Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji - krok po kroku

Kategoria:
Zamówienia publiczne
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-06-24
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
379 zł netto/os.
Rabat:
10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 17 czerwca 2019 r.

TRENER
Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk, w latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne. Znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych

PROGRAM SZKOLENIA

 1. WYMAGANE ZAPISY SIWZ ZWIĄZANE Z RODO:
  • Wymagane zapisy SIWZ dotyczące ochrony danych osobowych w związku z RODO (klauzula informacyjna, oświadczenia wykonawcy)
  • Dane osobowe udostępniane zgodnie z zasadą jawności postępowania
  • Zasady postępowania w odniesieniu do danych osobowych związanych z wyrokami skazującymi i naruszeniami prawa (ograniczenia jawności postępowania
 2. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
  • Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia:
   • Kolejność zamieszczania ogłoszeń
   • Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
  • Udzielanie wyjaśnień do treści SIWZ:
   • Kolejność zamieszczania ogłoszeń
   • Udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • Składanie oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
   • Składanie oferty elektronicznej
   • Przebieg sesji publicznego otwarcia ofert po elektronizacji
   • Składanie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp;
   • Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji);
   • Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) oraz oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień złożenia (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp
   • Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo do złożenia elektronicznego oświadczenia JEDZ?)
   • Aktualność oświadczeń i dokumentów składanych, gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne
   • Zasady postępowania w sytuacji złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z ofertą, gdy te miały być składane na wezwanie Zamawiającego
   • wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nowe zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składanie wadium po 18.10.2018 r. - postać elektroniczna czy forma pisemna?)
   • Walidacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego - najczęściej popełniane błędy
   • Poprawianie omyłek w elektronicznych ofertach
  • Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 3. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O FAKTUROWANIU ELEKTRONICZNYM W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH (DYREKTYWA 2014/55/UE):
  • Co to są ustrukturyzowane e-faktury?
  • Platforma elektronicznego fakturowania
  • Kto ma obowiązek przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych?
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji - krok po kroku
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-06-24
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 379 zł
Rabat: 10% (341,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów