Dotacje – zasady windykacji – od przypisu do egzekucji w 2019 roku po zmianie przepisów 2019-03-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rachunkowość budżetowa w sektorze finansów publicznych 2019-03-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Decyzje administracyjne – przejrzystość treści oraz poprawność merytoryczna 2019-03-26 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie zezwoleń i licencji w transporcie drogowym. Obowiązki jednostek samorządu dotyczące kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe 2019-03-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Arkusze organizacyjne na rok 2019/2020. Praca na arkuszach (warsztaty) 2019-03-26 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje z budżetu JST udzielane na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2019-03-27 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowe regulacje ustawowe i orzeczenia z zakresu kultury 2019-03-27 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ostatnie zmiany prawa budowlanego i przepisów związanych. Procedury spec-ustawy mieszkaniowej oraz rządowy program Dostępność Plus - przyjęty na lata 2018-2025 2019-03-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Oświadczenia majątkowe w jst 2019-03-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs: Specjalista ds. rozliczeń VAT w jst - zrozumieć podatek vat 2019-03-28
2019-03-29
669 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ważne zadania do wykonania w 2019 r. w zakresie ochrony informacji niejawnych, dokumentacja niejawna – zasady prowadzenia, kontrole 2019-03-29 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 r. Procedury i dokumentacja 2019-03-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Sytuacje trudne w relacji nauczyciel – rodzic. Jak współpracować dla dobra ucznia i rozwiązywać konflikty? 2019-04-01 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dokumentacja pracownicza w 2019 roku po zmianach - warsztaty dla praktyków 2019-04-01 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady postępowania ze zbędnymi, zużytymi i uszkodzonymi rzeczowymi składnikami majątku ruchomego stanowiącego wyposażenie samorządowych jednostek sektora finansów publicznych 2019-04-02 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje oświatowe w 2019 roku. Zasady obliczania, udzielania i wykorzystania, w tym zasady wydatkowania na kształcenie specjalne 2019-04-03 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zadania rady gminy w zakresie organizacji wyborów ławników do sądów okręgowych i rejonowych 2019-04-03 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarka mieszkaniowa - vademecum wiedzy 2019-04-04
2019-04-05
779 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wykonywanie praw i obowiązków spadkobiercy przez gminy, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za długi spadkowe i księgowania masy spadkowej oraz weryfikowania zawiadomień przesyłanych przez banki na podstawie art. 111c Prawa bankowego 2019-04-04 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej w aspekcie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 2019-04-04 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
RODO - stosowanie w praktyce 2019-04-05 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – ewidencja księgowa, sprawozdawczość, klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2019 roku 2019-04-05 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ruch kadrowy 2019 z uwzględnieniem zmian przepisów prawa pracy nauczycieli w końcowym okresie wygaszania gimnazjów 2019-04-05 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności językowej 2019-04-05 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona drzew i krzewów w aspekcie najnowszych uwarunkowań prawnych 2019-04-08 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zadania gmin związane z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) z zastosowaniem przepisów ustaw z 6 marca 2018 r. 2019-04-08 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Czas pracy i jego ewidencjonowanie w 2019 roku 2019-04-08 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Planowanie i rozliczanie czasu pracy oraz nowa ewidencja czasu pracy w 2019 r. – warsztaty praktyczne 2019-04-09 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Bezpieczeństwo imprez masowych - uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych – ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych i kilka innych 2019-04-09 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wykrywanie nadużyć finansowych i kontrola w projektach współfinansowanych ze środków UE 2019-04-09 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ochrona drzew i krzewów w aspekcie najnowszych uwarunkowań prawnych 2019-04-09 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-04-09 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ustalanie prawa oraz tryb i zasady określania wysokości dodatku mieszkaniowego. Warunki uzyskania dodatku energetycznego 2019-04-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Urlopy, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy 2019-04-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Inwestycje drogowe. Prowadzenie postępowania w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. decyzje ZRID. 2019-04-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
P_Świadczenia chorobowe i rodzicielskie 2019-04-10 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Świadczenia chorobowe i rodzicielskie 2019-04-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Administracja platformą ePUAP2 w urzędzie - warsztaty 2019-04-11 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Urlopy, zwolnienia od pracy i inne nieobecności w pracy 2019-04-11 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ubezwłasnowolnienie - informacje istotne dla pracowników pomocy społecznej 2019-04-11 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Czas pracy w instytucjach kultury 2019-04-11 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Statut szkoły i placówki oświatowe 2019-04-12 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Aspekty prawne działalności instytucji kultury 2019-04-12 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ubezwłasnowolnienie - informacje istotne dla pracowników pomocy społecznej 2019-04-12 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ewidencja ludności i dowody osobisty - wydawanie zaświadczeń, udostępnianie danych 2019-04-15 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB) - Warsztaty prowadzenia KOB 2019-04-15 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Praktyczne aspekty cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacji w jednostkach administracji publicznej 2019-04-15 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dowód osobisty z warstwą elektroniczną - najnowsze zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Problematyka wydawania dowodów osobistych na tle praktyki i orzecznictwa. Stosowanie KPA do spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych 2019-04-15 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w JST. Rola komisji rewizyjnej w kontekście badania oraz wykonania budżetu 2019-04-16 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Planowanie przestrzenne w gminie. Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2019-04-16 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych na tle ustaw o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy społecznej 2019-04-16 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wystąpienia publiczne dla samorządowców 2019-04-16 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dochody i wydatki jednostek budżetowych – praktyczne aspekty realizacji 2019-04-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-04-17 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Planowane kontrole NIK w zakresie wdrożenia centralizacji rozliczeń podatku VAT – jak się do niej przygotować? 2019-04-18 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
RODO w archiwum zakładowym w praktyce administracji publicznej 2019-04-19 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podręczniki szkolne w nowej formule - procedura, finansowanie, rozliczanie - zmiany na rok szkolny 2019/2020 (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych) 2019-04-19 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi 2019-04-23 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji - krok po kroku 2019-04-23 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Aspekty prawne działalności instytucji kultury 2019-04-24 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci. Procedury odebrania dziecka od rodziny, przewozu dziecka i przekazania do pieczy zastępczej 2019-04-24 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Postępowanie podatkowe że szczególnym uwzględnieniem kwestii pełnomocnictw 2019-04-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarka kasowa i dokumentacja w ujęciu praktycznym. Definicje, odpowiedzialność, aktualne wyjaśnienia i najczęściej występujące błędy w jednostkach sektora finansów publicznych 2019-04-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Kompleksowe warsztaty stosowania ustawy 2019-04-25 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci. Procedury odebrania dziecka od rodziny, przewozu dziecka i przekazania do pieczy zastępczej 2019-04-25 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nadchodzące zmiany 2019-04-25 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Indywidualny plan wspierania mieszkańca DPS 2019-04-26 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach od 1 stycznia 2019 r. 2019-04-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nadchodzące zmiany 2019-04-26 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 w JST 2019-04-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zakres pozyskiwania środków z Funduszu Dróg Samorządowych 2019-04-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Procedura postępowania przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzeń. Zbieg egzekucji komorniczej i administracyjnej 2019-04-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
50% autorskie koszty twórców w 2019r., zmiany w przepisach, interpretacje organów podatkowych, orzeczenia oraz planowana interpretacja ogólna 2019-04-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 w JST 2019-04-30 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Liczba wyników: 74

Kalendarium szkoleń

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów