań KPA:

 • Podmiot wydając decyzję,
 • Strony decyzji,
 • Zawieszenie postępowania w sprawach przyznawania świadczeń i/lub pozostawienie wniosków bez rozpatrzenia,
 • Wyłączeniu podmiotu z postępowania administracyjnego -przykłady praktyk.

4. Odwołania od decyzji w sprawach przyznawania świadczeń. Przykłady praktyk.

5. Postępowanie egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych – zasady, procedury, problemy w egzekucji.

6. Zakończenie szkolenia, podsumowanie, pytania, dyskusja.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Realizacja świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-27
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie