Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Kategoria:
Fundusze europejskie
Województwo: Wojew.:
lubuskie
Miejsce:
Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin:
2019-07-18
Godzina:
9:30 - 14:30
Cena:
369 zł netto/os.
Rabat:
10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną wypełniając formularz zgłoszenia, który znajduje się poniżej lub faksem na numer 68 419 90 97 lub 68 419 90 98 do dnia 15 lipca  2019  r.

TRENER

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasady prowadzenia księgowości projektu:

 • Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
 • Uproszczone formy ewidencji.
 • Wymagania przewidziane RPO.

2. Zakładowy plan kont.

3. Dostosowanie polityki rachunkowości:

 • Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów.
 • Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 • Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie.
 • Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych.
 • Wyodrębniona ewidencja rozrachunków.
 • Wyodrębniona ewidencja kosztów.
 • Wyodrębniona ewidencja przychodów.
 • Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków.
 • Ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań.
 • Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.

4. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie.

5. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:

 •  Dokumenty finansowo – księgowe.
 •  Dokumenty merytoryczne.
 •  Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu.
 •  Kontrola merytoryczna.
 •  Kontrola formalna.
 •  Kontrola rachunkowa.
 •  Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.

6. Koszty bezpośrednie i pośrednie.

7. Personel projektu.

8. Rozliczanie delegacji personelu projektu.

9. Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno - prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych.

10. Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:

 •  Kwalifikowalność podatku VAT.
 •  Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO.
 •  Zakup środków trwałych.
 •  Zakup używanych środków trwałych.
 •  Zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej.
 •  Wartości niematerialne i prawne.
 •  Wkład niepieniężny,
 •  Opłaty finansowe.
 •  Koszty przygotowania projektu.
 •  Leasing.
 •  Amortyzacja.

11. Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT – m.in. na podstawie statusu podatnika, możliwości odzyskania podatku VAT, sporządzanej dokumentacji w zakresie podatku VAT.

Dojazd

Formularz Zgłoszenia

Temat: Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
Miejsce: Zielona Góra, Aleja Niepodległości 16/9
Termin: 2019-07-18
Godzina: 9:30 - 14:30
Cena: 369 zł
Rabat: 10% (332,10 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji)
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z obowiązkiem centralizacji VAT w jst prosimy o podanie szczegółowych danych o Nabywcy i Odbiorcy faktury.
Zamawiający
Osoby zgłaszane na szkolenie
Oświadczenie dotyczące zwolnienia z VAT*

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (zaznaczyć właściwą opcję):

Uwagi dotyczące rozliczenia
1. Należność zobowiązujemy się wpłacić, po otrzymaniu faktury.
2. Oświadczam, że znany nam jest Regulamin Szkoleń Otwartych FRDL OR w Zielonej Górze zamieszczony na stronie www.frdl.org.
3. Brak pisemnej rezygnacji na 3 dni robocze przed szkoleniem będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnym kosztem szkolenia.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu Dział Szkoleń
Tel.: 68 4532209, Faks: 68 4199097, e-mail: szkolenia@frdl.org

Zaproponuj szkolenie

Kalendarium szkoleń

October 2019
MoTuWeThFrSaSu
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Zaproponuj szkolenie

Szkolimy od lat

 • Przeszkoliliśmy ponad
  1 495 028 osób
 • Zorganizowaliśmy blisko
  73 174 szkoleń
  800 konferencji
 • Zrealizowaliśmy ponad
  580 projektów