RODO - stosowanie w praktyce

Kategoria:
KPA, prawo administracyjne, archiwa
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-08
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 03.07 2019 r.

TRENER
Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta  i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej  na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220  szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zakres stosowania RODO
 2. Najważniejsze  definicje - znaczenie praktyczne w administracji (dane osobowe, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, zbiór danych, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, organ nadzorczy)
 3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (praworządność, celowość, adekwatność, aktualność, ograniczenie czasowe, integralność i poufność , rozliczalność ) - oświadczenia czy zaświadczenia?
 4. Kserowanie dokumentów tożsamości do dokumentacji sprawy
 5. Legalność przetwarzania danych osobowych - przesłanki (zgoda osoby, której dane dotyczą / w tym wyrażenie zgody przez dziecko/; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym; prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - wyłączenia organów administracji publicznej).
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - warunki wyrażenia zgody, przejrzystość formuły, przykłady stosowanych formuł w administracji. Kiedy zgoda nie jest potrzebna?
 7. Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych -  kategorie danych wrażliwych wg RODO, przesłanki ich przetwarzania. Czy wizerunek jest informacją wrażliwą wg RODO?
 8. Zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego a RODO
 9. Obowiązek informacyjny administratora danych - informacje na wniosek osoby, której dane są przetwarzane a informacje przekazywane "z urzędu". Zakres informacji, które należy przekazać osobom, których dane będą przetwarzane; przejrzystość przekazywanych  informacji;   praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku innego trybu ich pozyskania; wzór klauzuli informacyjnej. Okoliczności, w których administrator jest zwolniony z obowiązku informacyjnego. Przykłady stosowanych formuł. Realizacja w BIP.
 10. Prawa osoby, której dane dotyczą - prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, "prawo do bycia zapomnianym", prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawa związane z profilowaniem - czy zawsze mają zastosowanie?
 11. Podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora - obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora - umowa o powierzeniu przetwarzania danych podmiotowi przetwarzającemu przez administratora danych. Wzór umowy i z jaki mi podmiotami należy ją podpisać?
 12. Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania - zakres danych w rejestrze. Przykłady stosowanych rejestrów
 13. Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Kto powinien uzyskać upoważnienie? Przykłady stosowanych upoważnień. Czy pracownicy działów gospodarczych powinni uzyskać upoważnienia?
 14. Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - informacje, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu. Kiedy zgłoszenie jest niezbędne
 15. Inspektor ochrony danych osobowych - pozycja i zadania w jednostce
 16. Obowiązki pracowników administracji w zakresie realizacji RODO (klientów, stron postępowania administracyjnego, pracowników)- zagadnienia praktyczne
 17. Analiza  nowej ustawy o ochronie danych osobowych regulującej niektóre zagadnienia z RODO – (Dz. U. 2018 poz.1000)
 18. Projektowane zmiany niektórych ustaw w zakresie przetwarzania danych osobowych (np. ustawa o pomocy społecznej, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o bibliotekach)
 19. RODO a funkcjonowanie rady gminy
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: RODO - stosowanie w praktyce
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-08
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów