„NISKOEMISYJNOŚĆ I PROGNOZOWANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA TERENY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - SZKOLENIA DLA GMINNYCH SŁUŻB PLANISTYCZNYCH”

05 Październik 2018

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych”  realizowanego w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel projektu:

Cel główny projektu  „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych” to podwyższenie kompetencje 1.500 pracowników (975 K i 525 M) administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego z terenu całej Polski w zakresie technik sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w kontekście wspierania niskoemisyjności oraz prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy zagospodarowania do grudnia 2018 r.

Podniesienie kompetencji pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego przyczyni się do wyższej jakości dokumentów planistycznych opracowywanych w gminach, a w dłuższej perspektywie czasu, dzięki zwiększeniu potencjału instytucji samorządowych, do bardziej odpowiedzialnego zarządzania przestrzenią.

W projekcie wezmą udział pracownicy 400 jednostek samorządowej administracji publicznej z terenu całego kraju.

Pracownicy JST wezmą udział w 3-dniowym bloku szkoleniowym w trakcie którego zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi wpływu współczesnych procesów społecznych i demograficznych na planowanie przestrzenne i zarządzanie przestrzenią, wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym, dostępności przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego oraz partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Ponadto będą mieli okazję praktycznie przećwiczyć proces prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

 

Województwo

Hotel

Formularz zgłoszeniowy

Termin

Telefon kontaktowy w sprawie szkoleń

1.

dolnośląskie - Wrocław

Hotel Ibis Wrocław Centrum
ul. Powstańców Śl. 7b

53-332 Wrocław

Formularz zgłoszeniowy

13-15.11.2018
26-28.11.2018

Katarzyna Elsner   
katarzyna.elsner@okst.pl 
71 372 41 21 / 71 344 26 90

2.

kujawsko-pomorskie - Bydgoszcz

Hotel Brda

ul. Dworcowa 94 
85-010 Bydgoszcz

Formularz zgłoszeniowy

17-19.10.2018
22-24.10.2018
7-9.11.2018

Natalia Mikołajczyk 
n.mikolajczyk@bydgoszcz-frdl.pl   
52 321 18 90

3.

lubelskie - Lublin

Hotel Victoria

ul Narutowicza 58-60 Lublin

Formularz zgłoszeniowy

22-24.10.2018
19-21.11.2018

Ewa Więch

ewa.wiech@frdl.lublin.pl

81 532 64 40

4.

lubuskie - Zielona Góra

Hotel Amadeus
ul.Jednosci 87A,  

65-018 Zielona Góra

Formularz zgłoszeniowy

6-8.11.2018

Miron Ratajczak
m.ratajczak@frdl.org
68 453 22 07

5.

łódzkie - Łódź

Hotel Campanille
al. Piłsudskiego 27,

90-307 Łódź

Formularz zgłoszeniowy

28-30.11.2018
5-7.12.2018

Katarzyna Marciniak

k.marciniak@frdl-lodz.pl

42 307 32 38

6.

małopolskie - Kraków

Hotel Interhouse

ul. Bratysławska 2, 

31-201 Kraków

Formularz zgłoszeniowy

17-19.10.2018
19-21.11.2018
11-13.12.2018

Tomasz Żygłowicz

tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl

12 623 72 44

7.

mazowieckie - Warszawa

Hotel Best Western Felix
ul.Omulewska 24,

 04-128 Warszawa

Formularz zgłoszeniowy

12.11.2018
14-16.11.2018

21.11.2018
26-28.11.2018
28-30.11.2018
10-12.12.2018

Łukasz Długołęcki

lukasz.dlugolecki@frdl.org.pl

22 351 93 08

8.

opolskie - Opole

Hotel DeSilva Premium Opole,
ul.Powolnego 10,

45-078 Opole

Formularz zgłoszeniowy

17-19.10.2018

Mariola Walkowicz

mwalkowicz@opole.frdl.pl

77 454 48 29

9.

podkarpackie - Rzeszów

hotel Hetman 
ul. Langiewicza 29b, 

35-085 Rzeszów

Formularz zgłoszeniowy

8-10.10.2018
21-23.11.2018

Aleksandra Łach

aleksandra.lach@frdl.rzeszow.pl

17 783 55 54

10.

podlaskie - Białystok

Hotel Ibis Styles Białystok
ul.Piłsudskiego 25,

15-444 Białystok

Formularz zgłoszeniowy

17-19.10.2018

Małgorzata Lach

mlach@frdl.bialystok.pl

85 732 17 88

11.

pomorskie -  Gdańsk

Hotel Gryf
 ul. Jana z Kolna 22/26, Gdańsk

Formularz zgłoszeniowy

8-10.10.2018
22-24.10.2018
19-21.11.2018

Andrzej Banach

andrzej.banach@frdl.org.pl

698995573

12.

śląskie - Katowice

Hotelu Katowice
AL.Korfantego 9,

40-951 Katowice

Formularz zgłoszeniowy

12-14.11.2018

Barbara Tekień 
barbara.tekien@okst.pl 
32 206 89 43

13.

świętokrzyskie - Kielce

Hotel Dal 
ul.Piotrkowska 12,  

25-510 Kielce

Formularz zgłoszeniowy

12-14.11.2018

Monika Dziedzic

monika.dziedzic@frdl.kielce.pl

41 3430038 wew. 21

14.

warmińsko-mazurskie - Olsztyn

Warmiński Hotel & Conference
ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn

Formularz zgłoszeniowy

22-24.10.2018

Małgorzata Lach

mlach@frdl.bialystok.pl

85 732 17 88

15.

wielkopolskie - Poznań

Hotel Gromada
ul. Babimojska 7, Poznań

Formularz zgłoszeniowy

10-12.10.2018

5-7.12.2018

Miron Ratajczak
m.ratajczak@frdl.org
68 453 22 07

Zakres szkoleń:

Szkolenia zostaną poświęcone technikom sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście:
a) wspierania niskoemisyjności w planowaniu przestrzennych oraz
b) prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania.

Uczestnicy szkoleń będą analizować:
a) przesłanki podjęcia decyzji o zmianie (w przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz opracowaniu/zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
b) działania analityczne służące zebraniu niezbędnych danych do prowadzenia dialogu o możliwych zmianach zagospodarowania danego terenu do uwzględnienia w dokumentach planistycznych;
c) działania informacyjno-animacyjne mające na celu włączenia możliwie najszerszego grona użytkowników przestrzeni w planowanie zmian oraz techniki umożliwiające udział interesariuszy w projektowaniu zmian w przestrzeni, zgodnie z ich preferencjami i potrzebami wynikającymi z wieku, płci, poziomu sprawności;
d) techniki zapisu planistycznego i skutki stosowania konkretnych zapisów dla kształtowania pożądanych i niepożądanych zmian w przestrzeni.

1) Wspieranie niskoemisyjności w planowaniu przestrzennym

Budowa miast zwartych i przeciwdziałanie rozlewaniu się zabudowy;
Przeciwdziałanie występowaniu jednorodności funkcji w zabudowie, korzyści różnicowania zabudowy pod względem funkcji;
Tworzenie systemu terenów zieleni, w tym klinów napowietrzających;
Woda w przestrzeni miast, w tym kwestie przeciwpowodziowe i niebieska infrastruktura;
Budowa zrównoważonego i kompleksowego systemu transportowego, w tym transportu publicznego;
Stosowanie regulacji w zakresie nowych technologii zaopatrzenia budynków w energię i ciepło;
Stosowanie regulacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu;
Działania ‘miękkie” prowadzone przez samorządy o charakterze edukacyjno-informacyjnym kierowane do społeczności lokalnych.

2) Prognozowanie realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania
Bilansowanie terenów przeznaczonych pod zabudowę według obowiązujących przepisów; przedstawienie wybranych przykładów,
Określenie potrzebnej, całkowitej chłonności obszarów inwestowania gminy,
Określenie chłonności obszarów istniejącej zabudowy i obszarów przeznaczonych do zabudowy w planach miejscowych, 
Określenie potrzeb w zakresie wyznaczenia nowych obszarów rozwojowych, 
Propozycje dotyczące ogólnych zasad bilansowania terenów przeznaczonych do zabudowy, 
Negatywne skutki chaotycznego rozpraszania się zabudowy dla gmin i mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennych i społecznych aspektów konfliktów przestrzennych pojawiających się na terenach wiejskich, w tym kwestii alienacji, a także konieczności upowszechniania wiedzy o skutkach masowego pojawiania się zabudowy mieszkaniowej na terenach wiejskich dla dawnych mieszkańców.

Działania i beneficjenci:

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 70 trzydniowych szkoleń na terenie wszystkich województw. 

Projekt jest realizowany na terenie całej Polski

Pracownicy instytucji objętych wsparciem: 

- Gminy miejskie

- Gminy miejsko-wiejskie

- Gminy wiejskie

 Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Wartość projektu – 1 995 066, 00 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 681 441,62 zł 84,28 % wartości projektu

Nr umowy: POWR.02.19.00-00-KP02/17-01

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Koordynator projektu:

Iwona Szablewska tel. 68/453 22 09, e-mail: i.szablewska@frdl.org   

Biuro projektu:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 16/9 65-048 Zielona Góra

Biuro regionalne projektu:

 1. Dolnośląskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego  im. Waleriana Pańki www.okst.pl 
  osoba do kontaktu: Katarzyna Elsner   katarzyna.elsner@okst.pl 71 372 41 21 / 71 344 26 90
  Śląskie:  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego  im. Waleriana Pańki www.okst.pl
  osoba do kontaktu: Barbara Tekień barbara.tekien@okst.pl 32 206 89 43,  253 84 09 w. 35
 2. Kujawsko - pomorskie: Kujawsko-Pomorskie Biuro  Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  www.bydgoszcz-frdl.pl 
  osoba do kontaktu: Natalia Mikołajczyk n.mikolajczyk@bydgoszcz-frdl.pl  52 321 18 90
 3.  Lubelskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Regionalny w Lublinie www.frdl.lublin.pl
  osoba do kontaktu: Ewa Więch ewa.wiech@frdl.lublin.pl 81 532 64 40

 4. Lubuskie i Wielkopolskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze www.frdl.org   
  osoba do kontaktu:   Miron Ratajczak m.ratajczak@frdl.org 68 453 22 07
 5. Łódzkie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Centrum Szkoleniowe w Łodzi www.frdl-lodz.pl 
  osoba do kontaktu: Katarzyna Marciniak k.marciniak@frdl-lodz.pl  42 307 32 38 / 605 909 355
 6. Małopolskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji  www.mistia.org.pl  
  osoba do kontaktu:   Tomasz Żygłowicz tomasz.zyglowicz@mistia.org.pl  12 623 72 44
 7. Mazowieckie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze www.frdl.mazowsze.pl  
  osoba do kontaktu:   Łukasz Długołęcki lukasz.dlugolecki@frdl.org.pl
 8. Opolskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej www.opole.frdl.pl 
  osoba do kontaktu:   Mariola Walkowicz mwalkowicz@opole.frdl.pl  77 454 48 29
 9. Podkarpackie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego www.frdl.rzeszow.pl  
  osoba do kontaktu: Aleksandra Łach   aleksandra.lach@frdl.rzeszow.pl  17 783 55 54
 10. Podlaskie i Warmińsko-mazurskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Podlaskie Centrum www.frdl.bialystok.pl 
  osoba do kontaktu:   frdl-pc@frdl.bialystok.pl   85 732 17 88
 11. Pomorskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Ośrodek Regionalny w Gdańsku www.gdansk.frdl.pl
  osoba do kontaktu:   Andrzej Banach  andrzej.banach@frdl.org.pl 698995573
 12. Świętokrzyskie : Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Świętokrzyskie Centrum w Kielcach www.frdl.kielce.pl  
  osoba do kontaktu:   centrum@frdl.kielce.pl  41 343 00 38, 41 344 77 62
 13. Zachodniopomorskie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej  Centrum Szkoleniowe w Szczecinie www.frdl.szczecin.pl 
  osoba do kontaktu:   Elżbieta Silny elsilny@frdl.szczecin.pl    725 302 313Formularz zgłoszeń na szkolenia:
1. Województwo dolnośląskie
2. Województwo kujawsko-pomorskie
3. województwo lubelskie
4. Województwo lubuskie
5. województwo łódzkie
6. województwo małopolskie
7. województwo mazowieckie
8. województwo opolskie
9. województwo podkarpackie
10. województwo podlaskie
11. województwo pomorskie
12. województwo ślaskie
13. województwo świętokrzyskie
14. województwo warmińsko-mazurskie
15 województwo wielkopolskie
16. województwo zachodniopomorskie

Do pobrania:

List rekomendacyjny z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Zaproszenie

Regulamin projektu

Załącznik 1 Formularz zgłoszeniowy podmiot

Załącznik 2 Oświadczenie uczestnika szkoleń

Harmonogram szkoleń 

Program szkoleń

Kalendarium szkoleń

Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów