Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić w gminie wybory parlamentarne w 2019 roku?! 2019-09-17 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Procedura wydawania decyzji środowiskowych w 2019 roku wraz z omówieniem planowanej nowelizacji (druk sejmowy nr 3616) 2019-09-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Realizacja świadczeń pomocy społecznej z uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego - aktualne problemy 2019-09-17 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych, zasady poprawności językowej, zasady techniki prawodawczej 2019-09-17 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Istotne zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Prawa i obowiązki gmin i gminnych jednostek organizacyjnych w toku egzekucji 2019-09-17 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Stały rejestr wyborców w świetle kodeksu wyborczego 2019-09-17 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ustawa krajobrazowa - przygotowanie uchwał rady gminy oraz przyszłość regulacji. 2019-09-17 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Jak w prawidłowy sposób zorganizować i przeprowadzić w gminie wybory parlamentarne w 2019 roku?! 2019-09-18 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy 2019-09-18 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Umowy z twórcami i artystami 2019-09-18 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zmiany w oświatowym prawie pracy od 1 września 2019 roku wynikające z noweli ustawy Karta Nauczyciela 2019-09-18 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarowanie odpadami - zasady, ewidencja, sprawozdawczość, sankcje i kary, BDO. Konieczność dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą ustawy o odpadach... 2019-09-19 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy 2019-09-19 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Organizacja żywienia w placówkach oświatowych – aspekty higieniczne (GMP,GHP,HACCP) oraz zasady zdrowego żywienia 2019-09-19 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarowanie odpadami - zasady, ewidencja, sprawozdawczość, sankcje i kary, BDO. Konieczność dostosowania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą ustawy o odpadach... 2019-09-20 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona Danych Osobowych w projektach dofinansowanych z funduszy UE 2019-09-20 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ustawa o dowodach osobistych. Problematyka wydawania dowodów osobistych na tle praktyki i orzecznictwa. Stosowanie kpa do spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych 2019-09-20 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2019 w JST 2019-09-23 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kodeks Postępowania Administracyjnego - z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO - aspekty praktyczne 2019-09-23 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2019-09-23 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ustawa o dowodach osobistych. Problematyka wydawania dowodów osobistych na tle praktyki i orzecznictwa. Stosowanie kpa do spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych 2019-09-23 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE 2019-09-23 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
KURS: Specjalista ds. środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego 2019-09-24
2019-09-25
679 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona informacji niejawnych. Nowe zadania na rok 2019 – zasady prowadzenia dokumentacji, kontrole, sprawozdania 2019-09-24 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2019-09-24 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach UE 2019-09-24 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego) 2019-09-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Umowy z twórcami i artystami 2019-09-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwzględnieniem nadchodzących zmian 2019-09-26 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek budżetowych wg obowiązujących przepisów za III kwartał 2019 r. 2019-09-26 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Elektronizacja zamówień publicznych 2019-09-26 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z uwzględnieniem nadchodzących zmian 2019-09-27 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wybory do Sejmu i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 roku 2019-09-27 229 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawo wodne – wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pozwoleniami na budowę oraz nadzorów budowlanych 2019-09-27 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kodeks postępowania administracyjnego w ośrodkach pomocy społecznej 2019-09-27 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego) 2019-09-30 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach 2019-09-30 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Najnowsze zmiany w prawie pracy 2019-09-30 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Skuteczna komunikacja i etykieta językowa w administracji publicznej 2019-09-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs specjalisty postępowania administracyjnego 2019-10-01
2019-10-02
669 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym – definicje, dokumentacja, wycena, inwentaryzacja, ewidencja księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych 2019-10-01 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja rewizyjna - warsztaty praktyczne 2019-10-01 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przepadek pojazdu na rzecz powiatu w trybie art.130a ustawy – prawo o ruchu drogowym Zasady postępowania po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów od 12 września 2019 r... 2019-10-02 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rachunkowość organizacji pozarządowej w 2019 r. (z uwzględnieniem działalności gospodarczej) 2019-10-02 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Awans zawodowy nauczycieli w świetle przepisów zmienionych w 2019 r. 2019-10-02 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej 2019-10-03 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podróże służbowe w 2019 r. 2019-10-03 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Organizacja i realizacja zadań planowania obronnego i cywilnego w jednostkach samorządu terytorialnego 2019-10-03 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze po nowelizacji Kodeksu pracy w maju 2019 r. Praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianie przepisów w 2019 r. 2019-10-03 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Podróże służbowe w 2019 r. 2019-10-04 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Dokument elektroniczny w urzędzie – procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem (najczęściej pojawiające się wątpliwości i praktyczne przykłady ich rozwiązania) 2019-10-04 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Weryfikacja operatów szacunkowych 2019-10-04 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze po nowelizacji Kodeksu pracy w maju 2019 r. Praktyczne problemy związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej po zmianie przepisów w 2019 r. 2019-10-04 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Skuteczne dochodzenie należności publicznoprawnych przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji w świetle najnowszej zmiany do ustawy 2019-10-04 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych 2019-10-04 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Decyzja lokalizacyjna i decyzja o warunkach zabudowy w świetle najnowszego orzecznictwa 2019-10-07 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury 2019-10-07 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
KURS: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie, w związku z postępowaniem dot. usuwania drzew i krzewów. Weryfikacja pod kątem wartości wymagających kompensacji 2019-10-07
2019-10-08
669 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Komisja rewizyjna - warsztaty praktyczne 2019-10-07 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Najnowsze zmiany w wydawaniu decyzji środowiskowych – przebieg postępowania administracyjnego. Ustawodawca i Rada Ministrów wprowadzają zmiany – największe od 2010 r. 2019-10-08 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w samorządzie oraz metody pracy kontrolera – doskonalenie warsztatu kontrolerskiego 2019-10-08 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Naliczanie wynagrodzeń w praktyce 2019-10-09 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Obowiązki ośrodków pomocy społecznej związane z zapewnieniem osobom bezdomnym schronienia 2019-10-09 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Sytuacja kryzysowa w OPS-ie (instytucji). Kontakt z mediami – warsztaty 2019-10-10 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dochody, wydatki, rozchody, przelewy wewnętrzne i zewnętrzne na rachunku VAT – rozliczenie na dzień 31.12.2019 roku oraz na dzień 01.01.2020 roku – rb27s,rb28s,27zz,rb-n,rb-z, bilans jednostki oraz bilans z wykonania budżetu 2019-10-10 399 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji kadrowo-płacowej po zmianach 2019-10-10 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Obowiązki ośrodków pomocy społecznej związane z zapewnieniem osobom bezdomnym schronienia 2019-10-11 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zasiłki z ubezpieczenia społecznego dla zaawansowanych stan aktualny na wrzesień 2019 r. 2019-10-11 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Sytuacja kryzysowa w OPS-ie (instytucji). Kontakt z mediami – warsztaty 2019-10-11 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Podatek VAT w instytucjach kultury. Omówienie zmian w przepisach, w tym split payment 2019-10-11 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola zarządcza w świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych 2019-10-11 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Budżet jst, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe - plan kont, zasady rachunkowości, ewidencja księgowa, majątek, informacja dodatkowa w 2019 roku - po zmianach 2019-10-14 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu 2019-10-14 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kontrola trwałości projektów UE 2019-10-14 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika 2019-10-15 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kompendium głównego księgowego instytucji kultury- rachunkowość, plan kont, majątek - w 2019 roku - po zmianach 2019-10-15 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-10-15 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu 2019-10-15 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola trwałości projektów UE 2019-10-15 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia 2019-10-15
2019-10-18
949 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-10-16 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Regulacje ustawowe i orzeczenia z zakresu kultury 2019-10-16 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi w trybie specustawy 2019-10-16 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Czas pracy w zakładzie po zmianach prawa 2019-10-17 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podatek VAT w instytucjach kultury - omówienie projektowanych zmian w przepisach. Od 1 listopada 2019 r. także w instytucjach kultury ma zacząć funkcjonować obowiązkowy split payment 2019-10-17 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Polityka bezpieczeństwa informacji oraz instrukcja zarządzania systemami informatycznymi 2019-10-18 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Czas pracy w zakładzie po zmianach prawa 2019-10-18 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie nadzoru i kontroli w żłobkach i klubach dziecięcych po wejściu w życie ustawy Prawo przedsiębiorców – z perspektywy kontrolowanego oraz kontrolującego 2019-10-18 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Aspekty finansowe projektów, w tym zmiany w wytycznych kwalifikowania wydatków i w rozporządzeniu ogólnym 2019-10-18 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-10-18 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (2019) oraz innych aktów prawnych – analiza nowych rozwiązań systemowych 2019-10-18 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych - dokumentacja, procedury, praktyczne wskazówki zgodne z RODO 2019-10-21 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian kodeksu pracy 2019-10-21 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne - praktyka 2019-10-21 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacje ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. oraz o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych od 2020 r. 2019-10-21 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Regulacje dotyczące przewozów o charakterze użyteczności publicznej i dowozu dzieci do szkół - w świetle projektowanych zmian w 2019 2019-10-22 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Najnowsze zmiany w wydawaniu decyzji środowiskowych – przebieg postępowania administracyjnego. Ustawodawca i Rada Ministrów wprowadzają zmiany – największe od 2010 r. 2019-10-22 389 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych po wejściu Rozporządzenia Ogólnego 2019-10-22 419 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowelizacje ustawy o pomocy społecznej w 2019 r. oraz o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych od 2020 r. 2019-10-22 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle zmian z 2019 r. 2019-10-23 389 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Liczba wyników: 135

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów