Przygotowanie i organizacja przetargów na nieruchomości publiczne z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

Kategoria:
Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-05-28
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 maja 2018 r.

TRENER

Radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych. Ekspert Gazety Samorządu i  Administracji udzielający odpowiedzi na pytania czytelników z zakresu gospodarki i obrotu nieruchomościami.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Czynności poprzedzające przetarg:
  1. ustalenia w przedmiocie stanu prawnego oraz stanu faktycznego nieruchomości – jakie informacje lub ustalenia mogą uzasadnić odstąpienie od zbywania nieruchomości,
  2. uchwała/zarządzenie o zgodzie na sprzedaż nieruchomości lub oddanie jej w użytkowanie, najem i dzierżawę – czy może naruszyć interes prawny oraz czego organ stanowiący nie powinien określać w uchwale/zarządzeniu,
  3. ustalenie wartości nieruchomości  - zasady zapewnienia aktualności wyceny oraz skutki zmiany wartości nieruchomości dla postępowania przetargowego, wykazu oraz zawarcia umowy w wyniku przeprowadzenia przetargu,
  4. praktyczne skutki nowelizacji zasad aktualizacji operatów szacunkowych, obowiązującej od 1 września 2017 r.
 2. Znowelizowane obowiązki informacyjne właściciela nieruchomości przed ogłoszeniem o przetargu – zasady oraz konsekwencje ich naruszenia:
  1. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia  - omówienie aktualnej praktyki publikacji wykazów po zmianach przepisów ugn w 2017r.,
  2. ustalanie ceny nieruchomości w wykazie (art. 35 ust. 2 pkt. 6 ugn). Cena w wykazie a cena wywoławcza w ogłoszeniu o przetargu,
  3. zmiany i sprostowania treści wykazu w odniesieniu do uchwały lub zarządzenia zezwalającego na sprzedaż – omówienie praktyki i aktualnego orzecznictwa,
  4. czy wykaz nieruchomości powinien być ogłoszony po uzyskaniu uchwały/zarządzenia zezwalającego na zbycie czy też musi być ogłoszony przed taką uchwałą. Czy uchwała/zarządzenie wydane przed wykazem jest nieważna? Omówienie orzecznictwa i aktualnej praktyki w tym zakresie. 
 3. Ogłoszenie, organizacja i przeprowadzenie przetargu oraz rokowań w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia wykonawczego:
  1. omówienie aktualnej praktyki stosowania nowych przepisów rozporządzenia wykonawczego do ugn w zakresie ogłaszania przetargów,
  2. ustalanie ceny wywoławczej w przetargach i rokowaniach w świetle przepisów ugn oraz wypowiedzi RIO. Wymóg uwzględnienia w cenie podatku VAT, a zasady obliczania minimalnej wysokości wadium oraz postąpienia w przetargu,
  3. obciążanie nabywcy nieruchomości kosztami jej przygotowania do zbycia, w tym wyceny – aktualne orzecznictwo oraz stanowisko  organów kontroli,
  4. art. 39 ugn – praktyczne zastosowanie przepisu w zestawieniu z obowiązkiem publikacji wykazu oraz ewentualnymi zmianami w zakresie wyceny nieruchomości,
  5. rokowania po drugim przetargu – zasady i tryb przeprowadzenia, ustalanie ceny wywoławczej do rokowań oraz dopuszczalne kierunki negocjacji w ramach rokowań.
 4.   Przetarg na nieruchomości publiczne a przepisy szczególne:
  1. zbywanie nieruchomości rolnej – ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego oraz jej wpływ na rodzaj przetargu, opis nieruchomości oraz sposób zawarcia umowy,
  2. zbywanie nieruchomości obciążonej prawem pierwokupu – konsekwencje w zakresie opisu przedmiotu sprzedaży oraz trybu zawarcia umowy.

5.  Wadium przetargowe:

  1. omówienie aktualnego orzecznictwa oraz stanowiska NIK w sprawie badania prawidłowości wnoszenia wadium w przetargu,
  2. prawidłowość wniesienia wadium w przypadku wadium wnoszonego przez osobę trzecią, małżonka lub podmioty wspólnie uczestniczące w przetargu.
  3. zasady zwrotu wadium, w tym wniesionego przez osobę trzecią, lub wpłaconego gotówką w kasie,
  4. problem opodatkowania wadium podatkiem VAT oraz naliczania VAT w przypadku zaliczenia wadium na poczet ceny nabycia nieruchomości – omówienie zagadnienia w kontekście przepisów ugn dotyczących dokonywania czynności w przetargu.

6. Komisja przetargowa:

  1. zasady powoływania i funkcjonowania komisji w procedurze przetargowej pozwalające na zapewnienie ważności czynności komisji,
  2. problematyka regulaminu komisji przetargowej oraz zakresu regulacji. 

7. Zamknięcie przetargu i zawarcie umowy w wyniku przetargu:

  1. odwołanie z ważnych przyczyn i unieważnienie przetargu – omówienie problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądów powszechnych i SN,
  2. tryb zawiadomienia nabywcy wyłonionego w przetargu o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego – praktyka a wymogi ustawy. 

8.  Przetargi na najem, dzierżawę i użytkowanie nieruchomości publicznej:

  1. podstawy prawne ogłaszania i przeprowadzania przetargów na najem, dzierżawę i użytkowanie – jakie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia znajdują zastosowanie do tych przetargów, a jakich stosować nie należy,
  2. warunki przetargu na najem, dzierżawę i użytkowanie – w jaki sposób organizator może precyzować warunki udziału, wadium oraz dodatkowe klauzule przetargowe,
  3. czy można zatrzymać wadium w przypadku uchylania się od zawarcia umowy najmu, dzierżawy lub użytkowania?
  4. regulamin przetargów na najem, dzierżawę i użytkowanie – zasady tworzenia oraz wprowadzania regulacji i zakres ich stosowania w praktyce gospodarowania zasobem

9.   Udział pełnomocników, małżonków, osób prawnych i tzw. ułomnych osób prawnych w przetargach na nieruchomości publiczne:

  1. osoba nie umocowana prawidłowo do udziału w przetargu oraz pełnomocnik działający z przekroczeniem zakresu umocowania,
  2. zgoda współmałżonka jako warunek ważnego dokonania czynności prawnej prowadzącej do nabycia nieruchomości,
  3. organy osób prawnych, prokurent, wspólnota mieszkaniowa – sposób ich funkcjonowania w procedurze przetargowej,
  4. propozycje warunków i postanowień regulaminu przetargu zabezpieczające organizatora przed wadliwym działaniem wyżej wskazanych podmiotów
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Przygotowanie i organizacja przetargów na nieruchomości publiczne z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-05-28
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów