Instrukcja kancelaryjna – obieg dokumentów w urzędzie. Elektroniczne zarządzanie dokumentem w świetle nowych praktyk wykorzystywania systemu EZD jako systemu wspomagającego system tradycyjny

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-04-23
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 18 kwietnia 2018 r.

TRENER

Były wieloletni pracownik Urzędu Wojewódzkiego – zastępca kierownika Oddziału Kontroli. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta, gdzie między innymi odpowiadała za wdrożenie nowej instrukcji kancelaryjnej. W ramach obowiązków zajmuje się kontrolą przestrzegania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu oraz obiegu dokumentów w urzędzie w tym obiegu elektronicznego. Wykładała w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku w zakresie kontroli w administracji publicznej oraz wiedzy na temat instrukcji kancelaryjnej jednostek administracji publicznej.

PROGRAM SZKOLENIA

I.    Instrukcja Kancelaryjna:
1.    Najważniejsze definicje/określenia użyte w instrukcji;
2.    Rejestracja wpływów do Urzędu;
3.    Znakowanie spraw;
4.    Sposób rejestracji spraw (w tym prowadzenie spisu spraw, zakładania teczek aktowych, prowadzenie teczek zbiorczych, przedmiotowych i podmiotowych – ich praktyczne stosowanie);
5.    Elementy jakie powinno zawierać pismo załatwiające sprawę oraz egzemplarz a/a, stosowanie formuły „otrzymują/do wiadomości”;
6.    Postępowanie z przesyłkami wpływającymi do Urzędu w postaci elektronicznej (przesyłki wpływające do Urzędu na informatycznym nośniku danych, drogą poczty elektronicznej, e-PUAP);
7.    Stosowanie pieczęci w Urzędzie;
8.    Dekretacja;
9.    Akceptacja wielostopniowa;
10.    Jednolity rzeczowy wykaz akt (budowa i praktyczne stosowanie);
11.    Archiwizacja dokumentacji zakończonej, standardy porządkowania, ewidencjonowania, technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwów państwowych;
12.    Przepisy nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a stosowanie instrukcji kancelaryjnej , w szczególności w części dotyczącej jednolitego rzeczowego wykazu akt i kwalifikator dokumentacji tj.: budowa wykazu akt, podstawowe zasady rozbudowy/zmian w wykazach akt, kwalifikator dokumentacji jako forma uzupełnienia wykazu akt;
13.    Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych.
II.    Elektroniczne Zarządzanie Dokumentem w świetle nowych praktyk wykorzystywania systemu EZD jako systemu wspomagającego system tradycyjny, a w szczególności:
1.    Zasady korespondencji dwutorowej : tradycyjnej i elektronicznej w jednej sprawie,
2.    Elektroniczny obieg a obieg papierowy,
3.    Wykorzystanie ePUAPu w elektronicznej skrzynce podawczej oraz podpisu elektronicznego,
4.    Potwierdzanie za zgodność dokumentów elektronicznych oraz weryfikacja podpisu elektronicznego, stosowanie pieczęci w tym zakresie,
5.    Problemy z terminowością załatwianych spraw za pośrednictwem ePUAPu a UPO – (tematyka związana z powtarzającymi się awariami systemu).
III.    Indywidualne konsultacje.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Instrukcja kancelaryjna – obieg dokumentów w urzędzie. Elektroniczne zarządzanie dokumentem w świetle nowych praktyk wykorzystywania systemu EZD jako systemu wspomagającego system tradycyjny
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-04-23
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie