KURS: Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie, wydawanie decyzji w sprawie uznania kompensacji, wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej, weryfikacja zgłoszeń zamiaru...

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-05-21 do 2018-05-22
Godzina:
9:30 - 15:00
Cena:
649 zł netto/os.
Rabat:
10% ( 584,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 16 maja 2018 r.

TRENER

pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, mgr biologii, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, członek korpusu SC, wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych. Wykładowca posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i weryfikowaniu dokumentacji wymaganej w ramach ocen oddziaływania na środowisko.

PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ
Czas szkolenia od. 9.30 do 15.00

BLOK TEMATYCZNY – I. WYJAŚNIENIE ZASAD PROWADZENIA POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO DOTYCZACEGO USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW.

 1. Organy wydające decyzje zezwalające na usunięcie drzew, a organy wydające decyzje nakazujące wycinkę drzew.
 2. Zakres przedmiotowy zezwolenia na usunięcie drzew.
 • Drzewa i krzewy, na usunięcie których nie jest wymagane zezwolenie.
 • Wyłączenie zasad usuwania drzew i krzewów określonych w UoOP w postępowaniach prowadzonych na podstawie innych ustaw.
 1. Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew przez osoby.
 • Drzewa podlegające zgłoszeniu.
 • Zakres zgłoszenia.
 • Możliwość uzupełnienia informacji w zgłoszeniu.
 • Weryfikacja terenowa drzew ze zgłoszenia.
 • Wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia – przesłanki i skutki prawne.
 • Milczące załatwienie sprawy zgłoszenia lub zaświadczenie o braku sprzeciwu – przesłanki;
 • Okres ważności zgłoszenia.
 1. Przebieg postępowania dot. zezwolenia na usunięcie drzew.
 • Wniosek o wydanie decyzji.
 • Strony postępowania.
 • Wizja terenowa oraz oględziny złomów i wywrotów.
 • Ocena potrzeb kompensacji.
 • Zawartość decyzji - przygotowanie projektu decyzji.
 • Zawiadomienie stron o postępowaniu, w tym obowiązki spółdzielni mieszankowych i wspólnot mieszkaniowych.
 • Opłaty.
 • Wydanie decyzji.
 1. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. usuwania drzew.
 2. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
 3. Dyskusja.

II DZIEŃ
Czas szkolenia od. 9.00 do 15.00
BLOKI TEMATYCZNE:

I. OCENA POTRZEBY WPROWADZENIA KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ, ZASAD I WARUNKÓW WPROWADZANIA NASADZEŃ, ZASAD OGLĘDZIN OCENY UDATNOŚCI KOMPENSACJI.

 1. Organy wydające decyzje nakładające sankcje administracyjne za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie lub zniszczenie.
 2. Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnego usunięcia drzew, ich niszczenia lub uszkadzania:
 • Drzewa i krzewy niekwalifikujące się do prowadzenia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania.
 • Brak koniecznej decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub wykonanie usunięcia bez wymaganego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
 • Okoliczności i motywy działania podmiotów powodujące brak przesłanek do wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania.
 • Niezależność postępowania administracyjnego od postępowań cywilno-prawnych i postępowań karnych.
 1. Przebieg postępowania dot. usunięcie drzew bez zezwolenia.
 • Powzięcie przez organ informacji o możliwości nielegalnego usuwania drzew.
 • Wstępna weryfikacja ww. Informacji oraz zbadanie właściwości organu.
 • Ustalenie stron postępowania.
 • Wszczęcie postępowania z urzędu.
 • Współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne   instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja …)
 • Czynności organu w tym, oględziny terenowe.
 • Ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia:

- Odpowiedzialność właściciela lub współwłaściciela.
- Odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych.
- Odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych.
- Odpowiedzialność innych niż ww. podmiotów.

 • Przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia.
 • Naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie.
 • Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.
 1. Przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania.
 2. Odstąpienie od karania, ulgi i obniżenia kar za nielegalne usuwanie drzew.
 3. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. nielegalnego usuwania drzew.
 4. OBSERWACJE TERENOWE - Wyjście na zewnątrz:
 • Weryfikacja występowania gatunków chronionych w obrębie drzewa.
 • Weryfikacja gatunku drzewa, liczby i obwodów pni oraz jego usytuowania na działce.
 • Weryfikacja funkcji drzewa/krzewu:

- Wartości przyrodniczej i funkcji pełnionych w ekosystemie.
- Wartości krajobrazowych.
- Wartości kulturowych.
- Lokalizacji i dostępności miejsc do ewentualnej kompensacji.

 • Wskazania praktyczne wykonywania dokumentacji fotograficznej.
 • Wskazania praktyczne co do zawartości protokołu z oględzin.
 • Weryfikacja zabiegów w obrębie korony drzewa - definiowanie pojęć uszkodzenie drzewa, zniszczenie drzewa.
 • Powrót do sali wykładowej.
 1. Weryfikacja udatności kompensacji. Przebieg postępowania dot. Weryfikacji udatności kompensacji w zamian za usunięte drzewa:
 • Wszczęcie postępowania – możliwe terminy.
 • Ustalenie stron postępowania.
 • Zawiadomienie o oględzinach terenowych.
 • Weryfikacja udatności.
 • Brak zachowania żywotności drzew - przyczyny zależne i niezależne od podmiotu;
 • Możliwości weryfikacji przez organ przyczyn zależnych i niezależnych uschnięcia nasadzonych drzew.
 • Uzyskanie przez organ dodatkowych informacji w postępowaniu.
 • Kwestie pobrania opłat, w tym ich proporcjonalne przeliczenie.
 • Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.
 • Wydanie decyzji.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: KURS: Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie, wydawanie decyzji w sprawie uznania kompensacji, wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej, weryfikacja zgłoszeń zamiaru...
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-05-21
Godzina: 9:30 - 15:00
Cena: 649 zł
Rabat: 10% ( 584,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów