Przetarg nieograniczony - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

Kategoria:
Zamówienia publiczne
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-09-09
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
389 zł netto/os.
Rabat:
10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 4 września 2019  r.

TRENER

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk, w latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne. Znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ogłoszenie o zamówieniu:

 • Kolejność zamieszczania ogłoszeń.
 • Wymagana zawartość ogłoszenia o zamówieniu.
 • Zmiany ogłoszenia.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

 • Opis przedmiotu zamówienia - dyskryminacyjne wskazania w OPZ: znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę; aspekty społeczne, w tym wymagania zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane.
 • Warunki udziału w postępowaniu - warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
 • Kryteria oceny ofert - Podstawowy dylemat: cena czy koszt?; Ograniczenia dotyczące stosowania kryterium najniższej ceny oraz kryterium ceny z wagą przekraczającą 60%.
 • Postać oświadczeń i dokumentów wymaganych do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Wyjaśnienia i zmiany SIWZ.

3. Otwarcie ofert:

 • Sesja publicznego otwarcia ofert.
 • Informacje komunikowane podczas otwarcia ofert.
 • Przebieg sesji otwarcia ofert w przypadku składania ofert elektronicznych.

4. Czynności przeprowadzane po otwarciu ofert:

 • Wstępna ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podstaw wykluczenia.
 • Składanie oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy.
 • Kapitałowej.
 • Wyjaśnianie treści ofert oraz dokonywanie poprawek w ofertach.
 • Badanie ofert.
 • Wezwanie do składania oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
 • Poprawianie i uzupełnianie oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

5. Zawiadomienie o wyborze oferty i ogłoszenie o udzielonym zamówieniu:

 • Treść zawiadomienia o wyborze oferty.
 • Kolejność przekazywania zawiadomień o wykluczeniu z postępowania, odrzuceniu.
 • oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej.
 • Terminy zamieszczania ogłoszeń o zawarciu umowy.
 • Terminy wstrzymywania się z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Przetarg nieograniczony - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-09-09
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 389 zł
Rabat: 10% (350,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów