Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria praktyka

Kategoria:
Drogi, transport
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-12-07
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
390 zł netto/os.
Rabat:
10% (351,00 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 listopada 2018 r.

TRENER Jonatan Hasiewicz - doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i postępowaniu Administracyjnym. Aktywny uczestnik systemu zarządzania ruchem na drogach. Projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego. Pełnomocnik procesowy w postępowania w sprawach o wykroczenia drogowe. Autor artykułów naukowych dotyczących procedur zmiany organizacji ruchu drogowego oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu Prawa Administracyjnego, Prawa o ruchu drogowym, Prawa Budowlanego, ustawy o drogach publicznych, zarządzania ruchem na drogach, organizacji ruchu drogowego oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.

2. Granice zarządzania ruchem na drogach.

3. Wzajemny stosunek zakresowy ustawowych pojęć "zarządzania drogą" i "zarządzania ruchem na drodze". Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

4. Projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach. Charakterystyka projektów organizacji ruchu: projekt stałej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów, projekt czasowej organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów, uproszczony projekt organizacji ruchu – elementy składowe + omówienie istotnych elementów, zmienny projekt organizacji ruchu (po nowelizacji która wchodzi od 30 czerwca 2016 roku). Wymagania formalne dla projektu organizacji ruchu. Kwalifikacja prawna projektów organizacji ruchu. Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

5. Podmioty uprawnione do przedstawiania projektów organizacji ruchu.

6. Postępowanie w sprawie ZMIANY organizacji ruchu (stałej lub czasowej). Rozpatrzenie projektu organizacji ruchu: opinie zarządcy drogi publicznej, opinie policji, inne opinie, charakter opinii (pozytywne, negatywne, z uwagami), wpływ opinii na kształt zatwierdzenia organizacji ruchu, rola projektanta organizacji ruchu podczas uzyskiwania opinii. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu. Odesłanie projektu organizacji ruchu w celu wprowadzenia poprawek. Odrzucenie projektu organizacji ruchu. Pozycja prawna projektanta organizacji ruchu w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu (możliwości reakcji na działania organu zarządzającego ruchem). Pozycja prawna zarządcy drogi publicznej i organu zarządzającego ruchem w postępowaniu w sprawie zmiany organizacji ruchu. Dyskusja, liczne przykłady z praktyki/kazusy, przykłady wydawanych opinii, ocena prawidłowości opinii, ocena prawidłowości zatwierdzeń.

7. Rola uznania administracyjnego w zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu. Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

8. Ewidencjonowanie projektów organizacji ruchu.

9. Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu, a odpowiedzialność organu administracji publicznej.

10. Współpraca z innymi organami administracji publicznej w sprawach zarządzania ruchem na drogach. Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

11. Publiczny dostęp do zatwierdzanych projektów organizacji ruchu (uwarunkowania prawne i projektowe).

12. Rozwiązywanie spraw spornych w zakresie organizacji ruchu drogowego na linii projektant - zarządca drogi publicznej - organ zarządzający ruchem.

13. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drodze.

14. Możliwości kwestionowania sposobu dokonanego zatwierdzenia projektu organizacji ruchu (rozstrzygnięcia nadzorcze, wezwanie do usunięcia naruszeń, droga sądowa). Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy.

15. Zmiany Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem od 01 lipca 2016 roku.

16. Zmiany w zarządzaniu ruchem na drogach wewnętrznych.

17. Nowe pojęcia: „podmiot zarządzający drogą wewnętrzną” a „organ zarządzający ruchem” (różnice w kontekście art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

18. Projekt „zmiennej” organizacji ruchu.

19. Projekt stałej organizacji ruchu jako warunek niezbędny do uzyskania: decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

20. Kontrola prawidłowości oznakowania stałej i czasowej organizacji ruchu (nieuwzględnione postulaty w nowelizacji).

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria praktyka
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-12-07
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 390 zł
Rabat: 10% (351,00 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów