Dotacje z budżetu JST udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Kategoria:
Kultura, sport, NGO, promocja
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2019-03-27
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 21 marca 2019 r.

TRENER
Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

PROGRAM SZKOLENIA
I. Zagadnienia ogólne:

 1. Unormowania wspólne dla dotacji – na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych:
  • formy zlecania zadań celu publicznego (tzw. „powierzanie” i tzw. „wspieranie”),
  • dopuszczalność finansowanie zadań z dotacji, które zostały już zrealizowane,
  • zlecanie w ramach dotacji promocji jst.,
  • przepisy dotyczące obowiązku zwrotu dotacji lub jej części do budżetu (omówienie, przykłady, wyroki sądowe):
   • zwrot dotacji niewykorzystanej,
   • zwrot dotacji nienależnej,
   • zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
   • zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

II. Procedura wyboru oferty w konkursie:

 1. Ogłoszenie o konkursie – treść, forma prawna, forma podania do publicznej wiadomości.
 2. Ograniczenia dla oferentów stosowane w konkursach np. w zakresie siedziby na terenie gminy, działania na terenie gminy – czy są dopuszczalne.
 3. Czy można stosować w ogłoszeniu o konkursie i w umowie zapisy o finansowaniu z dotacji wydatków np. od początku roku (czyli przed datą podpisania umowy).
 4. Uczestnicy konkursu ofert.
 5. Wzór oferty aktualny i po zmianach.
 6. Komisja konkursowa – skład osobowy, kompetencje.
 7. Kryteria ocen ofert.
 8. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu – treść, forma prawna, skutki prawne.
 9. Dopuszczalność zmiany oferty przed zawarciem umowy.

III. Zasady zlecania zadań JST w trybie tzw. „małej dotacji” – pożytek i wolontariat:

 1. Rodzaje zlecanych zadań.
 2. Procedura udzielania małej dotacji.

IV. Umowa o zlecenie zadania publicznego, wg dotychczasowego wzoru oraz po zmianach:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu a data podpisania umowy.
 2. Jak należy interpretować zapisy w umowie: termin realizacji zadania publicznego, termin poniesienia wydatków, dotację należy wykorzystać w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 3. Treść obligatoryjne i treści fakultatywne.
 4. Czy istnieje możliwość uzupełniania wzoru umowy o dodatkowe ustalenia np. zmiana terminów przekazywania transzy dotacji, obowiązek załączania do sprawozdania kserokopii faktur itp.
 5. Zakres dopuszczalnej zmiany umowy.
 6. Dopuszczalność zawierania w umowie zapisów umożliwiających finansowania z dotacji wydatków poniesionych przed zawarciem umowy dotacyjnej.

 V. Kontrola wykonywanego zadania:

 1. Charakter prawny kontroli oraz źródło kompetencji (uprawnień) kontrolnych.
 2. Środki i procedura kontroli.
 3. Czy kontrolować musimy każdą dotację czy tylko możemy.
 4. Zakres przedmiotowy i zakres czasowy kontroli wykonywania zadania (co i do kiedy wolno kontrolować?).
 5. Dokumentowanie wyników kontroli i stwierdzanych naruszeń prawa i umowy.
 6. Forma składania wystąpień (zaleceń) pokontrolnych i skutki ich nieuwzględnienia.

VI. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego oraz rozliczenie dotacji:

 1. Skutki niezłożenia sprawozdania w terminie.
 2. Skutki przyjęcia sprawozdania dla wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o dotację.
 3. Co robić jak w rozliczeniu pojawiają się pozycje związane z kompensatą lub barterem.

VII. Praktyczne przykłady obliczania – wg aktualnych przepisów i po zmianach:

 1. Odpowiedź na pytanie: jeśli w rozliczeniu występują wydatki z przed umowy i po umowie to czy one oznaczają dotację pobraną w nadmiernej wysokości, niewykorzystaną czy wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem?
 2. Zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
 3. Zwrotu dotacji w sytuacji niedozwolonego przesunięcia poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do umowy.
 4. Zwrotu dotacji w sytuacji zwiększenia się udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania – występują dwie metody liczenia, więc którą należy stosować.
 5. Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.
 6. Zwrotu dotacji w sytuacji zmniejszenia się udziału wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji.

VIII. Rozliczanie dotacji wg rezultatów realizacji zadania publicznego.

IX. Pozostałe zagadnienia związane ze zwrotem dotacji:

 1. Decyzja administracyjna w zakresie zwrotu dotacji – czy konieczna jeśli organizacja sama zwraca dotację.
 2. Przedawnienie roszczenia z dotacji.

X. Wybrane zagadnienie budżetowe:

 1. Dopuszczalność zawierania wieloletniej umowy o dotacje – pułapki jakich trzeba unikać.
 2. Zawieranie umowy w roku poprzedzającym rok realizacji zadania.
 3. Najczęstsze nieprawidłowości i związana z dotacją odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odpowiedzialność karna-skarbowa i odpowiedzialność odszkodowawcza.
 4. Obowiązki jst w zakresie zawiadomienia rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Czy jst stwierdzając nieprawidłowości w trakcie rozliczania bądź kontroli dotacji musi informować rzecznika dyscypliny finansów publicznych?

XI. Dotowanie sportu w oparciu o przepisy ustawy o sporcie:

 1. Podstawa i zakres dopuszczalnego finansowania.
 2. Tryb udzielania dotacji.
 3. Najczęstsze nieprawidłowości.
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Dotacje z budżetu JST udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2019-03-27
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów