Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wydawania uprawnień do przewozów regularnych, regularnych specjalnych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz o publicznym transporcie zbiorowym

Kategoria:
Drogi, transport
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-26
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 23 kwietnia 2018 r.

TRENER

Urzędnik mianowany II stopnia organu administracji rządowej zajmującego się kontrolą przedsiębiorców. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletni trener i szkoleniowiec pracowników organu samorządu terytorialnego oraz służb kontrolnych – Policji i ITD

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rodzaje uprawnień do wykonywania regularnych i regularnych specjalnych przewozów drogowych oraz warunki ich wydania, odmowy wydania, zmiany, cofnięcia, zawieszenia, wygaszania, przeniesienia na inny podmiot – co się zmienia od 1 stycznia 2018 r.

  • Zezwolenia na przewozy regularne – terminy wygaśnięcia i co dalej.
  • Zezwolenia na przewozy regularne specjalne.
  • Zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
  • Potwierdzenia zgłoszenia w publicznym transporcie zbiorowym.

2. Zasady organizacji regularnych przewozów osób - pojęcie organizatora publicznego transportu zbiorowego, jego właściwości i zadania.

3. Planowanie publicznego transportu zbiorowego - plan transportowy – czy zawsze jest obowiązkowy? Proste przykłady planów transportowych, tryb ogłaszania planu.

4. Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

  • Elementy organizacji transportu.
  • Tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego – konsekwencje nie dokonania wyboru operatora.
  • Rodzaje i elementy umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

5. Finansowanie przewozów – rekompensata – komu i na jakich warunkach przysługuje, jak ją uzyskać i jak obliczać.

6. Problemy związane z finansowaniem przewozu dzieci do szkół. 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wydawania uprawnień do przewozów regularnych, regularnych specjalnych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz o publicznym transporcie zbiorowym
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-26
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie