Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych na tle ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy społecznej 2019-01-23 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za 2018 r. wg obowiązujących przepisów 2019-01-23 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Vademecum pracownika socjalnego - prawidłowe zawieranie kontraktu socjalnego oraz elementy metodologii budowy projektu socjalnego i jego realizacji 2019-01-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady funkcjonowania i uprawnienia związków zawodowych z uwzględnieniem zmian od 2019 r. Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji przez pracodawcę ze związkami zawodowymi 2019-01-24 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Vademecum pracownika socjalnego - prawidłowe zawieranie kontraktu socjalnego oraz elementy metodologii budowy projektu socjalnego i jego realizacji 2019-01-24 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Vademecum radnego w świetle nowych przepisów w kadencji JST 2018 -2023. ABC samorządu terytorialnego – czyli jak właściwie działa samorząd 2019-01-24 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja skarg, wniosków i petycji i postępowania administracyjnego w tych sprawach 2019-01-24
2019-01-24
359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2019-01-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe udzielanie, rozliczanie, kontrola 2019-01-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona danych osobowych w świetle RODO w ośrodkach pomocy społecznej 2019-01-25 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Najnowsza zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości od 1 stycznia 2019 roku. Zmiany w prawie miejscowym i w wydawaniu zezwoleń 2019-01-25 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Vademecum radnego w świetle nowych przepisów w kadencji JST 2018 -2023. ABC samorządu terytorialnego – czyli jak właściwie działa samorząd 2019-01-25 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami 2019-01-25 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarka kasowa i dokumentacja w ujęciu praktycznym. Definicje, odpowiedzialność, aktualne wyjaśnienia i najczęściej występujące błędy w jednostkach sektora finansów publicznych 2019-01-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Regulacja stanów prawnych pod drogami publicznymi 2019-01-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Trwały zarząd - ustanawianie, wygaszanie, opłaty 2019-01-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne na początku 2019 roku. Obowiązki zamawiającego w zakresie sprawozdawczości, zasady efektywnego planowania zamówień, przegląd zmian prawa zamówień publicznych 2019-01-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Stypendia i zasiłki szkolne 2018 / 2019 z uwzględnieniem przepisów KPA 2019-01-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Stypendia i zasiłki szkolne 2018 / 2019 z uwzględnieniem przepisów KPA 2019-01-29 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Sprawozdania finansowe i zamknięcie roku 2018 w jednostkach i zakładach budżetowych po zmianach przepisów prawa 2019-01-30 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (z uwzględnieniem rozporządzenia MRPiPS obowiązującego od 01.01.2019 r.) 2019-01-30 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obowiązki gminy w zakresie organizacji i finansowania dowozu uczniów do przedszkoli i szkół a racjonalizacja sieci 2019-01-30 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
PRZEPADEK POJAZDU NA RZECZ POWIATU W TRYBIE ART.130a USTAWY – PRAWO O RUCHU DROGOWYM . Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów. Zasady ustalania przez radę powiatu wysokości... 2019-01-31 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
PLACÓWKI OŚWIATOWE. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki 2019-01-31 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-01-31 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych 2019-01-31 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne na początku 2019 roku. Obowiązki zamawiającego w zakresie sprawozdawczości, zasady efektywnego planowania zamówień, przegląd zmian prawa zamówień publicznych 2019-01-31 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (z uwzględnieniem rozporządzenia MRPiPS obowiązującego od 01.01.2019 r.) 2019-01-31 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowe wskaźniki struktury sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP) wyliczane za 2018 r. w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych. Korekta od pozostałych nabyć, korekta środków trwałych, korekta inwestycji własnych 2019-01-31 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
INSTYTUCJE KULTURY - AKCJA BILANS 2018 2019-01-31 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Elektronizacja w praktyce. Pułapki, zagrożenia, newralgiczne obszary w elektronicznej komunikacji. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie po 18.10.2018 r. 2019-02-01 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Najnowsze wprowadzone i planowane zmiany w zakresie podatku VAT i innych ustaw w 2018 r. i 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych orzeczeń i interpretacji 2019-02-01 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów zmienionych w 2018 r. 2019-02-01 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
INSTYTUCJE KULTURY - AKCJA BILANS 2018 2019-02-01 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz nowa ewidencja czasu pracy w 2019 r. – warsztaty praktyczne 2019-02-04 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji 2019-02-04 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy 2019-02-04 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich zmian oraz planowanej nowelizacji 2019-02-05 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Klasyfikacja gleboznawcza gruntów w świetle uregulowań przepisów prawnych. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych 2019-02-06 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
USC - dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego 2019-02-06 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zmodernizowany System Informacji Oświatowej (SIO2) źródłem danych do naliczania subwencji oświatowej - koniec funkcjonowania „starego„ Systemu Informacji Oświatowej (SIO1) 2019-02-06 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
USC - dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego 2019-02-07 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola wojewody w urzędzie gminy/miasta w zakresie przyjmowania, przekształcania i archiwizacji wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zagadnienia podlegające ocenie, nieprawidłowości, przydatne wskazówki 2019-02-07 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kontrola zarządcza w 2019 r. Najważniejsze elementy, w tym: cele i zadania, zarządzanie ryzykiem oraz RODO w kontroli zarządczej 2019-02-08 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dokument elektroniczny w urzędzie – procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem (najczęściej pojawiające się wątpliwości i praktyczne przykłady ich rozwiązania) 2019-02-08 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wierzyciel w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - egzekucja administracyjna w praktyce 2019-02-08 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ordynacji podatkowej, zmiany w podatkach i opłatach lokalnych, ewidencja księgowa, zabezpieczenie oraz windykacja podatków i opłat w gminie w roku 2019 2019-02-11 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym. Najnowsze zmiany od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 kwietnia 2019 r. Praktyczne przykłady, wyjaśnienia ministerstwa oraz orzecznictwo sądów administracyjnych 2019-02-11 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zatrudnianie personelu w projektach UE 2019-02-11 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika 2019-02-12 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
KURS: Specjalista ds. środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego - praktyka 2019-02-12
2019-02-13
679 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 roku z uwzględnieniem aktualnych (znowelizowanych) przepisów ustaw 2019-02-12 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zatrudnianie personelu w projektach UE 2019-02-12 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Podstawowe zadania i obowiązki pracodawców samorządowych według pragmatyki urzędniczej 2019-02-13 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Karta nauczyciela po nowelizacji i jej wpływ na planowanie arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli 2019/2020 2019-02-13 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego 2019-02-13 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Sztuka prowadzenia zebrań i profesjonalnych wystąpień publicznych. Sprawna komunikacja w radzie 2019-02-14 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarka mieszkaniowa - vademecum wiedzy 2019-02-14
2019-02-15
649 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podstawowe zadania i obowiązki pracodawców samorządowych według pragmatyki urzędniczej 2019-02-14 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych 2019-02-14 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Władza rodzicielska, piecza zastępcza – informacje istotne dla pracowników pomocy społecznej 2019-02-14 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Polityka rachunkowości do informacji dodatkowej – praktyczne warsztaty 2019-02-15 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona danych osobowych w świetle RODO w ośrodkach pomocy społecznej 2019-02-15 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Władza rodzicielska, piecza zastępcza – informacje istotne dla pracowników pomocy społecznej 2019-02-15 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej) 2019-02-18 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Usuwanie drzew, a formy ochrony przyrody (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gatunkowej) 2019-02-19 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Organizacja publicznego transportu zbiorowego w 2019 r. Najwyższy czas, żeby bez opóźnień, zgodnie z przepisami ustawy wyłonić operatorów transportu drogowego! 2019-02-19 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego 2019-02-19 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarowanie odpadami komunalnymi: zasady, sprawozdawczość, wpis do bdo i jego aktualizacja, sankcje. Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r. Nowe rozporządzenie ministra środowiska z dnia... 2019-02-19 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Egzekucja o charakterze niepieniężnym prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego 2019-02-20 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pobierania opłat za korzystanie z zezwoleń w oparciu o regulacje ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i... 2019-02-20
2019-02-20
359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarowanie odpadami komunalnymi: zasady, sprawozdawczość, wpis do bdo i jego aktualizacja, sankcje. Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r. Nowe rozporządzenie ministra środowiska z dnia... 2019-02-20 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Korespondencja w administracji publicznej – warsztaty edytorskie 2019-02-21 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz nowa ewidencja czasu pracy w 2019 r. – warsztaty praktyczne 2019-02-21 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Skuteczna windykacja czynszów w zasobach komunalnych z uwzględnieniem europejskiego nakazu zapłaty w 2019 r. 2019-02-21 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustalanie i egzekucja opłat należnych placówkom przedszkolnym – egzekucja administracyjna 2019-02-21 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Procedura postępowania przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń. Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej 2019-02-21 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ochrona Danych Osobowych w projektach dofinansowanych z funduszy UE 2019-02-22 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych - w świetle ustawy prawo oświatowe 2019-02-22 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Najnowsze zmiany przepisów prawa w aspekcie funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu 2019-02-22 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Karta Dużej Rodziny w 2019 roku według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie 2019-02-25 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji 2019-02-25 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
KURS: Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli z uwzględnieniem elektronizacji zamówień oraz wprowadzanych zmian 2019-02-25
2019-02-26
590 Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 2019-02-25 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO 2019-02-25 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Karta Dużej Rodziny w 2019 roku według przepisów i w praktyce z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian w tym zakresie 2019-02-26 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 2019-02-26 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie przy zastosowaniu zasad skutecznej współpracy i właściwej oceny problemu 2019-02-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawidłowe wykonywanie zadań z zakresu rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie przy zastosowaniu zasad skutecznej współpracy i właściwej oceny problemu 2019-02-27 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ochrona Danych Osobowych w projektach dofinansowanych z funduszy UE 2019-02-28 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Praktyczna obsługa programu PŁATNIK – NOWA WERSJA PROGRAMU 2019-02-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady przyłączania nieruchomości do sieci kanalizacyjnej –podstawy prawne – zakres i obowiązki gmin 2019-02-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Procedura postępowania przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń. Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej 2019-02-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Bezpieczeństwo imprez masowych - uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych i kilka innych 2019-03-05 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Bezpieczeństwo imprez masowych - uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych i kilka innych 2019-03-06 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymiar i pobór 2019-03-12 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Liczba wyników: 96

Kalendarium szkoleń

Styczeń 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów