Kodeks Postępowania Administracyjnego - z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO - aspekty praktyczne

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 18 września  2019 r.

TRENER

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta  i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej  na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220  szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zakres regulacji.

2. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawnej:

 • nowe brzmienie zasady pisemności, załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji,
 • jak w praktyce zrealizować nowy art. 14 a: "Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów".

3. Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej.

4. Pełnomocnictwo a upoważnienie. Forma pełnomocnictwa, potwierdzanie własnoręczności podpisu. (Prawo o notariacie, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

5. Terminy w postępowaniu administracyjnym. Sposoby obliczania terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach. Koniec terminu a sobota, niedziela i święto.

6. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie - przedłużenie terminu, niezbędne elementy zawiadomienia.

7. Prawo strony do wniesienia ponaglenia - forma pouczenia.

8. Obowiązki organu prowadzącego postępowanie w związku z wniesionym ponagleniem.

9. Doręczanie do podmiotu publicznego.

10. Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w formie obwieszczenia.

11. Wszczęcie postępowania - data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych.

12. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania - forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem (analiza wyroku NSA  dotyczącego interpretacji art.64§2).

13. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonych postępowań  - upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności.

14. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów- nowe elementy, klauzula.

15. Rozstrzyganie wątpliwości odnośnie stanu faktycznego w postępowaniu dowodowym.

16. Mediacja w postępowaniu administracyjnym - zawiadomienie stron, zgoda strony, postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, zasady prowadzenia mediacji, tajemnica mediacji, koszty, protokół- podstawowe informacje.

17. Nowa formuła pouczenia w decyzji administracyjnej.

18. Milczące załatwienie sprawy administracyjnej - podstawy, terminy, procedura, zakończenie sprawy załatwianej milcząco, poświadczenie o sposobie załatwienia sprawy- podstawowe informacje.

19. Doręczenia w postępowaniu administracyjnym z uwzględnieniem prawa pocztowego.

20. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki - nowe uprawnienie stron postępowania administracyjnego.

21. Postępowanie administracyjne uproszczone - formularz urzędowego podania, ograniczone postępowanie dowodowe, uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym - podstawowe informacje.

22. Administracyjne kary pieniężne - podstawowe informacje co do zasad i okoliczności nakładania kar.

23. Europejska współpraca administracyjna - zakres pomocy, wniosek o jej udzielenie, język wniosku, koszty - podstawowe informacje.

24. Wyłączenie pracownika. Czy w oparciu o zapis art.24 § 1 pkt 5 należy wyłączyć pracownika, w sytuacji gdy decyzja przez niego wydana została uchylona przez organ wyższego stopnia i przekazana do ponownego rozpatrzenia w I instancji, jak liczyć stopnie pokrewieństwa i powinowactwa.

25. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej a regulacje RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  Nr 119).

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Kodeks Postępowania Administracyjnego - z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO - aspekty praktyczne
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów