Funkcjonowanie Rady Gminy/Powiatu oraz Komisji Rady w świetle obowiązujących nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Projekt ustawy o jawności życia publicznego, a prawa i obowiązki radnych

Kategoria:
Radni, obsługa biura rady
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-12-17
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
359 zł netto/os.
Rabat:
10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 11 grudnia 2018 r.

TRENER

Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta  i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej  na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220  szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

PROGRAM SZKOLENIA

1.   Podstawy działania samorządu terytorialnego : Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, podstawy zawarte w Konstytucji RP, podstawy zawarte w ustawie o samorządzie gminnym- informacje podstawowe
2.   Zadania własne Gminy
3.   Wyłączna właściwość Rady Gminy
4.   Tryb pracy Rady Gminy : sesje i posiedzenia komisji ( zwoływanie, częstotliwość, przebieg, porządek obrad sesji, tryb wprowadzania zmian w porządku obrad sesji.)
5.   Zasady głosowań : zwykła większość głosów a większość bezwzględna, bezwzględna większość ustawowego składu rady, większość kwalifikowana ,kworum ( przykłady)
6.   Funkcja kontrolna Rady Gminy a rola kontrolna komisji rewizyjnej : jakich informacji i dostępu do jakich dokumentów może żądać  komisja rewizyjna podczas przeprowadzania kontroli z uwzględnieniem zasad wprowadzonych przez RODO
7.   Oświadczenia majątkowe radnych: treść i forma, podawane informacje, procedury obowiązujące w przypadku niezłożenia oświadczenia majątkowego w terminie, konsekwencje niezłożenia oświadczenia lub podania nieprawdy.
8.   Obowiązki  radnego w kontekście konieczności przestrzegania nowych przepisów  o ochronie danych osobowych ( RODO) : obowiązek zachowania tajemnicy ,umiejętność formułowania wypowiedzi, na sesjach  i komisjach, uwzględniających prawa osób trzecich    ( prawo do ochrony danych osobowych, prawo do prywatności, dobra osobiste)
9.   Prawa radnego i zakazy go dotyczące- informacje podstawowe
10. Zasady i tryb rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji, terminy-  nowa komisja skarg , wniosków i petycji. Rozpatrywanie przez Radęuchwał skargowych z uwzględnieniem nowych zasad ochrony danych osobowych  osób trzecich
11. Jawność działania samorządu w kontekście ustawy o dostępie doinformacji   publicznej, interpelacje i zapytania oraz  współpraca  Rady z organem wykonawczym. Transmisja obrad Rady. Prawo do ochrony wizerunku radnego. Projekt ustawy o jawności życia publicznego (IV wersja)- informacje podstawowe
12. Współpraca radnych z kadrą kierowniczą i pracownikami Urzędu Gminy/ Starostwa Powiatowego. Praktyczna interpretacja zapisu art.24 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym ( odpowiednio art.21 ust.2a ustawy o samorządzie powiatowym ):
" W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej”
13. Procedura absolutoryjna w radzie i komisji rewizyjnej: kalendarz prac, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu ( analiza sprawozdania i budżetu), prace w komisji rewizyjnej  ( uchwała komisji w sprawie absolutorium (przykłady), głosowanie nad absolutorium.- informacje podstawowe

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Funkcjonowanie Rady Gminy/Powiatu oraz Komisji Rady w świetle obowiązujących nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Projekt ustawy o jawności życia publicznego, a prawa i obowiązki radnych
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-12-17
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 359 zł
Rabat: 10% (323,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów