OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH DEDYKOWANYCH

JEDNOSTKOM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

PROPONUJEMY ZORGANIZOWANIE NA TERENIE PAŃSTWA URZĘDU LUB W INNYM WYBRANYM MIEJSCU ZAMKNIĘTYCH SZKOLEŃ I WARSZTATÓW Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH

Kodeks Postępowania Administracyjnego – przygotowywanie poprawnych decyzji administracyjnych to jedna z podstawowych kompetencji urzędnika samorządowego. Proponujemy organizację praktycznego szkolenia (jednodniowe, dwudniowe) lub przeprowadzenie dla pracowników czterodniowego kursu zakończonego egzaminem z zakresu postępowania administracyjnego.

Zamówienia publiczne – to szkolenie, które pozwoli Państwu przygotować profesjonalne dokumenty przetargowe lub zapytania ofertowe ze szczególnym uwzględnieniem zamian w ustawie. Szkolenie dostosujemy do charakterystyki jednostki, dla jakiej ma być prowadzone. Szkolenie może dotyczyć zagadnień ogólnych lub różnych wariantów: w zależności od poziomu znajomości zagadnienia oraz charakteru pracy odbiorców (np. zamówienia publiczne w kulturze, oświacie, pomocy społecznej – tzw. małe zamówienia).

Instrukcja kancelaryjna – prowadzenie obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym wykazie akt, z uwzględnieniem elektronicznego obiegu dokumentów, w urzędzie i/lub jednostkach podległych. Szkolenie może zostać rozszerzone o redagowanie pism urzędowych.

Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego i inne praktyczne szkolenia dla pracowników wydziałów organizacyjnych i biur obsługi rad gmin i powiatów, województwa takie jak dostęp do informacji publicznej, statuty jednostek samorządu terytorialnego w tym placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych.

Zarządzanie personelem - szkolenie dla kadry kierowniczej obejmujące m. in. umiejętności tworzenia i zarządzania zespołem, oceniania i motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów w zespole oraz elementy prawa pracy niezbędne w prawidłowym wykonywaniu roli kierowniczej itp.

Realizacja projektów finansowanych ze środków UE szkolenia dla zespołów i osób przygotowujących projekty połączone z konsultacjami specjalistów z zakresu EFRR, EFS, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko itp. Warsztaty z programem przygotowanym indywidualnie dla konkretnego samorządu pozwolą zdobyć wiedzę i wypracować praktyczne rozwiązania.

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi: m.in. zasady i tryb udzielania dotacji oraz ich rozliczanie; zlecanie i nadzór nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Finanse publiczne - ogólne i specjalistyczne szkolenia z zakresu ustawy o finansach publicznych, rachunkowości budżetowej, podatków i opłat lokalnych, inwentaryzacji, sprawozdawczości budżetowej, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej.

Prawne ramy działania gminnych i miejskich komisji rozwiązywania problemów alkoholowychw aspekcie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Szkolenie kierowane jest do członków gminnych komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

Prawidłowe sporządzanie pism urzędowych: charakterystyka pisma urzędowego zgodnie z aktualnymi wytycznymi, uwzględniając także wpływ instrukcji kancelaryjnej oraz zasady techniki prawodawczej. Główny cel szkolenia to doskonalenie umiejętności językowych przygotowywania pism urzędowych, aby usprawnić proces komunikacji między instytucją a jej klientami potrzebny do budowania relacji między nimi oraz prawidłowe zastosowanie technik redakcji i edycji pisma, aby zwiększyć czytelność i przejrzystość pisma.

Marketing miast i budowanie marki szkolenie pozwalające zdobyć specjalistyczną i kompleksową wiedzę na temat promocji miast, gmin i regionów, w zakresie tworzenia nowoczesnych narzędzi atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększania konkurencyjności miast, gmin i regionów.

Gospodarka odpadami - szkolenie, które pozwoli odpowiedzieć na pytanie jak sprawnie obsługiwać system gospodarowania odpadami, wydawanie decyzji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wdrożenie zmian wynikających z ustaw.

Profesjonalna obsługa klientów – to warsztaty praktycznych technik zachowania wobec różnych typów klientów i umiejętności interpersonalnych. To warsztaty podczas których uczestnicy uczą się jak asertywnie postępować z osobami, które odwiedzają naszą organizację.

Szkolenie interpersonalne – to warsztaty podczas których uczestnicy będą mogli przećwiczyć swoje zachowania i umiejętności w zakresie kontaktów z innymi osobami. Szkolenie zostaje każdorazowo dostosowane do specyfiki grupy docelowej i jego szczegółowy program uwzględnia potrzeby grupy szkoleniowej (badanie potrzeb szkoleniowych).

Prawo oświatowe – szkolenia, które przybliżają problematykę spraw oświatowych z punktu widzenia dyrektora, organu prowadzącego i kuratorium. Szkolenia dla pracowników jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej, kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, rekrutacji do szkół i przedszkoli, arkuszy organizacyjnych, przygotowania do ewaluacji placówki.

Zarządzanie rozwojem gminy lub powiatu – moderowane warsztaty dot. aktualizacji strategii rozwoju, wdrożenia Powszechnego Modelu Samooceny (CAF), zarządzania w oparciu o budżet zadaniowy JST.

Prawo pracy – szkolenie, które pozwoli zdobyć i zaktualizować wiedzę na temat stosunku pracy w administracji publicznej w świetle nowelizowanych przepisów ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków kadry zarządzającej i kierowników zarządzających zespołami pracowniczymi.

Oraz każdy inny temat, który jest organizowany w formie szkolenia otwartego w naszej ofercie.

 • Szkolenia zamknięte każdorazowo dostosowujemy do potrzeb i możliwości grupy docelowej. Program szkolenia zostaje uzgodniony z zamawiającym, może zostać przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych. Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia we wskazanym przez Państwa ośrodku konferencyjnym. Do nas należy obsługa organizacyjna i merytoryczna szkolenia.
 • Szczegóły programu pobytowego zostają uzgodnione z zamawiającym.
 • Uczestnicy na szkoleniach otrzymują materiały szkoleniowe, materiały robocze oraz certyfikaty ukończenia szkolenia.
 • Każde szkolenie kończy się badaniem satysfakcji ze szkolenia.
 • Ankiety wypełnione przez uczestników pozwalają nam doskonalić się i stale dostosowywać ofertę szkoleniowo – doradczą do potrzeb uczestników.

Szkolenia prowadzą profesjonaliści, praktycy, eksperci z instytucji sprawujących nadzór nad samorządem, osoby z dużym doświadczeniem szkoleniowym. Jednocześnie zorganizujemy szkolenie z trenerami poleconymi przez Państwa. Interesuje Państwa inny temat szkolenia? Prosimy o kontakt z Ośrodkiem, aby poznać pełną ofertę.

Na Państwa życzenie przedkładamy referencje z wykonanych usług potwierdzające należyte wykonanie szkolenia lub doradztwa.

NASZA MISJA:

Misją Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze jest wspieranie samorządności i rozwoju lokalnego poprzez działalność edukacyjną i doradczą.  

Zadaniem Ośrodka jest oferowanie usług spełniających zmieniające się i coraz bardziej skomplikowane potrzeby klientów, przyczyniając się tym do realizacji misji i merytorycznego wspierania samorządności i rozwoju lokalnego województwa lubuskiego oraz wielkopolskiego. Jakość świadczonych usług jest zapewniona poprzez wysokie zaangażowanie wszystkich pracowników Ośrodka. Kwalifikacje pracowników pozwalają na sprostanie wymaganiom klientów oraz są systematycznie podnoszone poprzez szkolenia i kursy. 

REALIZUJEMY: 

 • Projekty badawcze w organizacjach,
 • Pisanie i realizowanie w partnerstwie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • Realizowanie projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej jako wykonawca,
 • Coaching dla kadry kierowniczej administracji publicznej,
 • Pisanie programów i strategii miasta, gminy, powiatu w różnych obszarach merytorycznych,
 • Dziesiątki szkoleń otwartych i zamkniętych miesięcznie,
 • Wydawnictwo specjalistyczne. 

CO NAS WYRÓŻNIA NA RYNKU SZKOLEŃ DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ?

 • Znajomość uwarunkowań działania administracji publicznej,
 • Udział w tworzeniu samorządu lokalnego,
 • Blisko 30 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń skierowanych do pracowników administracji publicznej,
 • Bogata oferta szkoleń prawnych, z zarządzania i organizacji administracji publicznej,
 • Profesjonalna kadra trenerów, ekspertów, wykładowców praktyków posiadających doświadczenie zawodowe w administracji publicznej i instytucjach z nią związanych RIO, SKO, sądy,
 • Partnerskie relacje we współpracy z państwem tak aby szkolenia odpowiadały Państwa potrzebom i oczekiwaniom,
 • Otwartość na nowe idee zarządzania w administracji publicznej,
 • Różnorodność i fachowość ofertowanych produktów szkoleniowo – doradczych,
 • Możliwości logistyczne organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych: stacjonarnych, wyjazdowych, w siedzibie zamawiającego, poza miejscem pracy,
 • Analizowanie poziomu zadowolenia naszych klientów, dostosowanie się do potrzeb wynikających ze zmian prawnych.

Przeszkoliliśmy blisko 1 500 000 osób (prawie 70 000 wydarzeń szkoleniowych)

Przy ośrodkach działa 60 forów, liczących około 4 000 członków, reprezentujących 20 grup zawodowych, dla których zorganizowano ok. 5 000 wydarzeń szkoleniowych

PONADTO W CIĄGU 25 LAT DZIAŁALNOŚCI FUNDACJA:

 • zorganizowała około 900 konferencji i seminariów,
 • zrealizowała ponad 800 projektów, w tym około 230 projektów w partnerstwie z administracją publiczną, około 140 projektów zagranicznych i międzynarodowych w 15 krajach. Około 480 projektów finansowanych było ze środków unijnych.
 • udzieliła wsparcia doradczego w postaci około 800 usług takich jak przeprowadzenie badań, audytów, ewaluacji, przygotowanie planów rozwoju, strategii, studiów wykonalności, dokumentacji projektowej itp.

 

KONATAKT:

Lidia Legutko

tel. 68 45 32 209

fax. 68 41 99 098

e-mail: l.legutko@frdl.org 

Kalendarium szkoleń

July 2019
MoTuWeThFrSaSu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów