Archiwizacja dokumentacji otrzymanej przez ePUAP

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2018-10-19
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
349 zł netto/os.
Rabat:
10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 16 października 2018 r.

TRENER

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej

PROGRAM SZKOLENIA

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją elektroniczną w Podmiocie:

 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego.

II. System wykonywania czynności kancelaryjnych oraz dokumentowania przebiegu i załatwiania spraw:

 • Wybór systemu tradycyjnego a ePUAP.
 • Pojęcie dokumentu.
 • Dokument papierowy, odwzorowanie cyfrowe, naturalny dokument elektroniczny.
 • Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie.
 • Dokumentacja tworząca akta spraw i nietworząca akta spraw – sposób gromadzenia.
 • Rodzaje przesyłek wpływających do podmiotu:
  • Przesyłki przekazane pocztą elektroniczną.
  • Przesyłki na nośniku papierowym.
  • Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych.
  • Przesyłki przekazane na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

III. Obieg dokumentów w podmiocie a dokumentacja przesyłana przez ePUAP:

 • Regulacje wewnętrzne – instrukcja kancelaryjna.
 • Rejestracja i przesyłanie wpływu w obiegu wewnętrznym.
 • Gromadzenie dokumentacji przesyłanej przez ePUAP (dokument elektroniczny, wydruk – oryginał, czy kopia).
 • Urzędowe Potwierdzenie Otrzymania.
 • Rozpatrywanie pism błędnie podpisanych podpisem kwalifikowanym.
 • Rejestracja i znakowanie spraw, prowadzenie teczek rzeczowych.
 • Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
 • Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji przesłanej przez ePUAP.
 • ePUAP – pisma wychodzące – wysyłanie i gromadzenie.
 • Podpisywanie dokumentów elektronicznych podpisem kwalifikowanym (indywidualne i masowe).
 • Organizacja wysyłki pism za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • Wysyłka odwzorowań cyfrowych poświadczonych za zgodność z oryginałem.
 • Ograniczenia w wysyłce plików za pośrednictwem platformy ePUAP

IV. Archiwizacja dokumentacji otrzymanej przez ePUAP:

 • Przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych.
 • Przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do archiwum zakładowego:
 • Uporządkowanie wewnętrzne dokumentacji.
 • Opisanie jednostek archiwalnych.
 • Sporządzenie ewidencji przekazywanej dokumentacji.
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych (w systemie teleinformatycznym i na informatycznych nośnikach danych).
 • Standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych.
 • Przechowywanie dokumentacji w archiwum zakładowym.
 • Udostępnianie, brakowanie przekazywanie dokumentacji do Archiwum Państwowego. 
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Archiwizacja dokumentacji otrzymanej przez ePUAP
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2018-10-19
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 349 zł
Rabat: 10% (314,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

Maj 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów