Motywowanie rodzin biologicznych do współpracy z asystentem rodziny

Kategoria:
Pomoc społeczna, zdrowie
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-07-06
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 3 lipca 2018 r.

TRENER

Ponad 30 lat przepracowane w Policji. Pomysłodawca utworzenia punktów interwencji kryzysowej przy jednostkach Policji oraz pomieszczeń określanych mianem "Niebieskich Pokoi", które dzisiaj funkcjonują w większości jednostek na terenie całego kraju. Ponadto współpomysłodawca stworzenia struktur do zwalczania patologii, demoralizacji i przestępczości nieletnich

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zakres zadań, obow­iązków i uprawnień asys­ten­ta rodziny
 2. Definic­ja rodziny w pol­skim praw­ie
 3. Rodziny z prob­le­ma­mi – kil­ka ważnych wiado­moś­ci z kręgu rodziny: rodz­i­na dys­funkcyj­na, rodz­i­na pato­log­icz­na, rodz­i­na zde­mor­al­i­zowana
 4. Poz­nawanie rodziny: struk­tu­ra for­mal­na, struk­tu­ra społecz­na, struk­tu­ra emocjon­al­na, styl i orga­ni­za­c­ja życia
 5. Pod­sta­wowe etapy diag­nos­ty­czne: etap fak­tów, etap pro­jek­tów, etap wery­fikacji
 6. Kar­ta diag­nos­ty­cz­na rodziny
 7. Moty­wowanie przez cele – cel główny i cele oper­a­cyjne: auto­di­ag­nos­ty­ka rodziny (indy­wid­u­al­na), auto­di­ag­nos­ty­ka rodziny zbiorowa, diag­noza zewnętrz­na (asys­tent rodziny)
 8. Plan pra­cy z rodz­iną – kon­trakt asys­tent-rodz­i­na
 9. Okre­sowa oce­na real­iza­cji prany pra­cy – wery­fikac­ja planu – ter­miny wery­fikacji
 10. Pod­sta­wowe zasady prowadzenia rozmów – “góra lodowa”, “brudne słowa”, itp.
 11. Tech­ni­ki neu­tral­iza­cji
 12. Rodza­je motywacji: uję­cie prawne, uję­cie społeczne, uję­cie emocjon­alne,  “mal­owanie słowem”, czyli przed­staw­ian­ie walorów rodziny, jej wartoś­ci w opar­ciu o przeży­cia konkret­nej rodziny
 13. Tech­ni­ki argu­men­towa­nia i przekony­wa­nia
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Motywowanie rodzin biologicznych do współpracy z asystentem rodziny
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-07-06
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów