Motywowanie rodzin biologicznych do współpracy z asystentem rodziny

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-02-19
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 15 lutego 2018 r.

TRENER

Ponad 30 lat przepracowane w Policji. Pomysłodawca utworzenia punktów interwencji kryzysowej przy jednostkach Policji oraz pomieszczeń określanych mianem "Niebieskich Pokoi", które dzisiaj funkcjonują w większości jednostek na terenie całego kraju. Ponadto współpomysłodawca stworzenia struktur do zwalczania patologii, demoralizacji i przestępczości nieletnich

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zakres zadań, obow­iązków i uprawnień asys­ten­ta rodziny
 2. Definic­ja rodziny w pol­skim praw­ie
 3. Rodziny z prob­le­ma­mi – kil­ka ważnych wiado­moś­ci z kręgu rodziny: rodz­i­na dys­funkcyj­na, rodz­i­na pato­log­icz­na, rodz­i­na zde­mor­al­i­zowana
 4. Poz­nawanie rodziny: struk­tu­ra for­mal­na, struk­tu­ra społecz­na, struk­tu­ra emocjon­al­na, styl i orga­ni­za­c­ja życia
 5. Pod­sta­wowe etapy diag­nos­ty­czne: etap fak­tów, etap pro­jek­tów, etap wery­fikacji
 6. Kar­ta diag­nos­ty­cz­na rodziny
 7. Moty­wowanie przez cele – cel główny i cele oper­a­cyjne: auto­di­ag­nos­ty­ka rodziny (indy­wid­u­al­na), auto­di­ag­nos­ty­ka rodziny zbiorowa, diag­noza zewnętrz­na (asys­tent rodziny)
 8. Plan pra­cy z rodz­iną – kon­trakt asys­tent-rodz­i­na
 9. Okre­sowa oce­na real­iza­cji prany pra­cy – wery­fikac­ja planu – ter­miny wery­fikacji
 10. Pod­sta­wowe zasady prowadzenia rozmów – “góra lodowa”, “brudne słowa”, itp.
 11. Tech­ni­ki neu­tral­iza­cji
 12. Rodza­je motywacji: uję­cie prawne, uję­cie społeczne, uję­cie emocjon­alne,  “mal­owanie słowem”, czyli przed­staw­ian­ie walorów rodziny, jej wartoś­ci w opar­ciu o przeży­cia konkret­nej rodziny
 13. Tech­ni­ki argu­men­towa­nia i przekony­wa­nia
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Motywowanie rodzin biologicznych do współpracy z asystentem rodziny
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-02-19
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów