Podstawy prawne dodawania wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego i podstawy prawne unieważnienia tych wzmianek 2018-05-23 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach realizowanych w ramach polityki spójności finansowanych perspektywie 2014-2020 2018-05-23 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy 2018-05-23 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podstawy prawne dodawania wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego i podstawy prawne unieważnienia tych wzmianek 2018-05-24 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach realizowanych w ramach polityki spójności finansowanych perspektywie 2014-2020 2018-05-24 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
ZASADY GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY oraz ZASADY I FORMY OCHRONY PRAW LOKATORÓW OMÓWIENIE ZMIAN 2018-05-24 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości, zawieranie i przekształcanie umów, eksmisja, wykaz nieruchomości 2018-05-24
2018-05-25
649 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po zmianach 2018-05-24 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
ZASADY GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY oraz ZASADY I FORMY OCHRONY PRAW LOKATORÓW OMÓWIENIE ZMIAN 2018-05-25 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Władza rodzicielska, piecza zastępcza – informacje istotne dla pracowników pomocy społecznej 2018-05-25 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Jak uporządkować swoje archiwum i odciążyć ze zbędnej dokumentacji? Praktyczne aspekty porządkowania i brakowania dokumentacji 2018-05-25 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Upoważnienia i pełnomocnictwa w administracji publicznej 2018-05-28 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona danych osobowych w zatrudnianiu pracowników 2018-05-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przygotowanie i organizacja przetargów na nieruchomości publiczne z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami 2018-05-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Czynności szkół, przedszkoli i inne usługi opiekuńcze, czyli kiedy samorząd działa jako podatnik - przełomowe orzeczenia 2018-05-29 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarka odpadami - podstawowe obowiązki w zakresie ewidencji i sprawozdawczości wraz z częścią praktyczną. Obowiązek posiadania decyzji administracyjnej. Rejestr w gospodarce odpadami (bdo), funkcjonujący od 24 stycznia 2018 r. 2018-05-29 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy 2018-05-30 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Obsługa organu stanowiącego przez pracowników biura rady. Aktualne przepisy i standardy, zmiany w ordynacji wyborczej i ustawach samorządowych w 2018 r. – kompendium wiedzy 2018-06-04 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podzielona płatność VAT od 1 lipca 2018 r., (split payment) w podatku vat oraz pozostałe zmiany w zakresie vat dotyczące jednostek samorządu terytorialnego zawarte w ustawie VAT od 2018 roku w tym sprawozdawczość budżetowa oraz klasyfikacja budżetowa 2018-06-04 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. € i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień 2018-06-05 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Odwołania, zażalenia, skargi w procedurze administracyjnej. Szkolenie praktyczne dla pracowników jednostek administracji publicznej 2018-06-05 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady i granice nadzoru nad spółkami z udziałem gminy sprawowane przez organ właścicielski gminy. Cele zarządcze i zadania publiczne 2018-06-05 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Warunki i zasady wynikające z nowelizacji prawa wodnego w praktyce 2018-06-05 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Szacowanie szkód łowieckich w praktyce 2018-06-06 449 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Optymalne wykorzystanie czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Rozliczanie urlopów pracowniczych – warsztat praktyczny 2018-06-06 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji 2018-06-06 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Szacowanie szkód łowieckich w praktyce 2018-06-07 499 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Excel w praktyce – cześć wykładowa – moduł I 2018-06-07 290 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Umowy z twórcami i artystami - aspekty praktyczne 2018-06-08 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kontrola wojewody w zakresie przyjmowania, przekształcania i niszczenia wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w jst. Sprawdzane zagadnienia, nieprawidłowości, praktyczne wskazówki 2018-06-08 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Działalność wodociągowo – kanalizacyjna według nowego prawa wodnego 2018-06-08 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym 2018-06-08 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje podręcznikowe oraz bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2018/2019. Zasady wnioskowania i wydatkowania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 2018-06-08 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów prawa w tym zakresie 2018-06-08 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Elektronizacja zamówień po 18 kwietnia 2018 r. oraz wpływ projektowanych zmian w ustawie o jawności życia publicznego na zamówienia publiczne 2018-06-11 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Opłata adiacencka po zmianie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 23 sierpnia 2017 roku (nowelizacja dokonana ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw) 2018-06-11 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 2018-06-11 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania personelu 2018-06-11 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r. 2018-06-12 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Optymalne wykorzystanie czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. Rozliczanie urlopów pracowniczych – warsztat praktyczny 2018-06-12 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania personelu 2018-06-12 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych 2018 r. 2018-06-13 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Skuteczne metody zabezpieczania i egzekucji wierzytelności publicznoprawnych. Narzędzia poprawy ściągalności 2018-06-13 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 roku 2018-06-13 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych 2018-06-14 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Korzystanie z wizerunku – uwarunkowania prawne 2018-06-14 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
ePUAP i doręczanie pism drogą elektroniczną 2018-06-14 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych 2018-06-14 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w gminie w świetle najnowszych regulacji i tez orzeczniczych 2018-06-15 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym 2018-06-15 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kodeks Postępowania Administracyjnego w pomocy społecznej 2018-06-15 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Standaryzacja usług społecznych kierowanych do osób bezdomnych w świetle aktualnych zmian w ustawie o pomocy społecznej 2018-06-15 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej od 01.01.2019 roku 2018-06-18 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Udostępnianie informacji publicznej w świetle projektu ustawy o jawności życia publicznego 2018-06-18 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Procedury uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów pod kątem potrzeb administratorów dróg publicznych. Usuwanie złomów i wywrotów w pasach drogowych. Zasady wprowadzania kompensacji przy drogach 2018-06-18 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obowiązkowa zmiana statutu – tworzenie i procedura po nowelizacji 2018-06-18 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Procedury uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów pod kątem potrzeb administratorów dróg publicznych. Usuwanie złomów i wywrotów w pasach drogowych. Zasady wprowadzania kompensacji przy drogach 2018-06-19 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Standaryzacja usług społecznych kierowanych do osób bezdomnych w świetle aktualnych zmian w ustawie o pomocy społecznej 2018-06-19 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 2018-06-20 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie zezwoleń i licencji w transporcie drogowym. Obowiązki jednostek samorządu dotyczące kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe 2018-06-20 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Charakterystyka zjawiska przemocy, rozpoznawanie przemocy, obowiązki prawne służb w sytuacji podejrzenia przemocy m.in. w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych 2018-06-20 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe w praktyce 2018-06-20 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dochodzenie opłat należnych placówkom przedszkolnym – egzekucja administracyjna 2018-06-20 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 2018-06-21 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Charakterystyka sprawców przemocy, podejmowanie pierwszego kontaktu ze sprawcą, motywowanie do zmiany, podstawy programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 2018-06-21 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Korzystanie z wizerunku – uwarunkowania prawne 2018-06-21 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Formy seksualności osób niepełnosprawnych 2018-06-21 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Praktyczne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem – najczęściej popełniane błędy oraz doskonalenie kontroli zarządczej 2018-06-21 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs - Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2018-06-21
2018-06-22
649 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dzieci, podejmowanie interwencji wobec dziecka krzywdzonego, kontakt z rodzicami dziecka krzywdzonego, podejmowanie interwencji. Cztery modele interwencji: prawna, cywilna, psychologiczna i Niebieska Karta 2018-06-22 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie zaświadczeń oraz udostępnianie danych z rejestru mieszkańców na tle praktyki i orzecznictwa Stosowanie KPA do spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności. Najnowsze zmiany w KPA i ustawie o ewidencji ludności 2018-06-22 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wydawanie zaświadczeń oraz udostępnianie danych z rejestru mieszkańców na tle praktyki i orzecznictwa Stosowanie KPA do spraw z zakresu ustawy o ewidencji ludności. Najnowsze zmiany w KPA i ustawie o ewidencji ludności 2018-06-22 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nadzór nad stowarzyszeniami - ewidencja, rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi, fundacjami 2018-06-22 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2018-06-25 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obsługa organu stanowiącego przez pracowników biura rady. Aktualne przepisy i standardy, zmiany w ordynacji wyborczej i ustawach samorządowych w 2018 roku – kompendium wiedzy 2018-06-25 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Trwały zarząd - ustanawianie, wygaszanie, opłaty wraz z omówieniem zmian wprowadzonych w 2017 r. 2018-06-25 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady i granice nadzoru nad spółkami z udziałem gminy sprawowane przez organ właścicielski gminy. Cele zarządcze i zadania publiczne 2018-06-26 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych (jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych) 2018-06-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ostatnia sesja rady w kadencji 2014–2018 – zadania organu stanowiącego i wykonawczego 2018-06-27 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
ABC Kadrowca - zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy 2018-06-27 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń finansowych w ośrodku pomocy społecznej 2018-06-27 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
ABC Kadrowca - zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy 2018-06-28 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Oddzielenie pracy socjalnej od świadczeń finansowych w ośrodku pomocy społecznej 2018-06-28 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Umowy z twórcami i artystami - aspekty praktyczne 2018-06-29 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
RODO – ogólne Rozporządzenie o ochronie danych – zmiany w przepisach i procedurach – nowe zasady przetwarzania danych osobowych. Nowa ustawa o ochronie danych osobowych 2018-06-29 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Liczba wyników: 85

Kalendarium szkoleń

Maj 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów