Instytucje kultury – gospodarka finansowa i rachunkowość – po zmianach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Kategoria:
Kultura, sport, NGO, promocja
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-15
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 10 października 2018 r.

TRENER

Praktyk, wieloletni naczelnik Wydziału Kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Specjalista z zakresu finansów publicznych, rachunkowości i środków pomocowych UE, ekspeart w zakresie proponowanego tematu, konsultant w zakresie finansów publicznych jednostek samorządowych, oświatowych i pomocy społecznej. Wykładowca wielu ośrodków szkoleniowych z zakresu finansów publicznych i rachunkowości

PROGRAM SZKOLENIA

1. Gospodarka finansowa instytucji kultury:

 • Zakres odpowiedzialności dyrektora za gospodarkę finansową.
 • Plan finansowy – niezbędne wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych, zasady zatwierdzania oraz wprowadzania zmian do planu finansowego.
 • Plan finansowy a plan zadaniowy.
 • Dotacje z budżetu organizatora dla instytucji kultury - rodzaje, zasady udzielania i rozliczania, obowiązek zwrotu niewykorzystanych dotacji.
 • Zasady zaciągania zobowiązań; konsekwencje dokonywania wydatków i zaciągania zobowiązań ponad kwoty określone w planie finansowym.
 • Sprawozdania i informacje o wykonaniu planu finansowego wymagane przez przepisy ustawy o finansach publicznych.

2. Kontrola zarządcza w instytucjach kultury:

 • Odpowiedzialność dyrektora.
 • Procedury kontroli.
 • Mechanizmy kontroli.
 • Standardy kontroli zarządczej.

3. Inwestycje w instytucjach kultury – zasady finansowania, ewidencja księgowa inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

4. Tryb przekazania majątku instytucji kultury - zmiana stanu prawnego od 2017r (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

5. Rachunkowość instytucji kultury:

 • Odpowiedzialność dyrektora instytucji kultury.
 • Odpowiedzialność głównego księgowego instytucji kultury.
 • Podstawa rachunkowości- ustawa o rachunkowości i dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości.
 • Stosowanie klasyfikacji budżetowej w instytucjach kultury w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych.
 • Zakładowy plan kont – przykładowe rozwiązania i księgowania wybranych (typowych) operacji gospodarczych występujących w instytucjach kultury, w tym: zakupy inwestycyjne ze środków własnych i z dotacji celowej, darowizny środków trwałych, funduszu instytucji kultury, programów dofinansowywanych ze środków UE.
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. Prawa bilansowego i prawa podatkowego.
 • Ewidencja księgowa materiałów i towarów.
 • Środki trwałe wysoko- i niskocenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja - po zmianach przepisów.
 • Inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, metody, terminy, częstotliwość, dokumentowanie; inwentaryzacja księgozbiorów czy skontrum.
 • Sprawozdawczość budżetowa instytucji kultury – sprawozdania o należnościach i zobowiązaniach (Rb-N i Rb-Z).
 • Sprawozdanie finansowe instytucji kultury - zasady zatwierdzania sprawozdania finansowego.
 • Zasady ustalania funduszu instytucji kultury i funduszu rezerwowego.

6. Wynagradzanie pracowników instytucji kultury; zasady wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; zasady ustalania regulaminu wynagradzania – zakres regulacji.

7. Zasady zatrudniania dyrektora instytucji kultury.

8. Działalność socjalna w instytucjach kultury.

9. Instytucje kultury a wspólna obsługa organizowana przez gminę, powiat:

 •  Zakres obsługi.
 • Porozumienie w sprawie wspólnej obsługi.
 • Co może a czego nie może obejmować wspólna obsługa.

 

10, Konsultacje indywidualne; odpowiedzi na pytania.

Sprawozdawczość budżetowa instytucji kultury – sprawozdania o należnościach i zobowiązaniach (Rb-N i Rb-Z).

Sprawozdanie finansowe instytucji kultury - zasady zatwierdzania sprawozdania finansowego.

Zasady ustalania funduszu instytucji kultury i funduszu rezerwowego.

Wynagradzanie pracowników instytucji kultury; zasady wynikające z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; zasady ustalania regulaminu wynagradzania – zakres regulacji.

Zasady zatrudniania dyrektora instytucji kultury.

Działalność socjalna w instytucjach kultury.

Instytucje kultury a wspólna obsługa organizowana przez gminę, powiat:

 Zakres obsługi.

Porozumienie w sprawie wspólnej obsługi.

Co może a czego nie może obejmować wspólna obsługa.

Konsultacje indywidualne; odpowiedzi na pytania.

 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Instytucje kultury – gospodarka finansowa i rachunkowość – po zmianach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-15
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Czerwiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów