Najnowsze zmiany w wydawaniu decyzji środowiskowych – przebieg postępowania administracyjnego. Ustawodawca i Rada Ministrów wprowadzają zmiany – największe od 2010 r.

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-10-22
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 17 października  2019  r.

TRENER

mgr biologii, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, członek korpusu SC, wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych. Wykładowca posiadający wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji wymaganej w ramach ocen oddziaływania na środowisko. Pracował m.in. w: Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z FRDL

PROGRAM SZKOLENIA

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw – jako projekt Rządowy została przesłana do Sejmu Rzecz Pospolitej Polskiej w dnu 9 lipca 2019 r. i po przepracowaniu w Sejmie została przekazana do podpisania Prezydentowi Rzecz Pospolitej Polskiej w dniu 5 sierpnia 2019 r.

Ustawodawca ww. aktem prawa wprowadza bardzo duże zmiany w procedurze wydawania decyzji środowiskowych. W szczególności:

 • na nowo reguluje kompetencje organów właściwych do procedowania sprawy,
 • zmienia zasady określania kręgu stron postępowań,
 • zmienia zasady współdziałania organów w procedurze wydawania tych decyzji,
 • zmienia przebieg procedury administracyjnej w sprawach wydania decyzji środowiskowych,
 • na nowo określa zasady udziału stron w postępowaniu, w tym rozstrzyga w materii zmian kręgu stron w czasie trwania postępowania,
 • zmienia zasady przedłużania czasu, w którym decyzja środowiskowa jest skutecznym załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji następnych oraz na nowo określa zasady procedowania takich przedłużeń.

Niezależnie od powyższego Rada Ministrów kończy prace nad nowym rozporządzeniem z dnia ..2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zapisy projektu, a po wejściu w życie tego nowego rozporządzenia jego zapisy będą przedstawione na szkoleniu.

1.  Zmiany w procedurze OOŚ wynikające z nowelizacji aktów prawnych – wprowadzenie.
2.  Dyskusja o zmianach.
3.  W oparciu o powyższe będą realizowane dalsze punkty programu*.
4.  Organy wydające decyzje środowiskowe:

 •  wójt, burmistrz, prezydent miasta,
 •  starosta,
 •  regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 •  inne organy.

5.  Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji środowiskowych:

 •  I grupa,
 •  II grupa.

6.  Przebieg postępowania dot. uzyskania decyzji środowiskowej:

 •  etapy analizy wpływu przedsięwzięcia na środowisko - screening i scoping,
 •  wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, w tym wymagane załączniki – weryfikacja kompletności,
 •  karta informacyjna przedsięwzięcia,
 •  strony postępowania,
 •  opinie organów współuczestniczących w postępowaniu,
 •  zakończenie postępowania na etapie screeningu i przygotowanie projektu decyzji środowiskowej,
 •  nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 •  przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko,
 •  udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ,
 •  wydanie decyzji środowiskowej,
 • obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania.

7.  Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. wydania decyzji środowiskowej.
8.  Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
9.  Uwzględnienie w procedurze OOŚ oceny wpływu na krajobraz oraz odniesienie się do zmian klimatu.
10.  Zmiany w procedurze OOŚ wynikające z nowelizacji aktów prawnych.
11.  Dyskusja.

* - Realizacja poszczególnych punktów programu zależy od ilości pytań i wniosków oraz potrzeb wyjaśniania zapisów ustawy zmieniającej ustawę OOŚ i wyjaśnień projektu zmiany rozporządzenia – może nie starczyć czasu na wszystkie punkty programu.  

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Najnowsze zmiany w wydawaniu decyzji środowiskowych – przebieg postępowania administracyjnego. Ustawodawca i Rada Ministrów wprowadzają zmiany – największe od 2010 r.
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-10-22
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów