Oddawanie nieruchomości publicznych do używania. Praktyczne aspekty zawierania i realizacji umów. Warsztaty

Kategoria:
Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-15
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 10 października 2018 r.

TRENER

Radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych. Ekspert Gazety Samorządu i  Administracji udzielający odpowiedzi na pytania czytelników z zakresu gospodarki i obrotu nieruchomościami.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zagadnienia wstępne:

 • Oddanie w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości publicznej jako czynność organu z zakresu gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości – ograniczenia i regulacje szczególne.
 • Tryb zawarcia umów o oddanie nieruchomości publicznej do używania. Dopuszczalne prawem kierunki działania organu w przypadku stwierdzenia zainteresowania najmem lub dzierżawą przez więcej niż jednego wnioskodawcę.
 • Uchwała generalna o zasadach gospodarowania nieruchomościami a uchwały zezwalające na najem lub dzierżawę bez przetargu – omówienie aktualnej praktyki samorządów w kontekście orzecznictwa sądów administracyjnych;
 • Zawieranie umów na czas oznaczony do 3 lat po umowie zawartej na czas do 3 miesięcy. Aneksowanie (przedłużanie) umów do 3 lat i powyżej 3 lat. Omówienie akceptowanych przez organy kontroli kierunków działań w świetle przepisów u.g.n. oraz przepisów kompetencyjnych w ustawach samorządowych.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie. Czy wykaz musi być wywieszony przed podjęciem uchwały zezwalającej na dzierżawę, czy uchwała stanowi warunek publikacji wykazu?
 • Poglądy organów kontroli (NIK, RIO) w przedmiocie najmów, dzierżaw oraz użyczania nieruchomości publicznych.

2. Umowa najmu nieruchomości publicznej:

 • Istotne postanowienia umowy najmu oraz szczególne postanowienia umowy najmu lokalu.
 • Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy najmu oraz rozliczenie nakładów na rzecz najmowaną.
 • Najem komunalnego lokalu mieszkalnego oraz jego skutki w zakresie zasad ponoszenia i rozliczenia nakładów.
 • Wstąpienie w stosunek najmu oraz przedłużenie najmu na czas nieoznaczony – omówienie zasad funkcjonowania instytucji oraz jej skutków w zakresie praw i obowiązków właściciela nieruchomości.

3. Umowa dzierżawy nieruchomości publicznej:

 • Istotne postanowienia umowy dzierżawy – co odróżnia dzierżawę od najmu, jakie rzeczy właściciel może oddawać w dzierżawę, a jakie w najem?
 • Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy dzierżawy oraz rozliczenie nakładów na rzecz dzierżawioną.

4. Użytkowanie nieruchomości publicznej:

 • Użytkowanie jako ograniczone prawo rzeczowe – czym się różni oddanie w najem lub dzierżawę od ustanowienia użytkowania nieruchomości publicznej?
 • Rozwiązanie lub ustanie użytkowania nieruchomości publicznej – przesłanki oraz skutki dla właściciela nieruchomości i uprawnionego.

5. Oddanie nieruchomości publicznej w użyczenie:

 • Istotne postanowienia umowy użyczenia.
 • Zgoda organu stanowiącego na oddanie nieruchomości w użyczenie – czy jest konieczna i czy może zastrzegać warunki użyczenia?
 •  Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy użyczenia oraz rozliczenia nakładów na przedmiot użyczenia.

6. Bezumowne korzystanie z nieruchomości publicznej:

 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości po ustaniu lub rozwiązaniu umowy – zasady i tryb postępowania właściciela lub zarządcy nieruchomości.
 • Objęcie nieruchomości publicznej we władanie bez umowy – skutki oraz dopuszczalne kierunki działania właściciela.

7. Trwały zarząd nieruchomości publicznej:

 • Trwały zarząd w systemie gospodarowania nieruchomościami publicznymi – cechy szczególne oraz zakres uprawnień zarządcy w stosunku do nieruchomości.
 • Tryb oddawania nieruchomości w trwały zarząd.
 • Udostępnianie przez zarządcę nieruchomości osobie trzeciej – zasady wyrażania zgody przez organ właściciela nieruchomości oraz zakres umocowania zarządcy do zawarcia umowy z osobą trzecią.
 • Ustanie trwałego zarządu i zasady zwrotu nieruchomości do zasobu.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Oddawanie nieruchomości publicznych do używania. Praktyczne aspekty zawierania i realizacji umów. Warsztaty
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-15
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów