Nowe zadania nałożone na starostów (prezydentów) w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa

Kategoria:
Nieruchomości, gospodarka przestrzenna, budownictwo
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-05-18
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 15 maja 2018 r.

TRENER

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, w codziennej pracy zajmujący się gospodarką nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia w zakresie geodezji, gospodarki nieruchomościami i kodeksu postępowania administracyjnego. Absolwentka m.in. Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

PROGRAM SZKOLENIA

Omówienie zadań nałożonych na starostów (prezydentów) realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z:
1. Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym:
- Stwierdzanie, w drodze decyzji, o nabyciu przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego będących dotychczas własnością lub w użytkowaniu wieczystym podmiotów wykreślonych z rejestru – art. 9 ust. 2i.
- Wydawanie zaświadczeń o wygaśnięciu lub nieistnieniu praw obciążających użytkowanie wieczyste oraz o nieistnieniu lub wygaśnięciu roszczeń określonych w art. 9 ust. 2c. oraz składanie wniosków do ksiąg wieczystych – art. art. 9 ust. 2i.
- Gospodarowanie mieniem przejętym w trybie art. 9 ustawy w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania tym mieniem. – art. 9 ust 2j.
- Prowadzenie spraw dotyczących egzekwowania od Skarbu Państwa długów wykreślonych z KRS podmiotów – art. 9 ust. 2c, 2d, 2e.
2. Ustawy z 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym:
- Stwierdzanie, w drodze decyzji, o nabyciu przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego będących dotychczas własnością lub w użytkowaniu wieczystym podmiotów wykreślonych z rejestru, z chwilą wykreślenia z Rejestru – art. 25e ust. 10.
- Wydawanie zaświadczeń o wygaśnięciu lub nieistnieniu praw obciążających użytkowanie wieczyste oraz o nieistnieniu lub wygaśnięciu roszczeń określonych w art. 25e ust. 3 i 4 oraz składanie wniosków do ksiąg wieczystych – art. 25e ust. 10.
- Gospodarowanie mieniem przejętym w trybie art. 25e ustawy w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania tym mieniem oraz prowadzenie spraw dotyczących egzekwowania od Skarbu Państwa długów podmiotów wykreślonych z KRS – art. 25e ust. 4-7, 11 i 12.
3. Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości:
- Prowadzenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje starosta, położonych w granicach gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich oraz poza granicami miast – art. 10 ust. 1, rozporządzenie w sprawie prowadzenia wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.
- Sporządzanie opinii dotyczącej przekazania nieruchomości art. 11.
- Sporządzanie oraz przekazywanie wykazu do 31 stycznia każdego roku – art. 18.
- Kary za nie przekazanie w terminie wykazu – art. 19.
- Przekazywanie nieruchomości do KZN – art. 20, 21, 22.
- Przejęcie nieruchomości z KZN – art. 26, 27, 28.
4. Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo Wodne:
- Gospodarowanie gruntami Skarbu Państwa pod wodami śródlądowymi stojącymi – art. 215 ust. 2.,
- Gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa – art. 216 ust.4.
- Przeprowadzanie procedury przetargowej oraz zbywanie gruntów pod wodami stojącymi Skarbu Państwa na podstawie pełnomocnictwa Ministra ds. gospodarki wodnej – art. 217 ust. 4 - 12, rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod wodami stojącymi Skarbu Państwa.
- Wykonywanie prawa pierwokupu w imieniu Skarbu Państwa w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi – art. 217, ust. 13 – 18.
- Stwierdzanie, w drodze decyzji, przejścia do zasobu gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi Skarbu Państwa – art. 218 ust. 2.
- Stwierdzanie, w drodze decyzji, przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów zabudowanych urządzeniami wodnymi znajdującymi się poza linią brzegu oraz urządzeniami wodnymi lub ich części – art. 218 ust. Ust. 4.
- Potwierdzanie, w drodze decyzji, na wniosek właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich albo właściwego marszałka województwa, wygaśnięcie trwałego zarządu, o którym mowa w art. 531 ust. 1 – art. 531 ust. 2.
- Potwierdzanie, w drodze decyzji, na wniosek właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich albo właściwego marszałka województwa, wygaśnięcie posiadania – art. 531 ust.6.

 

 

 

 

 

 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Nowe zadania nałożone na starostów (prezydentów) w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-05-18
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów