Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „Klauzule społeczne w Prawie Zamówień Publicznych”

05 Kwiecień 2017

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na  bezpłatne szkolenie pn. „Klauzule społeczne w Prawie Zamówień Publicznych ” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego i jednostek podległych w szczególności dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie zamówień z województwa lubuskiego z powiatów objętych projektem: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Szkolenie prowadzi Tomasz Kowalewski specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów, kontroli zarządczej oraz funduszy unijnych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL). Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli.

Program szkolenia: szkolenie trwa 8 h dydaktycznych w godzinach 9:00 - 15:45

Aktualny stan prawny

1. Omówienie aktów prawnych dot. nowelizacji 2016.

2. Zakres stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Nowe wyłączenia obowiązku stosowania ustawy.

4. Wyłączenia ze względów społecznych

5. Szacowanie wartości zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

1.Wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

2.Zakazy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

3.Wymagania i możliwości związane ze stosowaniem klazul społecznych

Warunki udziału wykonawców w postępowaniu i ocena spełnienia przez nich ustalonych warunków.

1.Aspekty społeczne w warunkach udziału w postępowaniu

2.Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie

3.Wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5.Podwykonawcy.

6.Dokumenty składane przez wykonawcę w odpowiedzi na postępowanie.

Kryteria oceny ofert

1.Dopuszczalne kryteria oceny ofert

2.Kryteria społeczne

3.Badanie i ocena ofert.

4.Nowe przesłanki odrzucenia ofert.

5.Rażąco niska cena.

Tryby postępowania.

II. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w tym zmiany z 2016 r.

IV. Umowa o zamówienie publiczne.

1. Rodzaje umów.

2. Zmiana treści umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Realizacja umowy.

V. Środki ochrony prawnej.

1. Odwołanie.

2. Skarga.

VI. Dokumentacja postępowania.

1. Ogłoszenie o zamówieniu i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

VII. Protokół postępowania.

VII. Przykłady stosowania klauzul społecznych w zamówieniach w kraju.

Miejsce szkolenia:

FRDL OR Zielona Góra ul. AL. Niepodległości 16/9   65-048 Zielona Góra

Termin szkolenia do wyboru: (każdy termin obejmuje ten sam program szkolenia)
25.04.2017
28.04.2017
16.05.2017
23.05.2017

REKRUTACJA:

Termin zgłoszeń: 20.04.2017 r.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1.       Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny: WYPEŁNIJ TU

 2.     Jednocześnie przed szkoleniem należy dostarczyć  dokumentację niezbędną zał. 2 i 5 podpisane przez osoby upoważnione w Państwa instytucji na adres l.legutko@frdl.org  lub przesłać pocztą na adres:

Lidia Legutko

FRDL Ośrodek Regionalny

Al. Niepodległości 16/9

65-048 Zielona Góra

3.     Załączniki powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji.

Załącznik 2 - pobierz tutaj

Załącznik 5 - pobierz tutaj 

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie. 

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

 

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Lidia Legutko

Specjalista ds. procesu edukacyjnego

tel. 782 870 164

l.legutko@frdl.org

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

Kalendarium szkoleń

Wrzesień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów