Ostatnia sesja rady w kadencji 2014–2018 – zadania organu stanowiącego i wykonawczego 2018-08-21 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej 2018-08-22 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podstawy prawne funkcjonowania spółek komunalnych oraz bezprzetargowe powierzanie zadań spółkom wraz ze zmianami z 2018 r. 2018-08-22 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wpływ regulacji RODO - Unijne Rozporządzenie o ochronie Danych Osobowych i wynikające z niego nowe zadania dla administratorów danych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe w 2018 r. - warsztaty praktyczne 2018-08-23 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Jak prawidłowo zarządzać funduszem na doskonalenie zawodowe nauczycieli na szczeblu samorządu oraz szkoły lub placówki oświatowej? 2018-08-23 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Profesjonalna obsługa trudnego klienta w instytucjach pomocy społecznej 2018-08-23 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów 2018-08-23 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Obowiązkowa zmiana statutu. Tworzenie i procedura po nowelizacji ustaw samorządowych 2018-08-23 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Dziecko krzywdzone w otoczeniu profesjonalistów – zadania i obowiązki, przekroczenie i niedopełnienie obowiązków wobec dziecka potrzebującego pomocy, działania międzyinstytucjonalne „zrobiliśmy wszystko, jednak doszło do tej tragedii” 2018-08-24 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Regulaminy kadrowo-płacowe w jednostce samorządowej 2018-08-24 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów 2018-08-24 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dziecko krzywdzone w otoczeniu profesjonalistów – zadania i obowiązki, przekroczenie i niedopełnienie obowiązków wobec dziecka potrzebującego pomocy, działania międzyinstytucjonalne „zrobiliśmy wszystko, jednak doszło do tej tragedii” 2018-08-27 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu z uwzględnieniem zmian w prawie łowieckim oraz planowanej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody 2018-08-27 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Skutki prawne i finansowe planowania dróg w planie zagospodarowania przestrzennego 2018-08-27 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2018 roku wydatki inwestycyjne, wydatki remontowe oraz pozostałe bieżące – sprawozdawczość budżetowa oraz ewidencja księgowa 2018-08-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wycinka zieleni w 2018 roku - rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Zmiany dot. Konserwatora zabytków 2018-08-28 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obowiązkowa zmiana statutu. Tworzenie i procedura po nowelizacji ustaw samorządowych 2018-08-28 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce, nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 2018-08-29 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Redagowanie strony www instytucji publicznych 2018-08-29 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Odwołania oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia w Kodeksie Postępowania Administracyjnego 2018-08-29 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Umowa zlecenia, umowa o dzieło Kontrakt menadżerski po zmianach w 2018 r. 2018-08-30 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola i egzekucja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2018-08-30 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Instrukcja kancelaryjna – praktyczne aspekty stosowania, przygotowanie dokumentacji do elektronicznego obiegu oraz archiwizacji 2018-08-31 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Standaryzacja usług społecznych kierowanych do osób bezdomnych w świetle aktualnych zmian w ustawie o pomocy społecznej 2018-08-31 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w praktyce – naliczanie, egzekucja, omówienie zmian 2018-08-31 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Przygotowanie projektów EFS do kontroli z uwzględnieniem nowych załączników do wytycznych kwalifikowania z 12 lipca 2018 r. 2018-09-03 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Split payment (podzielona płatność) i zasady zapłat dla jednostek budżetowych 2018-09-03 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Umowa zlecenia, umowa o dzieło Kontrakt menadżerski po zmianach w 2018 roku 2018-09-04 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zamówienia publiczne w 2018 r. w kontekście zmian zasad ochrony danych osobowych, projektowanej ustawy o jawności życia publicznego oraz elektronizacji zamówień 2018-09-04 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przygotowanie projektów EFS do kontroli z uwzględnieniem nowych załączników do wytycznych kwalifikowania z 12 lipca 2018 r. 2018-09-04 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Świadectwa pracy - przygotowanie i wydawanie 2018-09-04 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadzona ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 2018-09-05 190 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w okresie powyborczym. Wybrane zagadnienia prawa pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Prawno - pracownicze skutki reorganizacji jednostek samorządowych 2018-09-05 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Narzędzia pracy menadżera samorządowego 2018-09-05 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zarządzanie ryzykiem podatkowym - zarządzenie podatkami w jednostce sektora finansów publicznych 2018-09-06 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Forum Sekretarzy Woj. Lubuskiego,Zachodniopomorskiego,Śląskiego i Dolnośląskiego:Motywacja pracowników w administracji publicznej. Jak udzielać informacji zwrotnej. Na które przepisy prawa pracy powinien zwrócić uwagę pracodawca samorządowy w roku wyborów 2018-09-06
2018-09-07
850 zł Hotel Sandra SPA w Karpaczu Więcej informacji
Zmiany kadrowe w jednostkach samorządowych w okresie powyborczym. Wybrane zagadnienia prawa pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Prawno-pracownicze skutki reorganizacji jednostek samorządowych 2018-09-06 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja zadania własnego gminy w postaci pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2018-09-07 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Bezumowne korzystanie z nieruchomości 2018-09-07 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pomoc społeczna, a ochrona zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem jak postępować w przypadku osób, które nie mają historii leczenia, a wykazują zachowania świadczące o problemach ze zdrowiem psychicznym, przymusowa hospitalizacja... 2018-09-07 339 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kontrola wojewody w urzędzie w zakresie przyjmowania, przekształcania i niszczenia wniosków o wpis do CEIDG. Zagadnienia podlegające ocenie, nieprawidłowości, przydatne wskazówki, dobre praktyki 2018-09-07 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 roku 2018-09-10 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zadania i odpowiedzialność związana z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w szkołach i przedszkolach z uwzględnieniem nowego unijnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych RODO 2018-09-10 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
10 najtrudniejszych zmian w zamówieniach publicznych, które trzeba wdrożyć przed 18 października 2018 roku 2018-09-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
RODO – praktyczne wskazówki 2018-09-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Karta Dużej Rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie 2018-09-11 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego) 2018-09-11 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 roku 2018-09-11 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Pełnomocnictwa i upoważnienia w sektorze samorządowych jednostek finansów publicznych – zasada reprezentacji stron i organów w skutecznej legitymacji w postępowaniu z zakresu administracji publicznej, opłata skarbowa należna od tych pełnomocnictw 2018-09-11 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Karta Dużej Rodziny według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie 2018-09-12 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ostatnia sesja rady w kadencji 2014–2018 – zadania organu stanowiącego i wykonawczego 2018-09-12 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wystąpienia publiczne i sztuka efektywnej prezentacji w okresie przedwyborczym 2018-09-12 319 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarka kasowa i dokumentacja w ujęciu praktycznym. Definicje, odpowiedzialność, aktualne wyjaśnienia i najczęściej występujące błędy w jednostkach sektora finansów publicznych 2018-09-13 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Jak wydawać zezwolenia na sprzedaż alkoholu po 9 września 2018 roku? Procedura i skutki uchwalenia nowych przepisów prawa miejscowego. Aktualne problemy występujące w praktyce – III rata opłaty – postępowanie organu i przedsiębiorcy. 2018-09-13 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Problematyka wydawania dowodów osobistych na tle praktyki i orzecznictwa stosowanie KPA do spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych 2018-09-13 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Funkcjonowanie centralnej ewidencji działalności gospodarczej w 2018 roku 2018-09-13 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Forum Skarbników woj. Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, Śląskiego i Dolnośląskiego: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie... Uprawnienia kontrolne RIO i NIK a uprawnienia jednostek kontrolowanych ... 2018-09-13
2018-09-14
850 zł Dwa Potoki Hotels &Spa w Karpaczu ul. Polna 5 Więcej informacji
Badanie i ocena ofert w ramach procedury klasycznej i odwróconej w trybie przetargu nieograniczonego. Elektronizacja zamówień. Przebieg postępowania z użyciem komunikacji elektronicznej 2018-09-13 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych - treningi nawyków celowej aktywności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych... 2018-09-13 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Jak wydawać zezwolenia na sprzedaż alkoholu po 9 września 2018 roku? Procedura i skutki uchwalenia nowych przepisów prawa miejscowego. Aktualne problemy występujące w praktyce – III rata opłaty – postępowanie organu i przedsiębiorcy. 2018-09-14 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Problematyka wydawania dowodów osobistych na tle praktyki i orzecznictwa stosowanie KPA do spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych 2018-09-14 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Funkcjonowanie centralnej ewidencji działalności gospodarczej w 2018 roku 2018-09-14 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Badanie i ocena ofert w ramach procedury klasycznej i odwróconej w trybie przetargu nieograniczonego. Elektronizacja zamówień. Przebieg postępowania z użyciem komunikacji elektronicznej 2018-09-14 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
ZASADY GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY oraz ZASADY I FORMY OCHRONY PRAW LOKATORÓW OMÓWIENIE ZMIAN w ustawie o ochronie praw lokatorów, dokonanych ustawą z dnia 22.03. 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia... 2018-09-17 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalanie warunków zabudowy dla innych inwestycji 2018-09-17 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przebieg postępowania administracyjnego 2018-09-17 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
ZASADY GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY oraz ZASADY I FORMY OCHRONY PRAW LOKATORÓW OMÓWIENIE ZMIAN w ustawie o ochronie praw lokatorów, dokonanych ustawą z dnia 22.03. 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia... 2018-09-18 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych - obowiązki organów oraz prawa i obowiązki właścicieli pod kątem wprowadzonych zmian. Planowane zmiany w tym zakresie 2018-09-18 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Warunki i zasady wynikające z nowelizacji prawa wodnego w praktyce 2018-09-18 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe regulacje ustawowe i orzeczenia z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej 2018-09-18 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obowiązki pracodawcy samorządowego związane ze zmianą kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz starostów i członków zarządu powiatu 2018-09-20 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola wewnętrzna w administracji publicznej – aspekty psychospołeczne, etyka normatywna i kultura słowa 2018-09-20 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe regulacje ustawowe i orzeczenia z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej 2018-09-20 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Obowiązki pracodawcy samorządowego związane ze zmianą kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz starostów i członków zarządu powiatu 2018-09-21 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Postępowania administracyjne i wydawanie decyzji w praktyce – szkolenie dla pracowników organów administracji. Wpływ nowelizacji KPA z 2017 roku na praktykę prowadzenia postępowań administracyjnych 2018-09-21 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego) 2018-09-24 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Administrowanie pasem drogowym i wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i lokalizacji zjazdu z drogi publicznej w świetle teorii, praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych 2018-09-24 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kalendarz zmian w przepisach obowiązujących w nowym roku szkolnym 2018/2019 2018-09-24 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu z uwzględnieniem zmian w prawie łowieckim oraz planowanej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody 2018-09-25 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB) - Warsztaty prowadzenia KOB 2018-09-25 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie 2018-09-25 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wpływ RODO i elektronizacji na rzetelność zamówień publicznych. Realne zagrożenia na przykładach 2018-09-25 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wycinka zieleni w 2018 roku - rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Zmiany dot. Konserwatora zabytków 2018-09-26 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
P_Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz omówienie planowanych zmian w drukach ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-09-26 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz omówienie planowanych zmian w drukach ofert, umów i sprawozdań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-09-26 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Instytucje kultury - rachunkowość, plan kont, majątek, podatek VAT 2018-09-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
ePUAP i doręczanie pism drogą elektroniczną 2018-09-27 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiany w planowaniu na rok 2019 w JST i jej jednostkach organizacyjnych 2018-09-27 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
RODO – nowa dokumentacja i procedury , analiza i szacowanie ryzyka - metodyka – krok po kroku 2018-09-28 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Jak motywować i zachęcać do zmian – metoda coachingowa w pracy z klientem (szkolenie dla pracowników socjalnych i pracowników instytucji pomocowych) 2018-10-01 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Sporządzanie umów dzierżawy w gminach w ujęciu praktycznym 2018-10-02 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
PRAKTYCZNY KURS udzielania zamówień publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli z uwzględnieniem elektronizacji zamówień oraz wprowadzanych zmian 2018-10-02
2018-10-03
610 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiany kadrowo-organizacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego w okresie powyborczym 2018-10-03 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podatek VAT w nieruchomościach w 2018 r. - warsztaty 2018-10-04 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis 2018-10-05 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przepisy prawa budowlanego w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji budowlanej Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych w świetle aktualnych przepisów prawa 2018-10-05 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
NOWOŚCI w podatku VAT wprowadzone w 2018 r. oraz planowane w 2019 r. - czy kolejna rewolucja w samorządach? 2018-10-08 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 2018-10-08 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Liczba wyników: 98

Kalendarium szkoleń

Sierpień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów