Nowe zasady funkcjonowania i uprawnienia związków zawodowych z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji przez pracodawcę ze związkami zawodowymi

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-01-24
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 stycznia 2019 r.

TRENER

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015)

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w prawie dotyczące związków zawodowych wprowadzone ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2018 r poz.1608):

 • Uprawnienia w zakresie zrzeszania członków związku zawodowego (zatrudnionych poza stosunkiem pracy).
 • Pojęcie reprezentatywnego związku zawodowego.
 • Nowe zasady w zakresie prowadzenia sporów zbiorowych.
 • Zmiany w zakresie zwolnień doraźnych dotyczących czynności związkowe.
 • Odpowiedzialność prawna  pracodawcy i związków zawodowych w zakresie ustawy o związkach zawodowych.
 • Nowe zasady dotyczących udostępniania związkom zawodowym informacji niezbędnych do działalności związkowej.
 • Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach związkowych.
 • Zmiana zasad w zakresie informowania o liczebności związkowców w zakładzie oraz kontrola sądowa związku zawodowego w w/w zakresie.
 • Pozostałe zmiany w innych ustawach wprowadzone ustawą z 5 lipca o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2018 r poz.1608).

2. Powstanie związku zawodowego lub rozszerzenie zasięgu działania organizacji międzyzakładowej:

 • Skutki objęcia pracodawcy działaniem zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej.
 • Treść pisma informującego pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej.
 • Status członków nowo powstałego związku zawodowego.
 • Ilość osób niezbędna do  powstania legalnie działającego związku zawodowego.
 • Podstawy kwestionowania uprawnień związku zawodowego u pracodawcy.

3. Szczególna ochrona działaczy związkowych przed zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy:

 • Zasady ustalania liczby osób podlegających ochronie ze względu na funkcję związkową.
 • Podstawy prawne szczególnej ochrony przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Sposób wskazania przez związek zawodowy chronionych działaczy związkowych.
 • Treść pisma - zapytania o zgodę na zwolnienie chronionego działacza związkowego.
 • Czy szczególna ochrona działacza związkowego przed rozwiązaniem stosunku pracy ma bezwzględne zastosowanie ? Przykłady precedensowych rozstrzygnięć sądów powszechnych i SN.
 • Treść akceptacji związku zawodowego na zmianę lub rozwiązanie stosunku pracy.

4. Reprezentowanie pracowników związku zawodowego w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy:

 • Zapytanie pracodawcy o reprezentowanie konkretnego pracownika przez związek zawodowy.
 • Zasady konsultowania ze związkiem zawodowym zwolnień (wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia) pracowników.
 • Treść pisma zawiadamiającego związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika.
 • Pozostałe sprawy z zakresu prawa pracy z  obowiązkiem współdziałania z organizacją związkową w zakresie indywidualnych spraw ze stosunku pracy (np. odpowiedzialność porządkowa).
 • Pojęcia: uzgodnienia, konsultacji i porozumienia w relacjach ze związkami zawodowymi.

5. Reprezentowanie pracowników w interesach zbiorowych w zakresie stosunku pracy:

 • Porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych  -  warunki zastosowania
 • Uprawnienia związków zawodowych przy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Rola związków zawodowych przy zmianach: układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania
 • Związki zawodowe a ustalanie systemów i rozkładu czasu pracy.
 • Zasady współpracy  pracodawcy ze związkami zawodowymi w razie zwolnień grupowych.
 • Kontrola BHP w zakładzie pracy przez związki zawodowe.
 • Organizacja i struktura społecznego nadzoru nad warunkami pracy
 • Uprawnienia i zasady postępowania społecznego inspektora pracy
 • Wydawanie uwag i zaleceń przez społecznych inspektorów pracy.
 • Planowanie pracy i realizacja zadań społecznego inspektora pracy
 • Obowiązki pracodawcy wobec społecznej inspekcji pracy.
 • Ochrona prawna społecznych inspektorów pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy.
 • Współdziałanie społecznego inspektora pracy z pracodawcą, organami nadzoru nad warunkami pracy i związkami zawodowymi.

6. Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej:

 • Zakres ponoszenia kosztów korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych. Wzór umowy.
 • Zasady odprowadzania przez pracodawcę składek członkowskich związkowców.
 • Treść zgody pracownika na potrącanie składki związkowej.

7. Zasady prowadzenia sporu zbiorowego:

 • Początek i przedmiot sporu zbiorowego
 • Nielegalny spór zbiorowy.
 • Porozumienie kończące spór zbiorowy, a protokół rozbieżności.
 • Rokowania, Mediacja, Arbitraż – etapy sporu zbiorowego
 • Strajk i strajk ostrzegawczy – zasady organizacji

8. Przekształcenia własnościowe -  łączenie i podział pracodawcy:

 • Obowiązki informacyjne pracodawcy w zakresie planowanego przejęcia pracodawcy.
 • Uprawnienia związków zawodowych w zakresie negocjowania porozumienia o gwarancjach pracowniczych.

9. Zasady oraz dobre praktyki prowadzenia negocjacji pomiędzy pracodawcą i związkami zawodowymi:

 • Negocjacje, a wymogi ustawowe.
 • Pojęcie negocjacji.
 • Elementy wpływające na przebieg negocjacji.
 • Style negocjacyjne.
 • Przygotowanie do negocjacji.
 • Role grupowe uczestników negocjacji.
 • Przebieg negocjacji , w tym sytuacje trudne.
 • Impas w negocjacjach .
 • Unikanie konfliktów lub rozwiązywanie ich w trakcie negocjacji.
 • Komunikacja podczas negocjacji. 
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nowe zasady funkcjonowania i uprawnienia związków zawodowych z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji przez pracodawcę ze związkami zawodowymi
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-01-24
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów