Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach realizowanych w ramach polityki spójności finansowanych perspektywie 2014-2020

Kategoria:
Fundusze europejskie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-05-24
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 maja 2018 r.

TRENER

Był członkiem społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki oraz Prezesem Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Zarządzał podmiotami prawa handlowego oraz projektami finansowanymi z funduszy unijnych. Był członkiem zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013. Był członkiem Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Uczestniczy w procesie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020. Przygotowywał budżety zadaniowe na zlecenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów oraz kilku JST. Sporządził ponad 50 ekspertyz z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, pomocy publicznej i budżetu zadaniowego m.in. na rzecz MF, MIR, MG, MRiRW, MSiT, PARP. Zaprojektował również założenia do 2. ustaw i pełne teksty 2. ustaw. Jako trener i wykładowca wypracował do 2017 - ponad 17.000 h lekcyjnych.

PROGRAM SZKOLENIA

1.       Omówienie procesu modernizacji pomocy publicznej

2.       Pojęcie i ogólne zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej:

a)       definicja pomocy publicznej (przesłanki, beneficjent), aspekty

praktyczne (działalność gospodarcza),

b)       wsparcie ze środków publicznych niestanowiące pomocy publicznej (instrumenty powszechnej polityki podatkowej, rekompensata z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (usług publicznych) spełniająca kryteria z orzeczenia Altmark, finansowanie zadań związanych z wykonywaniem działalności wchodzącej w zakres zadań władzy publicznej (public remit),

c)       formy pomocy publicznej,

d)       pomoc indywidualna i pomoc objęta programami pomocowymi,

e)       pomoc publiczna a wsparcie w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

f)        ekwiwalent dotacji,

g)       dyskontowanie,

h)       zasada limitowania pomocy publicznej,

i)         zasady kumulacji pomocy publicznej, w tym z pomocą ze źródeł UE,

j)         efekt zachęty,

k)       subsydiowanie skrośne

3.       Krajowe a unijne prawo pomocy publicznej

4.       Zasady udzielania pomocy inwestycyjnej m.in.:

1) Regionalna pomoc inwestycyjna

a)       przeznaczenie,

b)       koszty kwalifikowane,

c)       dopuszczalna intensywność (m.in. powiązania osobowe i kapitałowe: sposób weryfikacji i postępowania w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu

d)       dodatkowe kryteria dopuszczalności,

2) Pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska

a)       przeznaczenie,

b)       koszty kwalifikowane,

c)       dopuszczalna intensywność,

d)       dodatkowe kryteria dopuszczalności,

5.       Pomoc w formie rekompensaty za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym

(w szczególności za usługi wodnokanalizacyjne, odbierania odpadów komunalnych, zbiorowego transportu publicznego, dostarczania energii elektrycznej i cieplnej oraz opieki zdrowotnej)

a)       przeznaczenie,

b)       koszty kwalifikowane,

c)       zasady obliczania rekompensaty,

d)       dodatkowe kryteria dopuszczalności,

6.       Pomoc de minimis w 2014-2020

7.       Wskazanie różnic pomiędzy rozwiązaniami przyjętymi w latach 2007-2013, a planowanymi w okresie finansowym 2014-2020

8.       Obowiązki sprawozdawcze dotyczące udzielonej pomocy publicznej

9.       Notyfikacja projektów pomocy publicznej Komisji Europejskiej

10.   Wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach realizowanych w ramach polityki spójności finansowanych perspektywie 2014-2020
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-05-24
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów