Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-14
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 9 października 2019 r.

TRENER
Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe.
 2. Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
  • Zagadnienia ujmowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku:
   • obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
   • wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej - pojęcie tych terenów, zasady regulacji,
   • zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach,
   • problematyka deratyzacji,
   • najczęściej popełniane błędy w regulaminie w zakresie tej tematyki – w świetle rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa.
  • Zadania związane z zapewnianiem zbierania, transportu, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części.
  • Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:
   • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
   • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
   • prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 3. Zwierzęta bezdomne w gminie - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
  • obligatoryjna zawartość programu,
  • fakultatywna zawartość programu,
  • tryb uchwalania,
  • najczęściej popełniane błędy.
  • problem sterylizacji i kastracji zwierząt niebędących zwierzętami bezdomnymi po zmianie ustawy w 2017 r. - czy wprowadzać ten zapis do Programu, jakie zapisy są najbardziej korzystne z punktu widzenia gminy?
 4. Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi/opiekunowi z powodu znęcania się nad tym zwierzęciem - art. 7 ustawy o ochronie zwierząt:
  • pojęcie znęcania się w świetle art. 6 uoz,
  • decyzja z art. 7 ust. 1 - przesłanki, procedur, orzecznictwo,
  • decyzja z art. 7 ust. 3 - decyzja „następcza”, sankcjonująca uprzedni odbiór w sytuacji stanu wyższej konieczności (przypadek niecierpiący zwłoki) - przesłanki, procedura, orzecznictwo, zasady prowadzenia postępowania dowodowego w tych sprawach,
  • decyzja w sprawie obciążenia właściciela, opiekuna kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia - przesłanki, procedura, orzecznictwo, egzekucja należności, problematyka możliwości udzielania ulg w spłacie tej należności na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej,
  • problemy z praktyki - jaka decyzja w sytuacji upadku zwierzęcia w toku procedury z art. 7 ust. 3 uoz.
 5. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną: procedura, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, zmiana zezwolenia.
 6. Zezwolenie wydawane przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny przez osobę, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny - czasokres wyrażenia zgody, procedura.
 7. Zezwolenie wydawane przez starostę na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców - rozporządzenie, procedura, przesłanki wydania decyzji odmownej, cofanie zezwoleń, wygaśnięcie zezwolenia.
 8. Decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny - przesłanki, procedura: kto może być wnioskodawcą, kto płaci za wykonanie odłowu/odstrzału.
 9. NOWELIZACJA PRAWA ŁOWIECKIEGO - ZADANIA GMIN I POWIATÓW:
  • opiniowanie planów łowieckich,
  • szkody łowieckie,
  • przyjmowanie przez starostów oświadczeń o ustanowieniu na nieruchomości zakazu wykonywania polowania.
 10. Ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt.
 11. Rejestr zwierząt egzotycznych - procedura, problemy praktyki.
 12. Ochrona gatunkowa - zagadnienia węzłowe.
 13. Gatunki „inwazyjne”.
 14. Problematyka zwłok zwierzęcych - kto odpowiada, kto ponosi koszty utylizacji itd.
 15. Odpowiadanie na pytania, dyskusja.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-14
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów