Kompendium głównego księgowego instytucji kultury- rachunkowość, plan kont, majątek - w 2019 roku - po zmianach

Kategoria:
Finanse, rachunkowość, podatkiKultura, sport, NGO, promocja
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-10-15
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
399 zł netto/os.
Rabat:
10% (359,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 9 października  2019  r.

TRENER

znany i ceniony wykładowca z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych, jak również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych urzędów państwowych i samorządowych. Wieloletni praktyk  administracji  skarbowej, w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wpływ wprowadzonych zmian  na prowadzenie ksiąg rachunkowych - zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.
2. Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe – rozliczenie – problemy), koszty (w tym: koszty według budżetu zadaniowego -księgowanie w zespole „5”), Fundusz  Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy.
3. Rozliczenia międzyokresowe  przychodów i kosztów, zaliczki - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego  i  prawa podatkowego
4. Ewidencja księgowa  materiałów i towarów.
5. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie ( Inwestycje)  - źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencja -  po zmianach przepisów:

a. problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały?)
b. jakie źródło finansowania?

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - zmiana stanu prawnego od 2017r. - prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.
 • Klasyfikacja Środków Trwałych - zasady wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych.
 • NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”  - jak  wprowadzać i stosować prawidłowo w Instytucjach Kultury.
  • Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z uor - z uwzględnieniem KSR nr 11 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych- zmiana kwot.
  • Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - po zmianie przepisów: syntetyczna; analityczna; pozabilansowa; regulacje w polityce rachunkowości; miejsce i technika prowadzenia ewidencji.
  • Wycena oraz dokumentowanie zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym: remonty i modernizacje.
  • Typowe schematy księgowań operacji gospodarczych w obszarze majątku trwałego (w tym eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki): zakup, sprzedaż, likwidacja, utrata wartości, nieodpłatne przekazanie, darowizna, dotacja na inwestycje, zakup w ramach środków unijnych.
  • Środki trwałe w budowie ( Inwestycje ) - ujęcie, ewidencja i klasyfikacja kosztów środka trwałego w budowie  zgodnie z uor z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.  
  • Zasady i metody amortyzacji - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

6. Wycena aktywów i pasywów,  oraz zasady przygotowania,  przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej”- po zmianie przepisów- KSR nr 2- ( wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).
7. Wybrane zagadnienia:  odpisy aktualizacyjne; odsetki  od należności, zobowiązań i transakcji (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne- po zmianie od 2017 r.,
8. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 - po zmianach.
9. Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją - Korekta odliczeń (wypełnione przykłady): roczna; 5 i 10-letnia.
10. Konsultacje w zakresie  poruszanych  zagadnień.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kompendium głównego księgowego instytucji kultury- rachunkowość, plan kont, majątek - w 2019 roku - po zmianach
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-10-15
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 399 zł
Rabat: 10% (359,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów