Dokumentacja pracownicza i prowadzenie akt osobowych z uwzględnieniem zmian związanych ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych (ustawa z 10 stycznia 2018 roku)

Kategoria:
Kadry, prawo pracy, płace
Województwo: Wojew.:
wielkopolskie
Miejsce:
Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin:
2018-04-18
Godzina:
10:00 - 15:00
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 16 kwietnia 2018 r.

TRENER

Trener, praktyk, ekspert z zakresu spraw pracowniczych z ponad dwudziestoletnim stażem. Magister prawa i administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca akademicki. Posiada bogate doświadczenie poparte praktyką w zakresie prawa pracy pracowników administracji samorządowej. Aktualnie naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego. Doświadczony dydaktyk, współpracujący z wieloma ośrodkami szkoleniowymi

PROGRAM SZKOLENIA

1. Akta osobowe: 

 • Obowiązek prowadzenia akt osobowych
 • Zakres akt osobowych: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i ustaniem – uwagi ogólne.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Zasady przechowywania akt osobowych pracowników
 • Skutki braku lub nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej – orzecznictwo sądowe

2. Dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie

 • Prawo pracodawcy do informacji o kandydacie na pracownika - jakich informacji pracodawca może domagać się od pracownika, jak wyegzekwować obowiązek dostarczenia dokumentów
 • Rodzaje dokumentów 

3. Dokumenty związane ze stosunkiem pracy: 

 • Treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika
 • Aneksy do umowy o pracę
 • Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
 • Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika
 • Umowa o zakazie konkurencji 

4. Zmiana warunków pracy i płacy:

 • Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy
 • Porozumienie a wypowiedzenie zmieniające
 • Zmiana regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania i układu zbiorowego a wypowiedzenie warunków pracy i płacy

5. Ewidencja czasu pracy:

 • Harmonogram czasu pracy
 • Jak tworzyć i prowadzić ewidencję czasu pracy
 • Ewidencja pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy oraz pracownika zarządzającego
 • Zasady przechowywania dokumentacji czasu pracy pracownika

6. Rozwiązywanie umów o pracę:

 • Sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę
 • Treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
 • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
 • Bieg terminu okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • Konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowymi

7. Świadectwo pracy:

 • Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
 • Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
 • Sprostowanie świadectwa pracy

8. Zmiany wprowadzone ustawa z dnia 10 stycznia 2018 o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

9. Archiwizacja dokumentacji.

10. Udostępnianie dokumentów pracownikowi i osobom trzecim np. radnym instytucjom kontroli.

 

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Dokumentacja pracownicza i prowadzenie akt osobowych z uwzględnieniem zmian związanych ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych (ustawa z 10 stycznia 2018 roku)
Miejsce: Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega
Termin: 2018-04-18
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie