Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-09-16
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 10 września 2019  r.

TRENER

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe

2. Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

a. zagadnienia ujmowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku:

 •  obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
 •  wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej- pojęcie tych terenów, zasady regulacji
 •  zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach
 •  problematyka deratyzacji
 •  najczęściej popełniane błędy w regulaminie w zakresie tej tematyki- w świetle rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa

b. zadania związane z zapewnianiem zbierania, transportu, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części

c. wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:

 •  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 •  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt
 •  prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

3. Zwierzęta bezdomne w gminie-program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

 •  obligatoryjna zawartość programu
 •  fakultatywna zawartość programu
 •  tryb uchwalania
 •  najczęściej popełniane błędy
 •  problem sterylizacji i kastracji zwierząt nie będących zwierzętami bezdomnymi po zmianie ustawy w 2017 r.- czy wprowadzać ten zapis do Programu, jakie zapisy są najbardziej korzystne z punktu widzenia gminy

4. Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi/opiekunowi z powodu znęcania się nad tym zwierzęciem- art. 7 ustawy o ochronie zwierząt:

a. pojęcie znęcania się w świetle art. 6 uoz

b. decyzja z art. 7 ust. 1- przesłanki, procedur, orzecznictwo

c. decyzja z art. 7 ust. 3- decyzja „następcza”, sankcjonująca uprzedni odbiór w sytuacji stanu wyższej konieczności (przypadek niecierpiący zwłoki)- przesłanki,

d. procedura, orzecznictwo, zasady prowadzenia postępowania dowodowego w tych sprawach

e. decyzja w sprawie obciążenia właściciela, opiekuna kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia- przesłanki, procedura, orzecznictwo,
problemy praktyki: ustalanie kręgu stron postępowania, zasady prowadzenia postepowania administracyjnego w ww.sprawach, ocena dowodów i uzasadnianie decyzji w sytuacjach „konfliktowych”, co robić, gdy nie wiadomo, gdzie zwierzę zostało przewiezione, brak współpracy organizacji z organem gminy itd.

5. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną- procedura, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, zmiana zezwolenia

6. Zezwolenie wydawane przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny przez osobę, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny- czasokres wyrażenia zgody, procedura

7. Zezwolenie wydawane przez starostę na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców- rozporządzenie, procedura, przesłanki wydania decyzji odmownej, cofanie zezwoleń, wygaśnięcie zezwolenia

8. Decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny- przesłanki, procedura: kto może być wnioskodawcą, kto płaci za wykonanie odłowu/odstrzału

9. NOWELIZACJA PRAWA ŁOWIECKIEGO - ZADANIA GMIN I POWIATÓW:

a. opiniowanie planów łowieckich

b. przyjmowanie przez starostów oświadczeń o ustanowieniu na nieruchomości zakazu wykonywania polowania

c. zadania gmin dot. polowania zbiorowego

10. Ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt

11. Rejestr zwierząt egzotycznych- procedura, problemy praktyki

12. Ochrona gatunkowa- zagadnienia węzłowe

13. Gatunki „inwazyjne”

14. Problematyka zwłok zwierzęcych- kto odpowiada, kto ponosi koszty utylizacji itd.

15. Odpowiadanie na pytania, dyskusja

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-09-16
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów