Odpowiedzialność solidarna dłużników j.s.t. windykacja, egzekucja, nadpłaty oraz udzielanie ulg dłużnikom solidarnym

Kategoria:
Pozostałe
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-24
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 19 października 2018 r.

TRENER

Prawnik, zastępca dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta, długoletni praktyk, specjalista z zakresu podatków i opłat, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej. Przeprowadził w tym zakresie wiele szkoleń dla pracowników gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.

PROGRAM SZKOLENIA

1) ZAGADNIENIA WSTĘPNE:

a) Istota solidarnej odpowiedzialności dłużników.
b) Powstanie, źródła odpowiedzialności solidarnej.
c) Prawa i obowiązki wierzyciela i dłużnika w przypadku powstania odpowiedzialności solidarnej.
d) Wygaśnięcie odpowiedzialności solidarnej.

2) SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATNIKÓW Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH I OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY GMIN:

a) Powstanie solidarnej odpowiedzialności podatników oraz innych zobowiązanych z tytułu opłat należnych gminom: zobowiązania powstałe w wyniku doręczenia decyzji; zobowiązania powstałe w wyniku złożenia deklaracji.
b) Wpłaty dokonywane przez jednego lub kilku zobowiązanych na rzecz zobowiązania solidarnego.
c) Wygaśnięcie zobowiązania solidarnego z tytułu podatków i opłat.
d) Nadwyżka wpłat dłużników solidarnych powyżej kwoty zobowiązania.
e) Solidarna odpowiedzialność następców prawnych zmarłego dłużnika.
f) Solidarna odpowiedzialność zobowiązanego i osób trzecich.

3) SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKÓW Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH GMIN:

a) Powstanie solidarnej odpowiedzialności dłużników należności cywilnoprawnych stanowiących dochody gmin: solidarność wynikająca z ustawy; solidarność wynikająca z umowy.
b) Wpłaty dokonywane przez dłużników solidarnych.
c) Sposób zarachowania częściowych spłat zaległości przez jednego z dłużników solidarnych.
d) Windykacja zaległości od dłużników solidarnych.
e) Solidarna odpowiedzialność następców prawnych za cywilnoprawne zaległości zmarłego dłużnika.

4) EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKÓW SOLIDARNYCH:

a) Egzekucja zaległości z tytułu podatków i opłat od dłużników solidarnych: upomnienie dla dłużników solidarnych; tytuły wykonawcze na zobowiązanych solidarnie; obowiązki wierzyciela w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko kilku dłużnikom solidarnym; wyegzekwowanie zaległości a zakończenie postępowania egzekucyjnego; bezskuteczność egzekucji a solidarna odpowiedzialność dłużników.
b) Komornicza egzekucja zaległości cywilnoprawnych od dłużników solidarnych: wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji wobec jednego lub kilku dłużników; przebieg egzekucji w przypadku wielości zobowiązanych; obowiązki wierzyciela w toku egzekucji prowadzonej wobec dłużników solidarnych; bezskuteczność egzekucji, dalsze czynności wierzyciela.

5) UDZIELANIE ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI DŁUŻNIKÓW SOLIDARNYCH:

a) Udzielanie ulg w spłacie zaległości z tytułu podatków i opłat dłużnikom odpowiedzialnym solidarnie: wniosek o udzielenie ulgi jednego, kilku lub wszystkich dłużników solidarnych; zakres i przebieg postępowania w sprawie udzielenia ulgi; postępowanie w sprawie udzielenia ulgi a wszczęcie egzekucji wobec dłużników solidarnych;

skutki decyzji o odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości jednemu z dłużników na sytuację pozostałych zobowiązanych; skutki umorzenia zaległości jednemu z dłużników solidarnych.
b) Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych dłużnikom odpowiedzialnym solidarnie za zaległości wobec gmin: regulacje prawne – ustawa o finansach publicznych, uchwały organów stanowiących gmin; zakres i przebieg postępowania w sprawie udzielenia ulgi jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom; skutki udzielenia ulgi jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom solidarnym.

6) NADPŁATA W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ SOLIDARNYCH:

a) Nadpłata w przypadku solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu podatków i opłat publicznoprawnych: moment powstania nadpłaty; osoby uprawnione do zwrotu nadpłaty, jej zarachowania na poczet zaległych i bieżących zobowiązań; przebieg i zakres postępowania; sposób postępowania z nadpłatą należną spadkobiercom zmarłego podatnika.
b) Nadpłaty w przypadku należności cywilnoprawnych stanowiących dochody gmin od zobowiązanych solidarnie: ustalenie osoby uprawnionej do zwrotu nienależnego świadczenia; moment powstania nienależnego świadczenia i jego wysokość; zwrot lub potrącenie nienależnego świadczenia.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Odpowiedzialność solidarna dłużników j.s.t. windykacja, egzekucja, nadpłaty oraz udzielanie ulg dłużnikom solidarnym
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-24
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów