Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to największa pozarządowa organizacja szkoleniowo-doradcza, wspierająca rozwój samorządności w Polsce.

Została założona 18 września 1989 roku, a wpisana do rejestru fundacji 9 stycznia 1990 roku. Grupę założycielską stanowili parlamentarzyści - aktywni przedstawiciele ówczesnej opozycji demokratycznej: prof. Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander Paszyński, Jerzy Stępień i prof. Jerzy Regulski, który przez 25 lat był prezesem Fundacji. Od stycznia 2015 roku funkcję tę pełni sędzia Jerzy Stępień.

Misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako podstawowa forma demokracji.

Fundacja jest organizacją sieciową, w której skład wchodzi obecnie 13 Regionalnych Ośrodków z 3 filiami. Dzięki tej strukturze obejmuje swoimi działaniami terytorium całego kraju.

Realizując swoją misję prowadzi działania na rzecz budowy więzi lokalnych i rozwoju kapitału społecznego wspólnot lokalnych. Wspiera przez szkolenia i doradztwo rozwój instytucji publicznych – samorządowych i rządowych. Bada jakość usług publicznych i prowadzi projekty na rzecz podnoszenia poziomu oraz efektywności tych usług.

Fundacja kieruje działania do szerokiego grona odbiorców: administracji publicznej, jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, grup nieformalnych i liderów lokalnych. Odbiorcami usług Fundacji są również małe i średnie przedsiębiorstwa, a także grupy zagrożone marginalizacją, np. bezrobociem.

Zasadą Fundacji jest działanie w partnerstwie oraz dążenie do utrzymywania stałych więzi ze współpracującymi osobami, organizacjami i instytucjami. Dlatego wypracowana została specyficzna forma działania:  fora samorządowe. Zrzeszają one przede wszystkim pracowników samorządowych i przedstawicieli władz lokalnych. Członkami niektórych forów są również członkowie organizacji społecznych.

Wspieranie rozwoju demokracji w krajach realizujących przemiany ustrojowe jest jednym z głównych celów prowadzonych od 1992 roku działań Fundacji za granicą. Obejmują one zarówno przekazywanie polskich doświadczeń w zakresie transformacji ustrojowej i funkcjonowania samorządu, jak i aktywności obywatelskiej, rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym oraz  - od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – także zagadnień związanych z funkcjonowaniem w strukturach UE. Przez lata FRDL działała głównie w państwach powstałych po upadku ZSRR oraz krajach bałkańskich. W ostatnich latach nawiązana została współpraca z Tunezją i Birmą.

FRDL ma doświadczenie w następujących dziedzinach:

 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli samorządu terytorialnego(podstawowej działalności Fundacji): kadry kierowniczej, radnych, urzędników, pracowników zakładów budżetowych podległych samorządom;-
 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla pracowników i kadry zarządzającej MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • Prowadzenia działalności szkoleniowej i doradczej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych(np. w zakresie rozwoju instytucjonalnego, pozyskiwania funduszy, zarządzania projektami, partnerstwa z samorządem oraz sektorem biznesu), młodzieży (np. szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, aktywizacji obywatelskiej) oraz nauczycieli.
 • Przygotowywania i pomocy we wdrażaniu gminnych i powiatowych strategii rozwoju lokalnego, wśród których ważne miejsce zajmują programy dotyczące rozwoju partycypacji społecznej oraz rozwoju gospodarczego i współpracy władz lokalnych z sektorem prywatnym.

Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze powstał na bazie utworzonego 24.02.1997 Zielonogórskiego Centrum Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze – filii Centrum Lokalnego w Jeleniej Górze. Od 14.05.1999 funkcjonował już jako odrębna jednostka pod nazwą Lubuskie Centrum Szkoleniowa FRDL w Zielonej Górze, które z dniem 20.11.2002 zmieniło nazwę na FRDL Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze.

W okresie istnienia Ośrodka kilkakrotnie zmieniała się siedziba, która obecnie mieści się w centrum miasta przy al. Niepodległości 16/9 w Zielonej Górze.

Naszą działalność kierujemy głównie do jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego. Dzięki szerokiej bazie trenerów i zapleczu dydaktycznemu jesteśmy ważnym ośrodkiem szkoleniowym w Polsce Zachodniej.

Naszą misją jest wspieranie osób, organizacji i środowisk biorących udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Podstawowymi formami działania FRDL Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze są:

Wspomaganie integracji środowisk poprzez działalność Forów, zrzeszających urzędników różnego szczebla. Specjaliści z różnych dziedzin, związanych z szeroko rozumianą tematyką samorządową pełnią rolę moderatorów i konsultantów na spotkaniach. Podczas tych spotkań członkowie mają możliwość wymiany doświadczeń i uzyskania odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania związane z wykonywaną pracą.

Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, seminariów, kursów, treningów, warsztatów dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Doradztwo i konsulting dla samorządów, administracji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspomaganie inicjatyw obywatelskich. 

Prowadzenie badań naukowych i analiz, działalność opiniotwórcza oraz lobbing na rzecz budowy społeczeństwa i państwa obywatelskiego.

Realizacja projektów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim o tematyce edukacyjnej, badawczej oraz związanej z przeciwdziałaniem bezrobociu.

Kalendarium szkoleń

Kwiecień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów