Koncepcja zagospodarowania wód opadowych (retencja, rozsączanie, oczyszczanie), zapobieganie skutkom powodzi miejskich. Uwarunkowania prawne, możliwości techniczne, szansa dla środowiska

Kategoria:
Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-11
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 5 września 2019  r.

TRENER

Absolwent wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1990 roku projektuje systemy kanalizacyjne w Badenii-Würtembergii w Niemczech. Obszary działania: Projektowanie sieci kanalizacyjnych, zbiorników retencyjnych i retencyjno-odciążających (w systemie ogólnospławnym), filtrów ziemnych, a także systemów rozsączających. Doradztwo i ekspertyzy dla miast i gmin w zakresie opracowania strategii systemów odwodnieniowych. Współuczestnik i koordynator realizacji projektu badawczego Deus21 - (DEUS 21: DEcentralised Urban infrastructure System - Fraunhofer Institut ISI/IGB). Prowadzi działalność consultingową. Autor licznych publikacji dotyczących zagospodarowania wód opadowych, koncepcji odwodnieniowych. Referent na wielu konferencjach i sympozjach.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Strategia i realizacja programu ochrony terenów zurbanizowanych przed powodziami miejskimi:

 •  źródła zagrożeń, zmiany klimatyczne,
 •  stan prawny, usługa wodna - niejasności interpretacyjne Ustawy Prawo wodne z dnia 28 lutego 2018 r.,
 •  Ogólnie Uznane Reguły Techniki – czemu mogłyby służyć,
 •  dyskusja definicji pojęcia wystarczająco zwymiarowanej kanalizacji,
 •  cele koncepcji odwodnieniowej w nawiązaniu do normy PN EN 752, rola zagospodarowania wód deszczowych (retencja, rozsączanie, oczyszczanie  – korzyści i ryzyko),
 •  możliwości unowocześnienia systemów kanalizacji ogólnospławnej,
 •  konieczność stosowania nowczesnego instrumentarium inżynierskiego (modele symulacyjne).

2. Działania administracyjne służące konstrukcji programu ochrony terenów zurbanizowanych przed skutkami powodzi miejskich – fundamentalna rola przetargu:

 •  współpraca podmiotów odpowiedzialnych za stan infrastruktury oraz rozwój miast i gmin,
 •  procedura „planuj i buduj” – krytyczna ocena,
 •  przygotowanie służb określających oczekiwanie zleceniodawcy publicznego wobec oferenta, znajomość aktualnego stanu techniki
 •  odniesienie do norm krajowych i europejskich,
 •  świadomość ryzyka i ograniczeń systemu odprowadzania ścieków, granica odpowiedzialności gminy, umowa z przedsiębiorstwem odprowadzającym ścieki
 •  kwestia ubezpieczeniowa – granica odpowiedzialności za poniesione straty, regulacja szkód,
 •  znaczenie komunikacji na linii: obywatel (nabywający usługę) – gmina – ubezpieczyciel – media
 •  techniczne możliwości indywidualnej ochrony obiektów przed skutkami opadów ekstremalnych

3. „Zerowy” spływ wód opadowych z posesji realna opcja dla metropolii miejskich:

 •  minimalizacja spływu z posesji – możliwości techniczne, reglamentacja spływu (Regulamin odprowadzania ścieków),
 •  wykorzystanie wód opadowych dla potrzeb własnych,
 •  zintegrowane systemy zielone dachy-retencja-wykorzystanie wód opadowych, digitalizacja,
 •  znaczenie zielonych dachów dla mikroklimatu miejskiego.

4. Dyskusja podsumowująca.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Koncepcja zagospodarowania wód opadowych (retencja, rozsączanie, oczyszczanie), zapobieganie skutkom powodzi miejskich. Uwarunkowania prawne, możliwości techniczne, szansa dla środowiska
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-11
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów