Podstawy prawne funkcjonowania spółek komunalnych oraz bezprzetargowe powierzanie zadań spółkom wraz ze zmianami z 2018 roku 2018-11-21 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 2018-11-21 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej 2018-11-21 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola dotacji w siedzibie szkoły niepublicznej. Szkolenie dla jst i jednostek dotowanych 2018-11-22 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Stosowanie ustaw o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych oraz nowe obowiązki i zmiany przepisów z zakresu spraw obywatelskich w związku z wejściem RODO, E-dowód 2018-11-22 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami prawa wodnego i K.P.A 2018-11-22 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Spec-ustawa mieszkaniowa na tle aktualnych przepisów - nowe procedury oraz narzędzia prawne - oczekiwania i obawy 2018-11-23 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Regulowanie stanu prawnego nieruchomości 2018-11-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni - ujęcie prawne 2018-11-23 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kierowanie do schroniska osób bezdomnych - nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 2018-11-23 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - nowe zasady od 1 stycznia 2019 r. 2018-11-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Stosowanie ustaw o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych oraz nowe obowiązki i zmiany przepisów z zakresu spraw obywatelskich w związku z wejściem RODO, E-dowód 2018-11-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Funkcjonowanie Rady Gminy/Powiatu oraz Komisji Rady w świetle obowiązujących nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Projekt ustawy o jawności życia publicznego, a prawa i obowiązki radnych 2018-11-23 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zarządzanie zadrzewieniami i terenami zieleni - ujęcie prawne 2018-11-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Vademecum służebności (gruntowa, przesyłu, osobista) 2018-11-26 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydawanie zezwoleń i licencji w transporcie drogowym. Obowiązki jednostek samorządu dotyczące kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe 2018-11-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Funkcjonowanie centralnej ewidencji działalności gospodarczej w 2018 roku 2018-11-26 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok – zebranie danych i ich prezentacja - czyli jak się przygotować do nowego obowiązku 2018-11-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs: Rozpoznawanie drzew i krzewów oraz stwierdzanie gatunków chronionych roślin, grzybów i zwierząt w ich obrębie, w związku z postępowaniem dot. usuwania drzew i krzewów. Weryfikacja pod kątem wartości wymagających kompensacji 2018-11-26
2018-11-27
690 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Jak napisać gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych -nowa organizacja pracy komisji po wyborach 2018-11-26 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowa ustawa prawo wodne wraz z omówieniem ostatnich nowelizacji 2018-11-27 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Jak napisać gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - nowa organizacja pracy komisji po wyborach 2018-11-27 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Poprawność językowa i komunikatywność tekstów urzędowych 2018-11-27 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rejestr Należności Publicznych. Nowe obowiązki i zadania pionów egzekucyjno-administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego 2018-11-27 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola i egzekucja realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - zadania gminy i dyrektorów 2018-11-28 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wycinka zieleni w 2018 roku - rewolucyjne zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania zieleni, administracyjnych kar pieniężnych oraz pielęgnacji, problemy praktyki, orzecznictwo. Zmiany dot. Konserwatora zabytków 2018-11-28 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zmodernizowany system informacji oświatowej (SIO2) – wprowadzanie danych w roku szkolnym 2018 / 2019 2018-11-28 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Profesjonalne prowadzenie biura rady 2018-11-28 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania 2018-11-28 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - analizy i bilans terenów 2018-11-29 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Odpracowanie zaległości czynszowych w świetle ordynacji podatkowej 2018-11-29 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w kazusach) 2018-11-29 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Sprawozdania finansowe i zamknięcie roku 2018 w jednostkach i zakładach budżetowych po zmianach przepisów prawa 2018-11-30 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych w 2018 r. 2018-11-30 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Odpracowanie zaległości czynszowych w świetle ordynacji podatkowej 2018-11-30 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
RODO i wynikające z niego nowe zadania dla administratora, inspektorów danych osobowych – nowa dokumentacja i procedury do wdrożenia 2018-11-30 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Naruszenie stosunków wodnych i kwestia utrzymywania urządzeń wodnych w myśl „Nowego Prawa Wodnego" 2018-11-30 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Oddziaływania na sprawców przemocy w rodzinie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości 2018-11-30 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Profesjonalne prowadzenie biura rady 2018-11-30 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej – najnowsze zmiany i aktualne orzecznictwo – stan prawny od 2018 r. 2018-11-30 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
ABC Kadrowca - zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy 2018-12-03 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic i placów 2018-12-03 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie i zniszczenie drzew i krzewów 2018-12-03 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Opłata adiacencka i opłata/renta planistyczna – daniny publiczne 2018-12-03 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań 2018-12-04 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przemoc wobec dziecka 2018-12-04 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Indywidualny plan wspierania mieszkańca DPS 2018-12-04 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy 2018-12-04 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego) 2018-12-04 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
ABC Kadrowca - zmiany w samorządowym prawie pracy – skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy 2018-12-05 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zasiłek stały i okresowy po nowelizacji, ustalanie odpłatności za świadczenia, nowy program „posiłek w szkole i w domu” 2018-12-05 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nadchodzące zmiany 2018-12-05 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Przemoc wobec dziecka 2018-12-05 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Profesjonalna obsługa klienta, autoprezentacja w pracy urzędnika oraz elementy savoir - vivre 2018-12-05 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
BEZPŁATNE SZKOLENIE „NISKOEMISYJNOŚĆ I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA TERENY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM” 2018-12-05
2018-12-07
BEZPŁATNE Poznań Hotel Gromada ul. Babimojska 7, Więcej informacji
Zasiłek stały i okresowy po nowelizacji, ustalanie odpłatności za świadczenia, nowy program „posiłek w szkole i w domu” 2018-12-06 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nadchodzące zmiany 2018-12-06 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych 2018-12-06 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania personelu 2018-12-06 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Fundusz sołecki - narzędziem bezpośredniej realizacji zadań przez sołectwa (zasady tworzenia, funkcjonowania, korzystania i rozliczania funduszu sołeckiego) 2018-12-06 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, postępowanie w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności. Skuteczna windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń 2018-12-07 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria praktyka 2018-12-07 390 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w świetle uwarunkowań prawno - karnych 2018-12-07 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zatrudniania personelu 2018-12-07 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Warunki udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, odrzucenie oferty z uwzględnieniem nowych rozporządzeń w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej oraz rodzajów dokumentów 2018-12-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przetargi na najem i dzierżawę nieruchomości publicznych. Przygotowanie i postępowania w ujęciu praktycznym 2018-12-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dokumentacja pracownicza po zmianach od 2019 r. Aktualne zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej 2018-12-10 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Rozliczanie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe udzielonej w 2018 roku 2018-12-10 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Grupowanie paragrafów w jednostkach podległych jst i inne najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, po zmianach przepisów w tym zakresie 2018-12-10 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w kazusach) 2018-12-11 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Samochód i jego rozliczanie w 2018 r. – Aktualne problemy i orzecznictwo 2018-12-11 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Formy prowadzenia inwestycji budowlanej Praktyczne i formalne aspekty realizacji robót budowlanych od strony organizacyjnej, oraz w świetle aktualnych przepisów prawa 2018-12-11 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego 2018-12-11 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz monitoring w miejscu pracy po zmianach kodeksu pracy 2018-12-12 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarka kasowa w jednostkach sektora finansów publicznych 2018-12-12 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wypadki przy pracy - problemy w dochodzeniu powypadkowym oraz podstawowa dokumentacja 2018-12-12 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja skarg, wniosków i petycji i postępowanie administracyjnym w tych sprawach 2018-12-12
2018-11-12
359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Narzędzia komunikacyjne usprawniające proces obsługi trudnych klientów w urzędzie 2018-12-13 339 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
USC - dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego 2018-12-13 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zmiany w ustawie o kierujących pojazdami - postępowanie w zakresie wydawania praw jazdy i innych czynności związanych z nadzorem nad kierującymi 2018-12-13 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rozliczanie elektronicznych faktur ustrukturyzowanych i innych elektronicznych dokumentów – nowy obowiązek, nowa rachunkowość, nowe rozwiązania 2018-12-13 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kodeks Postępowania Administracyjnego - z uwzględnieniem najnowszych zmian i RODO - aspekty praktyczne 2018-12-14 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rejestracja i kwalifikacja wojskowa w 2019 r. Obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów 2018-12-14 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola wojewody w urzędzie gminy/miasta w zakresie przyjmowania, przekształcania i niszczenia wniosków o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zagadnienia podlegające ocenie, nieprawidłowości, przydatne wskazówki 2018-12-14 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w świetle uwarunkowań prawno - karnych 2018-12-14 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kontrola spełniania rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – zadania dla szkół i gmin 2018-12-17 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego 2018-12-17 349 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ewidencjonowanie nieruchomości publicznych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu i planów polityki gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa, jako podstawa prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi 2018-12-17 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
USC - dodawanie i unieważnianie wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego. sporządzenie aktu stanu cywilnego na podstawie dokumentu zagranicznego 2018-12-17 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Funkcjonowanie Rady Gminy/Powiatu oraz Komisji Rady w świetle obowiązujących nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Projekt ustawy o jawności życia publicznego, a prawa i obowiązki radnych 2018-12-17 359 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowy radny w gminie - Status prawny radnego gminy. Prawa i obowiązki radnego nowej kadencji. Oświadczenia majątkowe i przepisy antykorupcyjne dotyczące radnych, burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika 2018-12-18 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US 2018-12-19 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Okresowe oceny kwalifikacyjne w jednostkach samorządowych 2018-12-19 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Indywidualny plan wspierania mieszkańca DPS 2018-12-19 349 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Liczba wyników: 94

Kalendarium szkoleń

Listopad 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów