Przygotowanie projektów UE do kontroli

Kategoria:
Fundusze europejskie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-06-27
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 24 czerwca  2019  r.

TRENER

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, dyrektor w Instytucji Wdrażającej, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada 19 letnie doświadczenie trenerskie. Ekspert wpisany na listę Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków PO KL w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS 2014. Ekspert w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne kontroli w latach 2014-2020:

a. ustawa wdrożeniowa na lata 2014-2020,
b. wytyczne w zakresie kontroli z marca 2018 roku,
c. wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz zgłaszania nieprawidłowości z grudnia 2018 roku,
d. wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków i Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020: Zamówienia udzielane w ramach projektu z maja 2018 roku,
e. wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego z lipca 2018 roku,
f.  umowa o dofinansowanie projektu.

2.  Rodzaje kontroli prowadzone w projektach UE w latach 2014-2020:

a. weryfikacja wydatków we wniosku o płatność,
b. wizyta monitorująca,
c. kontrola w miejscu realizacji projektu,
d. kontrola w siedzibie beneficjenta,
e.  kontrola krzyżowa,
f. kontrola na zakończenie realizacji projektu,
g. kontrola trwałości.

3. Przebieg kontroli i zakres czynności sprawdzających:

a. zakres obszarów do sprawdzenia – listy kontrolne,
b. uprawnienia kontrolujących,
c. etyka kontrolera,
d. obowiązki beneficjanta związane z kontrolą,
e. etapy kontroli w poszczególnych typach kontroli,
f. przygotowanie dokumentacji i zespołu projektowego do kontroli,
g. kontrola projektów rozliczanych metodami ryczałtowymi,
h. przechowywanie i archiwizacja dokumentacji projektowej.

4. Najczęściej występujące błędy w realizacji projektów:

a. zamówienia publiczne,
b. ochrona danych osobowych,
c. wydatkowanie środków niezgodnie z przeznaczeniem,
d. projekty partnerskie,
e. braki i błędy w dokumentacji projektu.

5. Procedura kontradyktoryjna i zalecenia pokontrolne:

a. informacja pokontrolna,
b. nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz odzyskiwanie środków,
c. pisemne zastrzeżenia beneficjenta,
d. zalecenia pokontrolne.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Przygotowanie projektów UE do kontroli
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-06-27
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów