Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 2019-07-18 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Status prawny radnego 2019-07-18 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK 2019-07-18 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 2019-07-19 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym 2019-07-19 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne - praktyka 2019-07-19 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ochrona danych osobowych w świetle RODO w ośrodkach pomocy społecznej - praktyczne wskazówki 2019-07-19 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK 2019-07-19 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Kurs specjalisty postępowania administracyjnego 2019-07-22
2019-07-23
669 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym 2019-07-22 399 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Podstawowe zadania i obowiązki pracodawców samorządowych według pragmatyki urzędniczej 2019-07-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna i działalność gospodarcza w NGO 2019-07-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wybór ławników na kadencję 2020-2023. Nowe przepisy, zadania gminy, procedura, wzory dokumentów, praktyka 2019-07-24 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Sprawozdania budżetowe i z zakresu operacji finansowych w jednostkach budżetowych - poszczególne pozycje sprawozdań, najczęściej pojawiające się błędy w sprawozdawczości w praktyce 2019-07-25 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zatrudnianie na podstawie umów zlecenia 2019-07-25 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wybór ławników na kadencję 2020-2023. Nowe przepisy, zadania gminy, procedura, wzory dokumentów, praktyka 2019-07-25 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna i działalność gospodarcza w NGO 2019-07-26 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Inspektor ochrony danych osobowych w administracji 2019-07-26 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wprowadzenie do VAT dla nowych pracowników jednostek sektora finansów publicznych 2019-07-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w praktyce obrotu nieruchomościami rolnymi po zmianach w 2019 r. 2019-07-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej 2019-07-29 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Negocjacje i mediacje w pomocy społecznej 2019-07-30 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych 2019-07-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Negocjacje i mediacje w pomocy społecznej 2019-07-31 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wizerunek urzędu. Jak skutecznie promować urząd w najbliższym otoczeniu i jak komunikować się z mieszkańcami? 2019-07-31 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych 2019-08-01 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Rachunkowość, plany finansowe, klasyfikacja budżetowa – zakres podziałek, szczegółowość, praktyczne znaczenie, zasady stosowania oraz możliwości zmian w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 2019-08-01 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych 2019-08-02 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Skargi, wnioski i petycje z uwzględnieniem kompetencji komisji rady dla tych spraw 2019-08-02 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Skuteczne dochodzenie należności publicznoprawnych przez Wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji 2019-08-02 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komunikacja interpersonalna i praca z rodziną – szkolenie dla pracowników socjalnych i pracowników instytucji pomocowych 2019-08-05 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 2019-08-06 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zarządzanie nieruchomościami dla działów administracji. Praktyczny przewodnik po podstawowych obowiązkach właściciela lub zarządcy/administratora obiektu budowlanego 2019-08-06 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wykorzystanie seksualne – pomoc dziecku i rodzinie 2019-08-06 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne w zakresie odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie 2019-08-07 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2019-08-08 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zamówienia publiczne w zakresie odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie 2019-08-08 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wykorzystanie seksualne – pomoc dziecku i rodzinie 2019-08-08 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Administracja platformą ePUAP2 w urzędzie - warsztaty 2019-08-09 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami. Letnie warsztaty praktyczne 2019-08-09 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady tworzenia i zmiany regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy i wynagradzania w samorządzie 2019-08-12 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Roszczenia i opłaty dotyczące nieruchomości na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami w świetle najnowszych przepisów i orzeczeń 2019-08-12 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Jednolity rzeczowy wykaz akt – tworzenie, stosowanie i nowelizacja 2019-08-12 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Statut i regulamin organizacyjny samorządowej instytucji kultury. Jak w prawidłowy sposób opracować dokumenty? 2019-08-14 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian kodeksu pracy 2019-08-19 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Poprawność językowa i komunikatywność 2019-08-19 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Udzielanie zamówień́ publicznych o wartości do progów UE z uwzględnieniem elektronizacji - krok po kroku 2019-08-19 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem przepisów KPA 2019-08-19 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Stypendia i zasiłki szkolne z uwzględnieniem przepisów KPA 2019-08-20 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Finansowanie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych 2019-08-21 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Ewidencja księgowa w jednostkach samorządu terytorialnego w praktyce – nowe plany kont, informacja dodatkowa, niezbędna analityka, polityka rachunkowości 2019-08-22 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisów 2019-08-22 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Podatek VAT – omówienie zmian 2019-08-22 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-08-23 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Centralizacja VAT – jak sprawdzić czy jednostka wypełnia obowiązki w zakresie VAT 2019-08-23 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Wydzierżawianie nieruchomości gminnych w praktyce 2019-08-23 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Skargi, wnioski i petycje z uwzględnieniem kompetencji komisji rady dla tych spraw 2019-08-23 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Podatek VAT w instytucjach kultury - omówienie projektowanych zmian w przepisach 2019-08-23 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Nowelizacja Ustawy o Narodowym zasobie archiwalnym i archiwach obowiązująca od 4 maja 2019 r. 2019-08-23 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Szanse rozwojowe lokalnych społeczności z perspektywy sprawności zarządczej kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kontekście nowych wyzwań i rozwiązań prawnych. Sprawność funkcjonalna pomocy społecznej 2019-08-23 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ważne zadania do wykonania w 2019 r. w zakresie ochrony informacji niejawnych, dokumentacja niejawna – zasady prowadzenia, kontrole 2019-08-26 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Problematyka reklam i reklam wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych. Zarządzanie pasem drogowym. Postępowanie wyjaśniające i wydawanie zezwoleń, opłaty, kary, wykroczenia 2019-08-26 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Komisja rewizyjna - warsztaty praktyczne 2019-08-26 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2014-2020 – szkolenie specjalistyczne 2019-08-26 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawo pracy w 2019 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian kodeksu pracy 2019-08-27 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zasady tworzenia i zmiany regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu pracy i wynagradzania w samorządzie 2019-08-27 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
UCHWAŁY PODATKOWE NA 2020 R.WZORY OGÓLNOPOLSKICH DEKLARACJI ORAZ INFORMACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (DN-1, IN-1), ROLNY (DR-1,IR-1) I LEŚNY (DL-1,IL-1). ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM W II PÓŁROCZU 2019 R. 2019-08-27 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym 2019-08-27 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ochrona zwierząt w gminie na tle zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku analiza funkcjonowania programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zwierzęta dziko żyjące, a obowiązki gminy 2019-08-27 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Komisja rewizyjna - warsztaty praktyczne 2019-08-27 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Aspekty finansowo-księgowe projektów UE 2014-2020 – szkolenie specjalistyczne 2019-08-27 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
RODO w instytucjach kultury z uwzględnieniem najnowszych zmian 2019-08-28 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wprowadzanie danych do nowego systemu Informacji Oświatowej w 2019 roku - online Obowiązki szkół, przedszkoli i jednostek samorządu terytorialnego – WARSZTATY PRAKTYCZNE 2019-08-28 419 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ocena okresowa pracowników samorządowych. Tworzenie systemów ocen okresowych pracowników 2019-08-28 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Szkolenie kompleksowe stosowania ustawy 2019-08-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zagadnienia podziałów nieruchomości z uwzględnieniem skutków prawnych podziału, na tle najnowszego orzecznictwa 2019-08-29 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nowe zasady prowadzenia rozliczeń opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe w prawo własności ze skutkiem od 1 stycznia 2019 roku – praktyczne warsztaty 2019-08-29 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje dla ngo (stowarzyszenia, fundacje) i klubów sportowych – konkurs, umowa, rozliczenie, zwrot - z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 11. 2018 r. 2019-08-29 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury 2019-08-29 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Szkolenie kompleksowe stosowania ustawy 2019-08-30 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Pracownicze Plany Kapitałowe 2019-08-30 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
RODO w pomocy społecznej z uwzględnieniem GKRPA i Zespołów Interdyscyplinarnych 2019-08-30 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Obowiązkowy split payment w podatku VAT od 1 września 2019 roku – mechanizm podzielonej płatności (mpp) w rozliczeniach jednostki sektora finansów publicznych – urząd i jednostki budżetowe 2019-08-30 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i trudnych wniosków w kontekście nowych zasad ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO 2019-08-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Dotacje dla ngo (stowarzyszenia, fundacje) i klubów sportowych – konkurs, umowa, rozliczenie, zwrot - z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 11. 2018 r. 2019-08-30 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Szanse rozwojowe lokalnych społeczności z perspektywy sprawności zarządczej kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w kontekście nowych wyzwań i rozwiązań prawnych. Sprawność funkcjonalna pomocy społecznej 2019-08-30 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Komunikacja interpersonalna i praca z rodziną – szkolenie dla pracowników socjalnych i pracowników instytucji pomocowych 2019-08-30 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań. Pierwsze doświadczenia zlecania zadań wg. znowelizowanych druków ofert, umów i sprawozdań 2019-09-02 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie 2019-09-02 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Świadczenia chorobowe i rodzicielskie 2019-09-02 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań. Pierwsze doświadczenia zlecania zadań wg. znowelizowanych druków ofert, umów i sprawozdań 2019-09-03 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Wystąpienia publiczne, autoprezentacja, kreowanie wizerunku 2019-09-03 359 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przymusowe leczenie odwykowe – przesłanki i postępowanie 2019-09-03 369 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP z uwzględnieniem zasad konkurencyjnego udzielania zamówień w projektach unijnych 2019-09-03 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Odwołania oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia w Kodeksie Postępowania Administracyjnego 2019-09-04 379 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Nielegalne usuwanie drzew - prowadzenie postępowania w sprawie nielegalnego usunięcia drzew, ich zniszczenia lub uszkodzenia 2019-09-04 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp z uwzględnieniem zasad konkurencyjnego udzielania zamówień w projektach unijnych 2019-09-04 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Prawo o aktach stanu cywilnego w praktyce. Instytucja małżeństwa. Obowiązki kierownika USC, wynikające z rozporządzenia UE nr 1191/2016, w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli 2019-09-05 379 zł Poznań, ul. Dąbrowskiego 79A, Biurowiec Omega Więcej informacji
Planowanie przestrzenne w gminie. Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego... 2019-09-05 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Zwyczajne i nadzwyczajne tryby weryfikacji orzeczeń w postępowaniu administracyjnym 2019-09-05 369 zł Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9 Więcej informacji
Liczba wyników: 170

Kalendarium szkoleń

Lipiec 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów