Regulaminy kadrowo-płacowe w jednostce samorządowej 2018-03-22 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Savoir-vivre i dress code w pracy urzędnika 2018-03-23 319 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rachunkowość Ośrodków Pomocy Społecznej - po zmianach prawnych 2018-03-23 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach realizowanych w ramach polityki spójności finansowanych perspektywie 2014-2020 2018-03-26 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 2018-03-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 (w kazusach) 2018-03-26 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs - Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2018-03-26
2018-03-27
549 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach realizowanych w ramach polityki spójności finansowanych perspektywie 2014-2020 2018-03-27 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 (w kazusach) 2018-03-27 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Obsługa biura rady 2018-03-29 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
WAŻNE ZADANIA DO WYKONANIA W 2018 r. W ZAKRESIE OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Kontrole wewnętrzne, dokumentacja, szacowanie ryzyka. Jak prawidłowo opracować i prowadzić dokumentację niejawną 2018-03-29 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Klasyfikacja budżetowa od podstaw – dochody i wydatki – praktyczne warsztaty dla pracowników merytorycznych oraz pionów finansowo-księgowych 2018-04-04 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje podręcznikowe oraz bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019. Zasady wnioskowania i wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 2018-04-04 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pobierania opłat za korzystanie z zezwoleń. Wejście w życie od 9 marca 2018 roku przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy 2018-04-05 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury 2018-04-05 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zadania gmin związane z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 2018-04-06 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 2018-04-06 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, rekrutacja w jednostkach samorządowych. Nawiązywanie i zmiana umowy o pracę. Wybrane zagadnienia prawa pracy 2018-04-09 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Opodatkowanie dotacji VAT, split payment, kwalifikowalność VAT w projektach, odwrotne obciążenie, kasy fiskalne i inne nowości w VAT 2018 2018-04-09 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zarządzanie projektem finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-04-09 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 2018-04-09 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego? – Zmiany w 2018 r. 2018-04-09 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obowiązki wójtów burmistrzów i prezydentów wynikające ze zmiany ustawy Prawo Wodne 2018-04-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zarządzanie projektem finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego 2018-04-10 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Gmina w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nowelizacja przepisów ustawy, aktów wykonawczych - praktyczne sposoby poprawy efektywności egzekucji 2018-04-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Działania komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2018-04-10 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe standardy w zakresie: schronisk, noclegowni, ogrzewalni ,,standaryzacja usług społecznych kierowanych do osób bezdomnych w świetle rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie standardów noclegowni 2018-04-11 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadzona ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych 2018-04-11 190 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Likwidacja zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących 2018-04-11 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dochody i wydatki jednostek budżetowych – praktyczne aspekty realizacji 2018-04-12 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podatek VAT czy PCC - jak opodatkować obrót nieruchomościami po wyroku TSUE? Regulacje krajowe czy unijne, które stosować i w jakich przypadkach 2018-04-12 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury 2018-04-12 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, rekrutacja w jednostkach samorządowych. Nawiązywanie i zmiana umowy o pracę. Wybrane zagadnienia prawa pracy 2018-04-13 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera – doskonalenie warsztatu kontrolerskiego 2018-04-13 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona danych osobowych w szkole w świetle regulacji RODO 2018-04-13 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
System informacji oświatowej. Zasady wprowadzania, przekazywania i moderowania danych przesyłanych do SIO 2018-04-16 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarka odpadami, utworzony 24 stycznia 2018 roku rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Sporządzanie raportu dot. emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza 2018-04-16 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przebieg postępowania administracyjnego 2018-04-16 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika 2018-04-17 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kodeks wyborczy i ustawa samorządowa w 2018 r. Standardy działania rad gmin i powiatów w świetle zmian 2018-04-17 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień 2018-04-17 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przebieg postępowania administracyjnego 2018-04-17 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Dokumentacja pracownicza i prowadzenie akt osobowych z uwzględnieniem zmian związanych ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych (ustawa z 10 stycznia 2018 roku) 2018-04-18 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kształtowanie umiejętności życiowych, motywacyjnych i społecznych osób niepełnosprawnych - treningi nawyków celowej aktywności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych... 2018-04-18 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wynajmujący a użytkownicy mieszkań komunalnych, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów 2018-04-18 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Umowy cywilnoprawne w praktyce 2018-04-19 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Dokumentacja pracownicza i prowadzenie akt osobowych z uwzględnieniem zmian związanych ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych (ustawa z 10 stycznia 2018 roku) 2018-04-19 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe standardy w zakresie: schronisk, noclegowni, ogrzewalni ,,standaryzacja usług społecznych kierowanych do osób bezdomnych w świetle rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie standardów noclegowni 2018-04-19 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Działania komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po wejściu w życie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2018-04-19 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wynajmujący a użytkownicy mieszkań komunalnych, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów 2018-04-19 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 2018-04-20 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
RODO – zmiany w ochronie danych osobowych 2018-04-20 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydzierżawianie nieruchomości gminnych w praktyce 2018-04-20 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r. 2018-04-23 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Instrukcja kancelaryjna – obieg dokumentów w urzędzie. Elektroniczne zarządzanie dokumentem w świetle nowych praktyk wykorzystywania systemu EZD jako systemu wspomagającego system tradycyjny 2018-04-23 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Elektronizacja zamówień po 18 kwietnia 2018 r oraz wpływ projektowanych zmian w ustawie o jawności życia publicznego na zamówienia publiczne 2018-04-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i o lokalizacji zjazdów (ze zmianami w postępowaniu wprowadzonymi w znowelizowanym KPA, które obowiązują od 1 czerwca 2017 r.) 2018-04-23 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
KURS: Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych – wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie, wydawanie decyzji w sprawie uznania kompensacji, wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej, weryfikacja zgłoszeń zamiaru... 2018-04-23
2018-04-24
599 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne. Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych 2018-04-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r. 2018-04-24 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Skargi, wnioski i petycje w praktyce organów administracji publicznej 2018-04-24 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne. Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy z uwzględnieniem elektronizacji zamówień publicznych 2018-04-24 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej a wywłaszczenia nieruchomości w praktyce inwestora oraz pracowników organów samorządu terytorialnego 2018-04-25 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wydawania uprawnień do przewozów regularnych, regularnych specjalnych na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz o publicznym transporcie zbiorowym 2018-04-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Realizacja świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2018-04-26 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Obsługa programu PŁATNIK z uwzględnieniem Interaktywnego Płatnika PLUS 2018-04-26 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kodeks wyborczy i ustawa samorządowa w 2018 r. Standardy działania rad gmin i powiatów w świetle zmian 2018-04-26 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Realizacja świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 2018-04-27 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Elektromobilność oraz paliwa alternatywe-nowe obowiązki samorządów 2018-04-27 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
RODO – nowa dokumentacja i procedury , analiza i szacowanie ryzyka - metodyka – krok po kroku 2018-04-27 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Liczba wyników: 70

Kalendarium szkoleń

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów