1. "Szkoła równych szans" – projekt kierowany do 65 szkół województwa lubuskiego mający na celu wdrożenie programów rozwojowych szkół, co spowoduje wyrównanie szans edukacyjnych i zwiększenie aspiracji uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych. W konkursie grantowym wzięło udział 147 szkół. Wartość projektu 6.273.963,00 zł.
 2. "Szansa bez munduru" – partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych - projekt skierowany do byłych żołnierzy, ich rodzin oraz pracowników przedsiębiorstw i ma na celu 1 – Zbudowanie funkcjonującego, modelowego systemu wsparcia grup docelowych, 2 – Dostosowanie istniejących metod doradczych i innych działań grup docelowych, 3 – Zwiększenie udziału grup docelowych w rynku pracy, 4 – Wykorzystanie doświadczeń partnerów ponadnarodowych w zakresie pomocy byłym żołnierzom zawodowym. Wartość projektu 800 tys. zł.
 3. "Druga szansa" – partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych - projekt skierowany do byłych żołnierzy, ich rodzin oraz pracowników przedsiębiorstw i ma na celu 1 –  Powołanie i prowadzenie Centrum Informacyjnego; 2 –  Informowanie Komisji Sejmowej; 3 –  Upowszechnienie pakietu rozwiązań prawnych na szczeblu lokalnym; 4 -  Animowanie uruchomienia Rezultatu; 5 -  Upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych w działających Forach; 6 -  Wsparcie animatorów rynku pracy; 7 -  Konferencja „Szansa bez munduru”. Wartość projektu 150 tys. zł.
 4. "Profesjonalizm pracowników socjalnych Lubuskiego Trójmiasta" – projekt skierowany do pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, noclegowni i organizacji samorządowych - Celem ogólnym projektu było zwiększenie skuteczności wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzrost jakości usług świadczonych na rzecz osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Celami szczegółowymi projektu są: poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych, umiejętności komunikowania się z osobami zagrożonymi wykluczeniem oraz wzrost poczucia własnej wartości pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, noclegowni i organizacji pozarządowych z Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa. Wartość projektu 90 tys. zł.
 5. "Profesjonalni pracownicy socjalni Lubuskiego Trójmiasta" – druga edycja projektu „Profesjonalizm pracowników socjalni Lubuskiego Trójmiasta”. Wartość projektu – 146 tys. zł.
 6. "Szkolenia generalne i specjalistyczne – wyższy i średni szczebel zarządzania" – celem projektu było podniesienie kwalifikacji pracowników służb cywilnych województwa lubuskiego.
 7. "Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym" – projekt adresowany był do samorządów gminnych oraz społeczności lokalnych, a jego celem była pomoc administracji samorządowej w budowaniu gminnych programów przeciwdziałania narkomanii przy zaangażowaniu społeczności lokalnej.
 8. "Współpraca jst-ngo szansą rozwoju gmin" – projekt miał na celu wzmocnienie i upowszechnienie dobrych praktyk współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, jak również wsparcie wdrażania oraz udoskonalenie Wieloletnich oraz Rocznych Programów Współpracy, a w konsekwencji sprzyjanie rozwojowi społeczności lokalnych i postaw obywatelskich.
 9. "Lubuski samorządowy ekspert europejski" – celem projektu było przygotowanie urzędników Województwa lubuskiego do pozyskiwania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE. Wartość 167 tys. zł.
Ośrodek Regionalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oprócz bogatej, specjalistycznej oferty daje nam coś więcej… integruje urzędników lubuskich. Członkowie klubów i forów działających w ramach ośrodka mają w nim wiele okazji do zaprezentowania własnych doświadczeń i przykładów projektów realizowanych w swoich samorządach. Uczestnicy decydują o programie zajęć i doborze specjalistów. 

Podstawą oferty fundacji jest badanie potrzeb środowisk samorządowych oraz wysoka jakość świadczonych usług. Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze stwarza możliwości zdobycia dodatkowej wiedzy i uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego: 

 • Forum Urzędników Europejskich - Integruje środowisko specjalistów unijnych, którzy nawiązując między sobą kontakty tworzą płaszczyznę współpracy również między jednostkami samorządu terytorialnego. Wymieniając doświadczenia, wspierają się w realizacji swoich projektów, tworzą partnerstwa i modele obsługi funduszy europejskich.
 • Forum Skarbników - Skupia skarbników samorządów terytorialnych z terenu województwa lubuskiego i służy wymianie doświadczeń oraz podnoszeniu kwalifikacji jego członków.
 • Forum Sekretarzy - Zrzesza sekretarzy samorządów terytorialnych z całego lubuskiego regionu. Celem działalności FS jest wzrost umiejętności kadry administracyjnej i sprostania wysokim standardom.
W miesiącu listopadzie 2007r. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze otrzymała certyfikat "W pełni zaradni" promujący pracodawców zatrudniających promujących pracowników niepełnosprawnych. 

Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze prowadzi bardzo szeroką działalność w zakresie rozwoju demokracji lokalnej i podnoszenia świadomości obywatelskiej. Przykłady tego typu działalności z 2007r.: 

 1. Konkurs "Którędy do demokracji" na esej literacko-społeczny skierowany do młodzieży z ternu województwa lubuskiego, Konferencja podsumowująca z udziałem Prezydenta Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy Bernarda Margueritte’a,
 2. Konferencja pn. "Przesiedleni i wypędzeni" – próba określenia regionalnej tożsamości - z udziałem reżysera Krzysztofa Zanussiego,
 3. Konferencja pn. "Polski samorząd w UE" – rozwój samorządu terytorialnego w Polsce i porównanie do standardów UE – z udziałem prof. Jerzego Regulskiego – twórcy samorządu terytorialnego,
 4. Konkurs pn. "Świadectwo dojrzałości dla najlepszych" skierowany do samorządów terytorialnych województwa lubuskiego.

  odznaka dla OR 

Działalność FRDL w Zielonej Górze jest również przykładem promocji województwa lubuskiego w Polsce i zagranicą ponieważ projekty i przedsięwzięcia, które realizuje są upowszechniane w innych województwach naszego kraju oraz ma arenie międzynarodowej.   Zaufanie jakim darzą Fundację samorządy jest jednym z najważniejszych czynników potwierdzających wielki wkład Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze w rozwój Województwa Lubuskiego.

LUBUSKI LAUR OŚWIATY

Wyróżnienie Lubuski Laur Oświaty dla FRDL OR Zielona Góra 


Lubuski Laur Oświaty
20.04.2010 r. na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbyła się finałowa gala konkursu Lubuski Laur Oświaty. Już po raz ósmy honorowe wyróżnienia odebrały osoby i organizacje, które swoimi działaniami wspierają oświatę i przyczyniają się do jej rozwoju , a także podejmują ciekawe inicjatywy na rzecz edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży. Laury wręczył wiceprzewodniczący sejmiku Zdzisław Paduszyński.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze otrzymała wyróżnienie Lubuski Laur Oświaty w kategorii podmioty gospodarcze i instytucje za szczególny wkład w oświatę województwa lubuskiego poprzez realizację projektów: "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubuskim", " Lubuska Szkoła Równych Szans" oraz " Lubuska Szkoła Równych Szans - II edycja". Lubuski Laur Oświaty organizowany jest od 2002 r. przez Sejmik Województwa Lubuskiego. Honorowy patronat nad każdą edycją obejmuje Przewodniczący Sejmiku. 


llo

Podczas uroczystości wystąpili laureaci konkursu: Eleni oraz członkowie Sportowego Klubu Tanecznego Mega Dance. Przed publicznością zaprezentowały się również dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego "Polanie", prowadzonego przez Jerzego Szymczaka - zdobywcy wyróżnienia Lubuski Laur Oświaty 2007.

Do pobrania:
Lubuskie Laury Oświaty - laureaci wyłonieni

źródło: www.lubuskie.pl

Kalendarium szkoleń

Kwiecień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów