Postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami jednostek samorządu terytorialnego

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-02-15
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
339 zł netto/os.
Rabat:
10% (305,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 12 lutego 2018 r.

TRENER

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, w tym audytu, kontroli wewnętrznej i zarządczej. Doświadczony trener (ponad 30 lat pracy w sektorze i samorządowych finansach publicznych, w tym 10 lat w charakterze trenera w jst). Posiada uprawnienia doświadczenie w wykonywaniu funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa (Uprawnienia nr 1660/95 ).

PROGRAM SZKOLENIA

 • Pod­stawa praw­na reg­u­lu­ją­ca zagad­nie­nie postępowa­nia skar­gowego i wnioskowego
 • Różni­ca pomiędzy skargą, a wnioskiem
 • Przed­miot skar­gi, w tym:
  — skar­ga na pra­cown­i­ka
  — skar­ga na przewlekłość postępowa­nia
 • Skar­gi w sprawach indy­wid­u­al­nych załatwianych decyzją admin­is­tra­cyjną:
  — skar­ga wnie­siona przed wszczę­ciem postępowa­nia
  — skar­ga wnie­siona w toku postępowa­nia
  — skar­ga wnie­siona od decyzji admin­is­tra­cyjnej
 • Skar­ga na wój­ta i kierown­ików jed­nos­tek orga­ni­za­cyjnych – postępowanie skar­gowe prowad­zone przez radę gminy, radę powiatu
 • Właś­ci­wość organów do  przyj­mowa­nia i roz­pa­try­wa­nia skarg
 • Dzi­ała­nia organu nie właś­ci­wego do roz­pa­trzenia skar­gi
 • Tryb, ter­min i zaw­iadomie­nie o sposo­bie załatwienia skar­gi i wniosku
 • Skar­ga „na skargę”– uza­sad­nie­nie bez­za­sad­noś­ci
 • Skar­gi i wnios­ki przekazy­wane przez media
 • Tryb przyj­mowa­nia skarg i wniosków przez organy samorzą­du tery­to­ri­al­nego – organ wykon­aw­czy (wój­ta, bur­mistrza, prezy­den­ta) i organ stanow­ią­cy (radę)
 • Gwaranc­ja kon­sty­tucyjnej ochrony skarżącego
 • Orzecznict­wo – omówie­nie wybranych przykładów
 • Pro­ce­du­ra wewnętrz­na – pro­jekt zarządzenia w spraw­ie  try­bu przyj­mowa­nia i roz­pa­try­wa­nia skarg i wniosków  w urzędzie gminy (wraz z wzo­ra­mi rejestru skarg i wniosków, obiegiem doku­men­tów i trybem załatwia­nia skarg przez pio­ny i jed­nos­t­ki mery­to­ryczne, pro­tokołu przyję­cia skar­gi, okre­sowego, rocznego zestaw­ienia  skarg  i spra­woz­da­nia).
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami jednostek samorządu terytorialnego
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-02-15
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 339 zł
Rabat: 10% (305,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów